Arhiiv
×

AS STV ELEKTROONILISE SIDE VÕRGUGA LIITUMISE, TEENUSTE JA SEADMETE MÜÜGI NING KASUTAMISE
TÜÜPTINGIMUSED

 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad AS STV (edaspidi «Operaator»), registrikood 10059388, elektroonilise side võrguga (edaspidi «Võrk») liitumise, võrgu Teenuste ja Seadmete kasutamise ning Seadmete müügi tüüptingimused (edaspidi «Tüüptingimused») on Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud erinevate kokkulepete lahutamatuks osaks ning sätestavad Operaatori võrguga liitumise, Teenuste kasutamise ning Teenuste kasutamiseks vajaminevate Seadmete kasutamise ja müügi ning kõikvõimalike muude pooltevaheliste suhete alused ja korra.
1.2. Käesolevates Tüüptingimustes sätestatut rakendatakse kõikidele Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Tüüptingimustes nimetatud lepingutele.
1.3. Kõik Tüüptingimustes nimetatud lepingud sõlmitakse kirjalikus vormis ning loetakse sõlmituks, kui lepingu pooled on lepingudokumendi allkirjastanud.
1.4. Lepingu allkirjastamisega Klient kinnitab, et on eelnevalt tutvunud Operaatori kehtivate Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad ja ta kohustub neid täitma.
1.5. Käesolevad Tüüptingimused on lepingupooltele täitmiseks kohustuslikud ning pooled on kohustatud arvestama teise poole õiguste ja huvidega ning käituma teineteise suhtes mõistlikult hea usu põhimõttest lähtuvalt.
1.6. Käesolevad Operaatori kehtivad Tüüptingimused ja Hinnakiri, samuti Operaatori poolt osutatavate Teenuste liigid ja paketid ning nende tehnilised parameetrid (edaspidi «Tootetingimused») on avalikkusele kättesaadavad Operaatori igas klienditeeninduspunktis ja ametlikul veebilehel http://www.stv.ee.
1.7. Teenuse osutamist piirkonniti korraldab Operaatori vastav piirkondlik allüksus.
1.8. Tüüptingimustes ja Lepingutes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid:
1.8.1. Dispetšertalitus - probleemide lahendamisega tegelev allüksus, kes registreerib Klientide pöördumised, juhib probleemide lahendamist ja annab tagasisidet;
1.8.2. Esindaja - isik, kes on seaduse või volituse alusel volitatud Operaatori ja/või Kliendi nimel sõlmima, muutma ja lõpetama lepinguid ning esindama Operaatorit ja/või klienti Teenuste ja Seadmetega seotud küsimustes;
1.8.3. Ettemaks - Operaatori poolt määratud tasu, mida Klient saab järgnevatel arveldusperioodidel kasutada Teenuste eest tasumiseks.
1.8.4. Hinnakiri - Operaatori poolt kehtestatud dokument, mis määrab kindlaks Teenuste kasutamise ja tööde teostamise hinnad, Seadmete üüritasu määrad ning müügihinnad, allahindlused ja kliendile antava krediidimäära piirid;
1.8.5. Hooldustöö - tegevus võrgu seisundi hoidmiseks, et tagada võrgu sihipärane kasutamine;
1.8.6. Internetiteenus - see on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine võrguteenuse vahendusel.
1.8.7. Järelmaksutingimustega müügileping - Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme järelmaksutingimustega müügi kirjalik kokkulepe, mille alusel Kliendil on võimalik tasuda kauba eest võrdsete osamaksetena Operaatori poolt kehtestatud tähtaja jooksul;
1.8.8. Kaabelleviteenus on üldkasutatav elektrooniline sideteenus, mis seisneb lõppkasutajale televisiooni- või raadiosaadete või televisiooni- või raadioprogrammide edastamises kokkulepitud tasu eest;
1.8.9. Kasutusleping - Operaatori sooduspakkumise alusel Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Operaatorile kuuluva Seadme tasulise või tasuta kasutamise kirjalik kokkulepe. Kasutusleping on käesolevate Tüüptingimuste tähenduses Seadme üürileping või Seadme tasuta kasutamise leping;
1.8.10. Klient - Teenuse lõppkasutaja, üks lepingu pooltest, tarbijast füüsiline isik või juriidiline isik, kes on sõlminud Operaatoriga Võrguga liitumise ja Võrgu Teenuste ja Seadme kasutamise või mõne muu Tüüptingimustes sätestatud lepingu;
1.8.11. Krediidilimiit - Operaatori poolt kehtestatud rahaline krediidimäära piir, mille ületamise korral Operaatoril on õigus piirata Teenuste osutamist ja nõuda tagatisraha või ettemaksu;
1.8.12. Käsitlustasu - tähtajalise Liitumislepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu;
1.8.13. Leping - Poolte vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe ja selle lahutamatuks osaks olevad Tüüptingimused ja Hinnakiri, samuti Tootetingimused;
1.8.14. Liitumine - Kliendi võrku ühendamine Teenuse kasutamise eesmärgil;
1.8.15. Liitumisleping - Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Võrguga liitumise kirjalik kokkulepe, mille esemeks on Operaatori poolt pakutud Teenuse tasuline edastamine Kliendile, viimase poolt valitud teenuse hinnakirja alusel;
1.8.16. Liitumistasu - tasu Teenuse aktiveerimise eest, mille hulka ei kuulu tasu võrguliini ja Seadme paigaldamise, lõpp- punkti ühendamise, Seadme installatsiooni- ja/või häälestustööde või mõne muu liitumiseks vajaliku lisatöö läbiviimise eest.
1.8.17. Lõpp-punkt - Kliendi Seadme täpselt määratletud ühenduskoht Võrguga;
1.8.18. Makse - Kliendi poolt Lepingu, Hinnakirja ja/või kehtivate õigusaktide alusel Operaatorile makstav või maksmisele kuuluv mistahes rahasumma, sh töö-, liitumis-, teenus-, püsi- ja üüritasu, samuti käsitlustasu, järelmaksu osamaksed, müügihind, ettemaksed, tagatisraha, leppetrahvid, kahjutasud, intressid ja viivised ning muu Operaatori poolt tehtud kulutus ja/või Operaatorile tekitatud kahju hüvitamiseks makstav summa;
1.8.19. Maksetähtaeg - päev, millal makse peab olema laekunud Operaatori arvelduskontole;
1.8.20. Mobiiltelefoniteenus - üldkasutatav elektroonilise side teenus, mis võimaldab kindlaks määramata asukohas riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ja vastuvõtmist ning juurdepääsu hädaabiteenustele Eesti või rahvusvahelisse numeratsiooniplaani kuuluva numbri või sellega seotud lühivalikukoodi abil osalise või täieliku raadioside loomise teel
1.8.21. Müügileping - Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme järelmaksutingimustega müügi või müügi kirjalik kokkulepe;1.8.22. Number - mobiiltelefonivõrgus või telefonivõrgus Kliendile määratud number, millele Operaator osutab lepingus kokku lepitud tingimustel Teenuseid;
1.8.23. Numbri liikuvus - Kliendi võimalus säilitada Liitumislepingu alusel tema kasutusse antud number, kui ta vahetab Võrgu Teenuse Operaatorit või Teenuse kasutamise geograafilist asukohta;
1.8.24. Operaator - AS STV (elektroonilise side ettevõtja);
1.8.25. Osamaks - Kliendi poolt igakuiselt tasumisele kuuluv Seadme müügihinna osa;
1.8.26. Pakett - Teenuse või Teenuste alagrupp (kogum), mis erineb teistest oma tehniliste näitajate poolest;
1.8.27. Pool - Operaator või Klient (koos ja ühiselt nimetatud «Pooled»);
1.8.28. Rahaline soodustus - Teenuse müük alandatud hinnaga.
1.8.29. Rike - olukord, mille tulemusel Teenuse või Seadme kasutamine Kliendi poolt on tehnilistel põhjustel häiritud või võimatu;
1.8.30. Salasõna - Kliendi valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon Kliendi tuvastamiseks Operaatori poolt;
1.8.31. Seade - Teenuse kasutamiseks vajaminev riistvara koos tarkvaraga.
1.8.32. SIM-kaart - Operaatori omandis olev mäluga protsessorkaart, mille sisestamisel mobiiltelefoni Klient saab mobiiltelefoniteenust kasutada;
1.8.33. Soodustus – Müügikampaania käigus tähtajalise Liitumislepingu alusel Kliendile antav rahaline või varaline soodustus;
1.8.34. Tagatisraha - Lepingu täitmise tagamiseks Kliendi poolt makstav summa;
1.8.35. Tarbija - füüsilisest isikust Teenuste lõppkasutaja, kes on liitunud Operaatori Võrguga Liitumislepingu alusel või kes on sõlminud Operaatoriga mõne muu käesolevates Tüüptingimustes nimetatud lepingu ning kes valdavalt ei kasuta Teenust või Seadet oma majandus- või kutsetegevuses;
1.8.36. Teenus - Operaatori poolt pakutav Võrgu kasutamise Teenus, mis seisneb Kliendiga eelnevalt kokkulepitud tingimustel signaalide edastamises või suunamises Võrgu kaudu. Teenus käesolevate Tüüptingimuste tähenduses on telefoniteenus, mobiiltelefoniteenus, kaabelleviteenus, internetiteenus ja tehniline valveteenus;
1.8.37. Tehniline valveteenus - see on vallas- ja kinnisvara valvamiseks ja kaitsmiseks Operaatori poolt sisse seatud valveobjekti kaugjälgimine, mille eesmärk on häire- ja jälgimisseadmestiku abil tuvastada ründeoht ja/või rünne Kliendi varale;
1.8.38. Telefoniteenus - on üldkasutatav elektrooniline sideteenus, mis võimaldab kindlaks määratud asukohas riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ja vastuvõtmist ning juurdepääsu hädaabiteenustele Eesti või rahvusvahelisse numeratsiooniplaani kuuluva numbri või sellega seotud lühivalikukoodi abil;
1.8.39. Teenustasu - Hinnakirja alusel igakuiselt makstav tasu Teenuse kasutamise eest ja/või ühekordselt makstav tasu Operaatori poolt teostatud lisateenuste ja tööde eest;
1.8.40. Tootetingimused - Operaatori poolt kehtestatud dokument, mis kirjeldab Teenust ja selle võimalusi, parameetreid, kvaliteedinõudeid ning Teenusega seonduvaid nõudeid;
1.8.41. Tööpäev - päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 08.00-st kuni 17.00-ni;
1.8.42. Varaline soodustus - Teenuse kasutamiseks vajamineva Seadme tasuta kasutusse andmine tingimusega, et kasutusse antud Seadme omandiõigus läheb lepingutähtaja lõpul üle Kliendile;
1.8.43. Võrk - elektroonilise side võrk ehk ülekandesüsteem koos selle tööks vajalike lülitusseadmete ning muude tugisüsteemidega, mis võimaldavad signaalide edastamist ja suunamist;
1.8.44. VÕS - kehtiv Võlaõigusseadus (RT I 2001, 81, 487);
1.8.45. Üürileping - Operaatori ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme tasulise kasutamise kirjalik kokkulepe;
1.8.46. Üüritasu - Operaatorile kuuluva Seadme kasutamise eest makstav ühe kuu üüri määr.

2. LIITUMINE JA TEENUSE KASUTAMINE
2.1. Võrguga liitumine, Teenuste ja Seadmete kasutamine ja kõikvõimalike muude sellega kaasnevate lisateenuste osutamine Kliendile toimub kirjalikult sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Liitumislepingu (vt. p. 1.8.15) alusel.
2.1.1. Liitumisleping sõlmitakse tähtajalisena juhul, kui Klient saab Operaatorilt rahalise või varalise soodustuse.
2.1.2. Tähtajalise Liitumislepingu sõlminud Klient on kohustatud Teenuseid kasutama lepingus ette nähtud tingimustel kogu lepingu tähtaja jooksul. Tähtajalise lepingu ülesütlemisel, sõltumata selle põhjusest ja sellest, kes on ülesütlevaks pooleks, Klient on Operaatori nõudel kohustatud maksma Operaatorile Käsitlustasu kehtivas Hinnakirjas ette nähtud ulatuses ning tasuma Operaatorilt saadud ja lepingus fikseeritud rahalise või varalise soodustuse maksumuse.
2.1.3. Kui Klient hiljemalt kui 1 (üks) kuu enne tähtajalise Liitumislepingu kehtivusaja lõppu ei ole Operaatorit teavitanud soovist tähtajalist lepingut mitte jätkata, muutub Kliendiga sõlmitud tähtajaline Liitumisleping pärast tähtaja möödumist tähtajatuks Liitumislepinguks ja tähtajalise Liitumislepingu alusel antud varaline soodustus läheb üle Kliendile omandiõiguse alusel.
2.2. Liitumisleping sõlmitakse liituda sooviva isiku avalduse alusel, mis peab endas sisaldama:
2.2.1. isiku ees- ja perekonnanime või ärinime;
2.2.2. isiku- või registrikoodi;
2.2.3. elu- või asukoha aadressi;
2.2.4. kontaktandmeid (telefon, faks ja e-post);
2.2.5. lõpp-punkti asukohta aadressi;
2.2.6. valitud Teenuse liiki ja paketti;
2.2.7. Teenuse aktiveerimise orienteeruvat aega;
2.2.8. kinnitust selle kohta, et avalduse esitaja on eelnevalt tutvunud Operaatori kehtestatud Tüüptingimustega, Tüüptingimused on talle arusaadavad ning ta kohustub neid peale Liitumislepingu sõlmimist järgida;
2.2.9. juhul, kui Kliendil puudub lõpp-punkti võrguga liitumiseks vajalik Seade, siis märget ka selle kohta, kas ta soovib Seadet kasutada Operaatoriga sõlmitud Kasutuslepingu (p. 1.8.9) alusel või omandada see Operaatorilt Müügilepingu alusel (p. 1.8.21).
2.3. Operaator kohustub p. 2.2 nimetatud avaldusele viivitamata vastama, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul avalduse laekumise kuupäevast arvates, kas liituda soovival isikul on võimalik sõlmida Operaatoriga Liitumisleping või p. 2.5.1 alusel lepingu sõlmimine ei ole tehniliselt võimalik.
2.4. Kui Võrguga liitumine ja Teenuse kasutamine ei ole p. 2.5.1 alusel võimalik, Operaator on kohustatud avalduse registreerima ja liitumisvõimaluse avanemise korral sõlmima avaldajaga Liitumislepingu avalduste laekumise järjekorras, vaatamata seejuures asjaoludele, et avalduse esitanud isik on loovutanud oma avaldusest tuleneva õiguse teisele isikule. Kusjuures, Liitumislepingu sõlmimisel on eelisjärjekorras puudega isik ning nimetatud õigus ei ole üleantav.
2.5. Operaator võib keelduda Liitumislepingu sõlmimisest juhul, kui:
2.5.1. avalduse esitamise ajal ei ole soovitud piirkonnas ja/või viisil lõpp-punkti ühendamine Operaatori Võrguga tehniliselt võimalik;
2.5.2. avaldaja ei ole andnud oma isiku identifitseerimiseks, teadete edastamiseks vajalikke andmeid või lõpp-punkti asukoha aadressi (p. 2.2.1 – 2.2.5) või avaldaja annab avalduse esitamisel või Liitumislepingu sõlmimisel ebaõigeid andmeid;
2.5.3. liituda soovival isikul on Operaatori ees võlgnevusi või tema suhtes toimub pankrotimenetlus, on pankrotis (maksejõuetu)
või likvideerimisel;
2.5.4. liituda sooviv isik ei ole tasunud lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad makse;
2.5.5. Operaatoril on alust kahelda isiku maksejõulisuses ja/või ta on olnud eelnevalt Operaatorile võlgu tema poolt sõlmitud lepingu alusel ja/või isik on kantud AS Krediidiinfo maksehäireregistrisse.
2.5.6. keeldumine seaduse alusel ei ole keelatud.
2.6. Kui Operaatoril puuduvad Liitumislepingu sõlmimisest keeldumise alused, siis 10 (kümne) tööpäeva jooksul p. 2.3 nimetatud positiivse vastuse edastamise kuupäevast arvates, Operaator on kohustatud lõpp-punkti ühendama Võrguga ja andma Kliendile võimaluse Teenuse kasutamiseks.
2.7. Teenuse aktiviseerimise või eelnevalt Poolte vahel kooskõlastatud päeval Pooled sõlmivad kirjaliku Liitumislepingu, mis sisaldab endas:
2.7.1. Lepingu sõlmimise kuupäeva;
2.7.2. andmeid Operaatori ja Kliendi kohta;
2.7.3. andmeid kasutatava Teenuse liigi, paketi ja selle tehniliste parameetrite kohta;
2.7.4. andmeid lõpp-punkti asukoha ja Kliendile määratud numbri kohta, kui Teenus eeldab numbri määramist;
2.7.5. andmeid lepingu tähtaja, Teenuse aktiviseerimise kohta ja Kliendile antava rahalise või varalise soodustuse väärtuse kohta;
2.7.6. arveldamise korda;
2.7.7. Kliendi kinnitusi selle kohta, et:
2.7.7.1. tema poolt Operaatorile esitatud andmed on õiged;
2.7.7.2. ta on tutvunud Liitumislepingu lahutamatuks osaks olevate Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad, ta nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma;
2.7.7.3. ta annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks, mis on Operaatorile vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks, arvete esitamiseks, sidumistasude kindlaksmääramiseks ja arvestamiseks ning muuks äriliseks infovahetuseks, mille eesmärgiks on Teenuse osutamine Võrgu kaudu;
2.7.7.4. Teenus on operaatori poolt aktiviseeritud ja töötab.
2.7.8. lepingupoolte või nende esindajate allkirju.
2.8. Liitumisleping jõustub lepingudokumendi allkirjastamise hetkest alates (vt. p. 1.3).
2.9. Juhul, kui Kliendil puudub Teenuse kasutamiseks tarvilik tehniline Seade, siis ta võib vajamineva Seadme Operaatorilt Kasutuslepingu alusel kasutusse võtta ja/või Müügilepingu alusel selle endale osta.
2.9.1. Klient võib vajaliku Seadme Kasutuslepingu alusel saada ka tasuta kasutamiseks juhul, kui vastav soodustus on Operaatori poolt pakettide koguse valikuga avalikult väljakuulutatud. Kasutuslepingu alusel saadud varalise soodustuse omandiõigus läheb Kliendile üle ainult tähtajalise Liitumislepingu sõlmimisel, mille tingimused ja tähtaja määrab kindlaks Operaator ainuisikuliselt.
2.10. Liitumise eest Klient on kohustatud maksma ühekordset liitumistasu, mille hulka ei kuulu tasu p. 4.2 nimetatud tööde teostamise eest.
2.11. Kliendi lõpp-punkti Seadme füüsilise ühendamise, liitumistööde teostamise ja Teenuse avamise täpne kuupäev määratakse poolte vahel kindlaks suulise kokkuleppe alusel ning viiakse läbi p. 4.1 - 4.3 sätestatud korras.
2.12. Isiku poolt numbri säilitamise õiguse kasutamisel (numbri liikuvus) sõlmitakse temaga edasilükkava tingimusega Leping, mis jõustub hetkest, mil Operaator on teatanud talle numbri teisaldamise tähtaja ja loonud võimaluse kasutada Teenuseid lepingus määratud numbriga. Edasilükkava tingimusega leping ei jõustu kui lepingus märgitud numbrit loovutav sideettevõtja teatab numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta või ei volita Operaatorit lõpetama ettenähtud aja jooksul numbri suhtes kehtivat lepingut numbrit loovutava sideettevõtjaga.
2.13. Operaatoril on õigus Liitumislepingut sõlmida soovivalt isikult täiendavalt nõuda lepinguga võetavate kohustuste täitmise tagamiseks võlaõiguslike tagatisi (näiteks käendus, garantii, ettemaks).
2.14. Juhul, kui Operaator otsustab kohaldada tagatisraha ja/või krediidilimiiti, mis erineb Hinnakirjas toodust, ja/või nõuda Kliendilt muid võlaõiguslikke tagatisi, alustab Operaator Teenuse osutamist 3 (kolme) tööpäeva jooksul Kliendi poolt vastavate kohustuste täitmisest arvates.

3. SEADME KASUTUSSE ANDMINE JA MÜÜK
3.1. Seadme tasuta kasutusse või üürile andmine ning müük, s.h. järelmaksutingimustega müük, toimub kirjalikult sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Kasutus- või Müügilepingu alusel.
3.1.1. Seadme tasuta kasutusse andmine võib toimuda ka tähtajalise Liitumislepingu alusel (vt. p. 2.1.1-2.1.2), mille kohaselt varalise soodustuse omandiõigus läheb Kliendile üle tähtajalise Liitumislepingu tähtaja möödumisel.
3.2. Punktis 3.1 nimetatud lepingud sõlmitakse Kliendiga ainult kehtiva Liitumislepingu olemasolu korral.
3.3. Kasutamiseks antud ja/või ostetud Seade, koos selle juurde kuuluvate dokumentidega, antakse Kliendile üle peale vastavasisulise lepingu allkirjastamist, kas Kliendi elukohas, Liitumislepingus näidatud lõpppunkti asukoha aadressil või Operaatori teeninduspunktides.
3.4. Punktis 3.1 nimetatud lepingute allkirjastamisega Klient kinnitab, et:
3.4.1. tema poolt Operaatorile esitatud andmed on õiged;
3.4.2. ta on tutvunud lepingu lahutamatuks osaks olevate Tüüptingimustega, tingimused on talle arusaadavad, nõustub nimetatud tingimustega ja ta kohustub neid täitma;
3.4.3. ta on lepingus nimetatud Seadme üle vaadanud ja Operaatori esindajalt vastu võtnud.
3.5. Seadme ja varalise soodustuse juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle Kasutus-, Müügi- ja tähtajalise Liitumislepingu alusel Seadme ja varalise soodustuse üleandmise hetkest alates ja Seadme omand Järelmaksutingimustega Müügilepingu alusel Seadme üleandmise hetkest alates ning omand varalisele soodustusele tähtajalise Liitumislepingu tähtaja möödumisest.
3.6. Seadme või varalise soodustuse kasutamise piirang või mittevõimalikkus, mis on seotud Seadme või varalise soodustuse kaotsiminekuga (sh vargus) või kahjustamisega või osalise või täieliku hävimisega, ei vabasta Klienti, kes on sõlminud järelmaksutingimustega Müügilepingu või tähtajalise Liitumislepingu, Seadme täieliku müügihinna või varalise soodustuse hinna tasumise kohustusest.
3.7. Klient kannab Kasutuslepingu alusel täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Operaatorilt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Operaatorile. Sarnane vastutuse põhimõte kehtib ka tähtajalise Liitumislepingu alusel Operaatori poolt üle antud varalise soodustuse kohta kuni tähtajalise lepingu lõppemiseni ning varalise soodustuse omandiõiguse üleminekuni Kliendile.
3.8. Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme või tähtajalise Liitumislepingu alusel Kliendile antud varalise soodustuse kadumisel, kasutamiskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Seadme või varalise soodustuse väärtus võrreldes selle normaalse kulumisega ja heaperemeheliku kasutamisega, Klient on kohustatud maksma Operaatorile hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Seadme jaemüügihinnale või lepinguga määratud varalise soodustuse väärtusele.
3.8.1. Operaatoril on õigus p. 3.8 nimetatud hüvitist nõuda ka juhul, kui Klient ei ole tasunud kahe kuu jooksul Seadme üüritasu tema poolt Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme eest või ei ole tasunud tähtajalise Liitumislepinguga ettenähtud teenustasu või Klient ei ole võimaldanud kirjalikule või kirjaliku taasesitamist nõudele vaatamata Operaatori esindajal kahel korral Seadme või varalise soodustuse hooldustöid läbi viia või ei ole täitnud kahel korral Operaatori Seadme või varalise soodustuse ettenäitamise nõuet ning mille kohaselt Operaatoril on õiguslik alus arvata, et Kliendile kasutamiseks antud Seade või varaline soodustus on kadunud, kasutamiskõlbmatuks muutunud, varastatud või muul põhjusel hävinud.
3.9. Müügilepingu või tähtajalise Liitumislepingu kohaselt Seadme ja varalise soodustuse garantiitähtaeg algab Seadme või varalise soodustuse Kliendile üleandmise hetkest alates ning peatub ajal, mil Klient ei saa Seadet või varalist soodustust kasutada lepingutingimustele mittevastavuse (edaspidi «Puudus») tõttu ning mille eest vastutab müügigarantii andja.
3.10. Kui Klient avastab Seadme või varalise soodustuse vastuvõtmisel või hilisemal kasutamisel selle puuduse või mittevastavuse Müügilepingu või tähtajalise Liitumislepingu tingimustele, siis Klient on kohustatud VÕS §-s 220 sätestatud tingimustel ja tähtajal ning Tüüptingimuste punktis 9 sätestatud korras sellest Operaatorile koheselt teatama.
3.11. Operaator ei vastuta Müügilepingu alusel müüdud ja Kasutuslepingu alusel kliendile antud Seadme puuduse eest, mis on põhjustatud Seadme mehaanilisest vigastusest (s.h. Vedelikukahjustusest), äikesekahjustusest, Seadme mittesihipärasest kasutamisest või loomulikust kulumisest. Sarnane Operaatori vastutuse piirang on kehtiv ka tähtajalise Liitumislepingu alusel antava varalise soodustuse puuduse kohta.
3.12. Kasutamislepingu ja tähtajalise Liitumislepingu alusel kasutusse antud Seadme või varalise soodustuse hooldus- ja rikete kõrvaldamisega seotud kulud või Seadme ja varalise soodustuse väljavahetamisega seotud kulud kannab Operaator, v.a p. 3.11 nimetatud juhtudel.
3.13 Kui Seade ei vasta Müügilepingu tingimustele, siis Kliendil on õigus kasutada kõiki kehtivast seadusandlusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
3.14. Kliendi soovil ja kulul Operaator teostab p. 4.2 sätestatud tingimustel Müügilepingu alusel ostetud, Kasutulepingu alusel kasutusse antud või tähtajalise Liitumislepingu alusel kasutusse antud Seadme või varalise soodustuse paigaldamistööd.
3.15. Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seade tuleb kolme (3) päeva jooksul Operaatorile tagastada ka juhul, kui Tüüptingimuste p. 2.9.1 nimetatud soodustus on lõppenud või soodustuse andmise asjaoluks olev alus on ära langenud.
3.16. Tüüptingimuste p. 3.5 - 3.8 sätteid kohaldatakse ka Liitumislepingu alusel Kliendile antud SIM-kaardi osas.

4. LIITUMISTÖÖDE LÄBIVIIMINE, RIKETE KÕRVALDAMINE JA HOOLDUSTÖÖDE TEOSTAMINE
4.1. Liitumisega seotud võrguliini paigaldamistööd teostatakse Operaatori kulul kuni Kliendi korteri piirini;
4.2. Kõik võrguliini (kaabli), Seadmete ja varalise soodustuse paigaldustööd, lõpp-punkti füüsiline ühendamine, riistvara installatsiooni- ja häälestustööd või muud lisatööd viiakse läbi Kliendi korteris, Kliendi kulul, Operaatori kehtiva Hinnakirja alusel;
4.3. Klient on kohustatud, eelnevalt kokkulepitud tähtajaks, tagama p. 4.1 nimetatud tööde teostamiseks vajaminevad tehnilised tingimused.
4.4. Rikketeadete vastuvõtmist ja registreerimist, rikete kõrvaldamist, hooldustööde teostamist ja muude probleemide lahendamist korraldab ja eelnevaga seotud tagasisidet annab Dispetšertalitus telefonil nr. 6 880 000.
4.5. Klient on kohustatud teavitama Võrgu, Kasutuslepingu alusel antud Seadme ja tähtajalise Liitumislepinguga antud varalise soodustuse rikke avastamisel koheselt Operaatori Dispetšertalitust. Seejuures, rikke kõrvaldamiseks klient on kohustatud Operaatori nõudel esitama Kliendile kuuluva riist- ja tarkvara tehnilised andmed.
4.6. Tüüptingimuste p. 7.2.4 nimetatud hooldustööde teostamisest ja sellega seotud Teenuse piiramisest ja/või peatamisest Operaator on kohustatud Klienti teavitama avaliku veebilehe kaudu vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette;
4.7. Operaator on kohustatud kõrvaldama p. 4.5 nimetatud rikked kahe (2) tööpäeva jooksul rikketeate saamise päevale järgnevast tööpäevast arvates.
4.8. Klient peab Võrgu, Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadme ja tähtajalise Liitumislepinguga antud varalise soodustuse rikke korral või p. 7.2.4 nimetatud hooldustööde läbiviimise korral võimaldama Operaatori esindajale juurdepääsu võrgule ja selle osaks olevale Seadmele, sh kasutamiseks antud Seadmele ja varalisele soodustusele, nende tehniliseks kontrollimiseks ja rikke asukoha selgitamiseks ning kõrvaldamiseks.
4.9. Kliendile kuuluva liini või Seadme ja teiste selle kaudu võrguga ühendatud Seadmete rikete kõrvaldamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhud, kui rikke tekkes on süüdi Operaator.
4.10. Tüüptingimuste p. 7.2.4 nimetatud tööde teostamise ja sellega kaasneva Teenuse piiramise või peatamise kulud ning p. 3.12 nimetatud kulud kannab Operaator, välja arvatud juhud, kui rikke tekkimises on süüdi Klient.
4.11. Müügilepingu alusel ostetud Seadme puude korral Pooled juhinduvad VÕS 11. peatüki sätetest.
4.12. Igasuguste tööde teostamine Operaatori poolt, mis nõuab täiendava tasu maksmist, Klient sõlmib alati Operaatoriga eelneva suulise kokkuleppe.
4.13. Operaator ei ole vastutav Kliendile kuuluva Seadme, liini ja tarkvara töö ning kvaliteedi eest.

5. MAKSED JA ARVELDAMINE
5.1. Liitumis-, Kasutus- ja Müügilepingu alusel Kliendi poolt maksmisele kuuluvad kõikvõimalikud tasud, maksed, hinnad jms (p.1.8.18) määratakse kindlaks Operaatori kehtiva Hinnakirja alusel (p. 1.8.4). Seejuures Kliendile osutatakse telefoni- ja mobiiltelefoniteenust krediidipõhimõttel ning Operaatoril on õigus nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist Tüüptingimustes toodud korras.
5.2. Operaatori arveldusperioodiks on jooksev kalendrikuu, mille kohta Operaator esitab üldjuhul koondarve Kliendi poolt kasutatud Teenuste ja Seadmete, samuti ka järelmaksu osamakse tasumise kohta. Seejuures telefoni- ja/või mobiiltelefoniteenuste arved ja jooksval arvelduskuul Operaatori poolt teostatud lisateenuste ja tööde arved esitatakse iga arvelduskuule järgneval kuul.
5.2.1. Välisriigis kasutatud Teenuste eest, sh rändlusteenus tasumine toimub Operaatori arvete alusel, lähtuvalt välisriigis Kliendile Teenuseid osutanud ettevõtja hinnakirjast, milles väljendatud hinnad on kajastatud Operaatori Hinnakirjas orienteeruva tasuna. Välismaal kasutatud Teenuste arveldustasud võivad hilineda ja võivad kajastuda alles järgmiste arveldusperioodide arvetel.
5.3. Maksete tasumine toimub, kas ühekordse maksena ja/või iga jooksva kuu eest, arvel näidatud tähtajaks ning Teenus- ja/või üüritasu ning osamakse tasumise kohustus ei sõltu sellest, kas Klient on Teenust ja/või Seadet reaalselt kasutanud või ei.
5.4. Vastavalt Kliendi soovile, arved esitakse kas e-posti, kirja või faksi teel ja tasutakse, kas sularahaarve alusel sularahas või pangaülekandega Operaatori poolt arvel näidatud arvelduskontodele.
5.4.1. Kliendil on õigus esitada Operaatorile sooviavaldus erinevatele Teenustele eraldi arvete saamiseks, samuti sõlmidaTeenuste eest tasumiseks otsekorraldusleping pangaga.
5.4.2. Osapooled aktsepteerivad Internetipanga postkasti või elektroonsel kujul saadetud arvet (e-arvet) samaväärselt Kliendi postiaadressil saadetud paberkandjal arvega.
5.5. Arve mitteõigeaegne saabumine, Kliendi poolt lepingus näidatud aadressile, ei ole makse tasumise vabanduse ja vabastuse aluseks. Kui Klient ei ole arvet saanud, siis ta on sellest kohustatud koheselt teatama Operaatori Dispetšeritalituse telefonile nr. 6 880 000.
5.6. Teenus- ja üüritasu arvestamine, samuti lisateenuse ja igakuise püsitasu arvestamine algab iga vastava Teenuse aktiveerimise ja/või üürile võetud Seadme üleandmise kuupäevale järgnevast päevast ning lõppeb Teenuse kasutamise lõpetamisele (deaktiviseerimisele) ja/või Seadme Operaatorile tagastamise kuupäevale järgnevast päevast.
5.7. Järelmaksutingimustega Müügilepingu osamaksed ja Seadme kasutamise üüritasu lisatakse iga jooksva kuu Teenustasu summale ja tasutakse p. 5.2 - 5.4 sätestatud korras.
5.8. Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadme rikke korral makse arvestamine peatub alates vastavasisulise teate dispetšertalitusele edastamise päevale järgnevast tööpäevast ja taastub rikke kõrvaldamise kuupäevale järgnevast tööpäevast. Seejuures, ettemakstud Teenus- ja/või üüritasu tasaarveldatakse järgneva kuu Teenus- ja/ või üüritasu arvega või tagastatakse Kliendile viimase poolt tehtud avalduse alusel.
5.9. Järelmaksuga Müügilepingu alusel soetatud Seadme rikke korral osamaksete tasumise kohustus ei seisku.
5.10. Kõik Võrgu, Seadme ja varalise soodustuse rikked ja nende kõrvaldamise kulud, mis on tekkinud Kliendi ebakompetentse kasutamise või hoidmise, Kliendi süülise käitumise või talle kuuluva Seadme või selle Seadme rikke tagajärjel, samuti punktis 4.9 nimetatud kulud ja Teenuse piiramise kulud (vt. p. 7), jäävad Kliendi enda kanda.
5.11. Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme ja tähtajalise Liitumislepingu alusel antud varalise soodustuse rikke kõrvaldamise kulud jäävad Operaatori kanda juhul, kui rike ei ole tekkinud p. 3.11 ja 5.10 nimetatud tagajärgedel.
5.12. Liitumis- ja Kasutuslepingu lõppemisel ettemaksuna tasutud maksed tagastatakse Kliendile vastavasisulise avalduse alusel ülekandega Kliendi pangakontole hiljemalt kahe (2) kuu jooksul lepingu ülesütlemisest. Kliendi poolt tasutud Tagatisrahast võib Operaator arvestada maha kõik tasumisele kuuluvad maksed, kui Klient ei ole täitnud Liitumislepingust tulenevaid kohustusi.
5.12.1. Operaator ei ole kohustatud tagastama Lepingu sõlmimisel tasutud liitumistasusid, ettemaksu ja/või tagatisraha, kui lepingu sõlminud isik on võlgu Operaatorile varem sõlmitud lepingu alusel või esitas teadvalt ebatõeseid, mittekehtivaid andmeid või võltsitud dokumente või esines ilma volitusteta teise isiku nimel.
5.13. Maksetähtajaks tasumata osamakse ja/või üüritasu summalt võib Operaator nõuda viivist 0,3% (null koma kolm protsenti) ja Teenustasu maksmisega viivitamise korral 0,15% (null koma viisteist protsenti) tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.14. Juhul, kui Klient peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi (viivist), loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Seejuures, Klient ei või Operaatori nõusolekuta määrata kohustuse täitmiseks erinevat järjekorda.
5.15. Kui Klient vaidlustab kirjalikult Operaatori poolt esitatud arve summa suuruse enne arve tasumise tähtaja saabumist ning tasub õigeaegselt osutatud Teenuste eest osas, milles ta tasu ei vaidlusta, ei piira ega peata Operaator Kliendile Teenuse osutamist kuni pretensiooni läbivaatamiseni. Kui arve summa suhtes Kliendi poolt esitatud pretensioon ei ole põhjendatud, on Klient kohustatud tasuma vaidlustatud summa Operaatori arvelduskontole 5 (viie) päeva jooksul Kliendi pretensioonile Operaatori poolt vastamise kuupäevast arvates, vastasel juhul on Operaatoril õigus piirata või peatada Kliendile Teenuste osutamist Tüüptingimustes sätestatud korras.
5.15.1. Kui Klient vaidlustab kirjalikult Operaatori poolt esitatud arve summa suuruse pärast arve tasumise tähtaja saabumist, on ta kohustatud tasuma arve täies ulatuses tähtaegselt. Kui Kliendi kaebus on põhjendatud, tagastab Operaator Kliendi poolt enammakstud summa Kliendi pangakontole või käsitleb Kliendi avalduse alusel nimetatud summat ettemaksuna.
5.15.2. Kliendi poolt temale esitatud arvete kohta pahatahtlikult või korduvalt alusetute pretensioonide esitamisel, eesmärgiga hoiduda kõrvale arvete tähtaegsest tasumisest, on Operaatoril õigus piirata või peatada Kliendile Teenuste osutamine kuni pretensiooni läbivaatamiseni.
5.16. Lepingu ülesütlemisel esitab Operaator Kliendile lõpparve hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast vastavasisulise lõpetamise kokkuleppe vormistamist. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Kliendi on õigus:
6.1.1. kasutada Teenust ja/või Seadmeid tööalaseks või isiklikuks otstarbeks Liitumislepinguga ja seaduses sätestatud tingimustel ja korras;
6.1.2. saada Teenuse, Teenuse kasutamise, samuti Seadme ja Seadme kasutamise kohta ohutuse, samuti tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet;
6.1.3. nõuda Operaatorilt Võrgu, Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme rikke kõrvaldamist lepinguga kokkulepitud korras;
6.1.4. edastada teateid Dispetšertalitusele, tutvuda Tüüptingimuste, Hinnakirjaga ja Tootetingimustega, samuti tutvuda maksetega seotud dokumentatsiooniga;
6.1.5. paluda Operaatorilt arvete ja muu informatsiooni saamist elektrooniliselt või muul kokkulepitud viisil;
6.1.6. teha Operaatorile ettemakseid talle tulevikus osutatavate või vahendatavate Teenuste eest;
6.1.7. tutvuda tema kohta Operaatori poolt Liitumislepingu täitmisel kogutud isikuandmetega ja saada teavet nimetatud andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele EV seadusandlusele;
6.1.8. Liitumisleping üles öelda Tüüptingimustes ettenähtud korras.
6.2. Klient on kohustatud:
6.2.1. kasutama Teenust, Seadet ja varalist soodustust vastavalt Lepingule, kehtivatele EV seadusandlusele, headele kommetele ja tavadele;
6.2.2. viivitamatult teatama Dispetšertalitusele Võrgu, Seadme ja varalise soodustuse riketest ning häiretest Võrgu, Seadme ja varalise soodustuse töös;
6.2.3. ühendama Võrguga vaid töökorras, tehnilistele normidele ning nõuetele vastavaid Seadmeid ja hoolitsema Seadme töökorras oleku ning Seadme tarkvara sobivuse eest;
6.2.4. mitte muutma eelnevalt Operaatoriga kooskõlastama Operaatori poolt Kliendi Seadmele sätestatud võrguseadeid, samuti Seadmete konfiguratsiooni, mis võib mõjutada võrgu normaalset funktsioneerimist;
6.2.5. mitte käivitama ega kasutama mis tahes programme ja/või Seadmeid või lõppseadme kasutamise korraldamisega segama Võrgu normaalset tööd ega teisi Teenuste kasutajaid;
6.2.6. mitte jagama ega müüma Operaatori poolt osutatavat Teenust, Seadmeid ja varalist soodustust kolmandatele isikutele ilma Operaatori sellekohase kirjaliku loata;
6.2.7. mitte häirima ja/või edastama ja/või paigutama võrku informatsiooni, mille levitamine on keelatud Eesti Vabariigi kehtiva Seadusandlusega või Eesti territooriumil kehtivate rahvusvaheliste lepingutega;
6.2.8. mitte levitama võrgus valeandmeid, kolmandate isikute au ja väärikust solvavat informatsiooni, piraattarkvara, viirust sisaldavat tarkvara või troojalisi programme ning muid kahjutekitavaid komponente ja pornograafiat, samuti mitte kutsuma üles vägivallale, terrorismile ja diskrimineerimisele, kasutama vähemusterahvuste ja kolmandate isikute suhtes halvustavaid väljendeid, samuti informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust ja/või andmekaitset käsitlevate Seadustega;
6.2.9. mitte saatma reklaaminformatsiooni teistele võrgu kasutajatele ilma nende nõusolekuta;
6.2.10. mitte üritama sanktsioneerimata sisse pääseda kolmandate isikute serveritele ja arvutisüsteemidele ega sekkuma Operaatori Seadmete töösse;
6.2.11. vastutama Teenuse kasutamisel, sealhulgas informatsiooni edastamisel võrgu kaudu, autoriõigust, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste õigusaktide sätete täitmise ning Teenuse kasutamise vastavuse eest;
6.2.12. tasuma rikke likvideerimisega seotud kulud, kui rikke on põhjustatud Kliendi ebakompetentne tegevus;
6.2.13. Kasutus- ja Müügilepingu alusel:
6.2.13.1. Seadme valduse Operaatorilt vastu võtma, Seadme hoolikalt üle vaatama ning vastuvõtmisel Kasutus- ja Müügilepingu allkirjastama, kinnitades sellega ühtlasi ka Seadme ülevaatamist ja vastuvõtmist;
6.2.13.2. valdama ja kasutama Seadet kooskõlas Lepinguga ja vastavalt selle otstarbele säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks Seadmete kahjustamist või hävimist või Operaatori õiguste ja Seadmete muul viisil kahjustamist;
6.2.13.3. lubama Operaatorit kooskõlas Seaduse ja käesolevate Tüüptingimuste p. 4.8 kontrollida Seadme seisukorda ja lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist ja Seadme hooldustööde läbiviimist;
6.2.13.4. teatama Operaatorile viivitamatult, kui Seade või selle osad on hävinud või satuvad hävimisohtu või on rikutud või sattunud rikkumise ohtu või esinevad asjaolud, mis põhjustavad või võivad põhjustada Seadme kahjustumist või Operaatori vara või õiguste muul viisil kahjustumist;
6.2.13.5. teatama Operaatorile viivitamatult Seadme rikkest või vajadusest teha Seadmele parendusi või muid korrashoiuks vajalikke töid ning mitte tegema nimetatud parendusi, töid, ümber- või juurdeehitusi Operaatori eelneva kirjaliku nõusolekuta;
6.2.13.6. tasuma igakuiselt üüritasu ja osamakseid ja kõiki muid makseid lepingus fikseeritud tingimustel;
6.2.13.7. teatama viivitamatult Operaatorile, kui ta on muutunud maksejõuetuks või kui tema vastu on esitatud kohtusse avaldus pankroti väljakuulutamiseks või koheselt kirjalikult teatama Operaatorile Kliendi likvideerimismenetluse alustamisest pärast likvideerimisotsuse vastuvõtmist;
6.2.13.8. mitte üle andma Seadet ega käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ega koormama neid kolmandate isikute kasuks Operaatori eelneva kirjaliku nõusolekuta;
6.2.13.9. mitte andma Seadet allüürile või kolmanda isiku kasutusse ilma Operaatori eelneva kirjaliku kooskõlastuseta;
6.2.13.10. tagastama Seadme Kasutuslepingu lõppemisel või nimetatud lepingute ennetähtaegsel lõpetamisel viivitamatult Operaatorile samas seisundis ja korras, millises Klient selle oma valdusse ja kasutusse sai, võttes seejuures arvesse Seadme loomulikku kulumist;
6.2.13.11. hüvitama Operaatorile või kolmandatele isikutele kahju, mis tekkis nõuetele mittevastava, rikkis või modifitseeritud Kliendile kuuluva Seadme kasutamisest;
6.2.14. hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud, sh ka kolmandate isikute poolt võlgade sissenõudmise kulud;
6.2.15. jälgima kehtestatud krediidilimiiti ning tegema ettemakseid krediidilimiiti ületavate teenuste eest;
6.2.16. mitte kasutama Operaatorile kuuluvaid SIM-kaarte kolmandatele isikutele Operaatori poolt osutatavate Teenuste vahendamise või muul viisil kasutamise võimaldamise eesmärgil;
6.2.17. koheselt Operaatorit teavitama, kui:
6.2.17.1. tema kontaktandmed on muutunud;
6.2.17.2. tema salasõna on teatavaks saanud kolmandale isikutele, samuti kui SIM-kaart on varastatud, kadunud või sattunud muul viisil Kliendi kontrolli alt välja ning seda võivad kasutada selleks volitamata isikud, seejuures kuni vastava teate laekumiseni Klient on kohustatud osutatud Teenuste eest tasuma ise;
6.2.17.3. tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
6.2.17.4. muudest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist;
6.2.18. täitma p. 6.2.13.1 - 6.2.13.9 nimetatud tingimusi ka tähtajalise Liitumislepinguga üle antud varalise soodustuse osas ja tasuma lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lepingu Käsitlustasu ette nähtud ulatuses ning hüvitama lepingus fikseeritud rahalise või varalise soodustuse maksumuse.
6.3. Operaatoril on õigus:
6.3.1. analüüsida Teenuse kasutamist statistilistel ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel;
6.3.2. tagada võrgu turvalisus ning mitte võimaldama kolmandatel isikutel ilma seadusliku aluseta ligipääsu Kliendi andmetele ja võrku.
6.3.3. teha Kliendile märkusi Võrgu, Seadme ja varalise soodustuse mittesihtotstarbelise kasutamise osas;
6.3.4. piirata Teenuse ja Seadme kasutamist Tüüptingimuste peatükis 7 ja seaduses sätestatud juhtudel kuni piiramise aluseks oleva asjaolu või rikkumise kõrvaldamiseni;
6.3.5. kontrollida Seadme, varalise soodustuse ja Teenuste lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist kliendi poolt;
6.3.6. teha Kliendile lepingust või headest kommetest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral kohustuslikke ettekirjutusi Tüüptingimustes nimetatud nõuete järgimiseks ja/või kohustuse rikkumise kõrvaldamiseks;
6.3.7. teha lepingute sõlmimisel Kliendi esitatud dokumentidest valguskoopiaid;
6.3.8. viivitamata peatada, kuni ohu möödumiseni, Teenuse, Seadme ja varalise soodustuse kasutamine Kliendi poolt, samuti SIM-kaardi kasutamine, kui eelnimetatud kasutamine kujutab endast ohtu inimeste elule või tervisele, keskkonnale või Kliendi või kolmandate isikute varale;
6.3.9. nõuda Seade ja varaline soodustus välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja/või nõuda omandi igasuguse rikkumise lõpetamist;
6.3.10. nõuda Kliendilt Teenus- ja/või üüritasu ja/või osamaksete ja teisi lepinguga ja/või sellega seoses ettenähtud tasude maksmist vastavalt Tüüptingimustele ja Hinnakirjale, samuti muuta vajadusel Kliendile määratud krediidilimiiti;
6.3.11. nõuda Kliendilt Seadme, Soodustuse ja Teenuse kasutamisega seotud Operaatori poolt tehtud kulutuste hüvitamist või nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist juhul, kui need kulutused pidi vastavalt Tüüptingimustele ja lepingule või seadusele kandma Klient;
6.3.12. loovutada Teenuste ja Seadmete kasutamisest tulenevaid rahalised nõuded Kliendi vastu kolmandatele isikutele või volitada kolmandaid isikuid võlgnevuste sissenõudmiseks, samuti avaldada Krediidiinfole Kliendi isikuandmeid ja kogutud andmeid, mis on vajalikud krediidiotsuste langetamisel maksehäirete registris;
6.3.13. koostada või lubada kolmandal isikul koostada Kliendi nõusolekul Kliendi nime, aadressi ja telefoninumbrit sisaldavaid teatmikke ja edastada nimetatud andmeid numbriinfoteenistusele;
6.3.14. muuta erandlikel tehnilistel või õigusaktidest tulenevatel põhjustel numbrivalimise korda;
6.3.15. kehtestada, täiendada ja muuta Tootetingimusi, teavitades sellest Klienti veebilehe vahendusel;
6.3.16. osutada Kliendile Teenuste pakkumisel ühekordseid, lühiajalisi või perioodilisi soodustusi või korraldada müügikampaaniad Operaatori poolt sätestatud tingimustel;
6.3.17. salvestada ja säilitada lepingu täitmise või selle tagamise eesmärgil Kliendi kõnesid Dispetšertalituse numbritele ning kasutada vastavaid kõnesalvestusi isiku poolt tehtud taotluste, avalduste või tehingute tõenduseks ning Kliendi teenindamiseks.
6.4. Operaator on kohustatud:
6.4.1. Osutama kvaliteetseid Teenuseid vastavalt Tüüptingimustele, Lepingule ja seadusele ning andma Kliendile tema soovi korral teavet Operaatori poolt osutatavate või vahendatavate Teenuste, Liitumislepingu tingimuste, esitatud arvete ja teadete kohta;
6.4.2. avaldama kõik Tüüptingimustes, Hinnakirjas ja Tootetingimustes tehtud täiendused ja muudatused p. 1.6 nimetatud veebiaadressil http://www.stv.ee hiljemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne nende kehtivuse algust;
6.4.3. Võimaldama Kliendile Teenuste ööpäevaringset kasutamist, ilma vaheaegadeta, välja arvatud vajalike hooldus- ja remonditööde tegemise aeg;
6.4.4. tehnilise võimaluse olemasolu korral seadma hädaabinumbrile „112” tehtud kõnedele kõrgema prioriteedi muu kõneliiklusega võrreldes;
6.4.5. andma peale Kasutus- ja/või Müügilepingu sõlmimist Seadme Kliendi valdusse ja kasutusse ning andma varalise soodustuse omandiõiguse Kliendile üle tähtajalise Liitumislepingu lepingutähtaja möödumisel;
6.4.6. hoidma omal kulul nõutavas tehnilises seisukorras Võrgu ja selle Seadmed, samuti Kasutuslepingu ja tähtajalise Liitumislepingu alusel Kliendile kasutamiseks antud Seadmed või varalised soodustused, v.a. juhud, kui rikke tekkimises on süüdi Klient.
6.4.7. mitte takistama ega piirama Klienti Teenuse kasutamisel ning Seadmete valdamisel ja kasutamisel, välja arvatud juhud, kui takistamine või piiramine on vajalik Võrgu, Seadme ja varalise soodustuse kahjustamise või hävimise ärahoidmiseks või kui see tuleneb Seadusest või käesolevatest Tüüptingimustest;
6.4.8. Kasutuslepingu lõppemisel Seadme Kliendilt vastavasisulise akti alusel vastu võtma;
6.4.9. võimaldama Kliendile informatsiooni temale kehtestatud krediidilimiidi kohta Dispetšertalituse või Operaatori vastava piirkondliku allüksuse esinduse kaudu;
6.4.10. teavitama Klienti massiteabevahendite ja/või Veebilehe vahendusel olulistest tehnilistest häiretest, mis võivad mõjutada Teenuste või Seadme kasutamist;
6.4.11. korraldama ööpäevaringse rikketeadete vastuvõtmise Dispetšertalituse vahendusel ning teavitama Klienti konkreetse rikke kõrvaldamise orienteeruvast tähtajast;
6.4.12. hoidma saladuses Kliendi kohta Teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest;
6.4.13. piirama või peatama Kliendi soovil Teenuse osutamist, samuti edastama Kliendi soovil ja kulul arveid tähitult või elektronpostiga;
6.4.14. Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel tagastama Kliendile Kliendi poolt enam tasutud maksed vastavalt Tüüptingimustele.

7. TEENUSE PIIRAMINE
7.1. Teenuse piiramine on käesoleva Tüüptingimuste kohaselt Teenuse osutamise või kasutamise osaline või täielik piiramine või peatamine Liitumislepingut üles ütlemata. Teenuse piiramine toimub Kliendi või Operaatori algatusel.
7.2. Operaatoril on õigus Teenust piirata juhul, kui:
7.2.1. Klient on täitnud Operaatori ees kõik Liitumislepingust tulenevad kohustused ning Klient ise soovib Teenuse piiramist tema poolt soovitud mahus;
7.2.2. Klient on hilinenud Teenuse eest tasumisega üle 14 päeva või Klient ületab talle kehtestatud krediidilimiiti;
7.2.3. Klient on võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Seadme või häirib Seadme kasutamisega võrgu tööd või teisi võrgu või Teenuse kasutajaid;
7.2.4. piiramine on vajalik Võrgu, Seadme, varalise soodustuse või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
7.2.5. see on vajalik isikuandmete ja muude andmete turve tagamiseks seadusega sätestatud ulatuses;
7.2.6. see on vajalik eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra tõttu;
7.2.7. Klient on esitanud Liitumislepingu sõlmimisel või selle kehtivuse ajal valeandmeid või Klienti esindanud isikul puudusid volitused Liitumislepingu sõlmimiseks või Klient rikub oluliselt Liitumislepingu muid tingimusi;
7.2.8. Klient ei ole teatanud Operaatorile oma postiaadressi või teiste juriidiliste rekvisiitide muutumistest, sh. samuti kui arved tagastatakse Operaatorile märkega „ei asu või ei ela antud aadressil” või „Klient keeldub posti vastu võtmast” jms;
7.2.9. Operaatorile on saanud teatavaks, et kolmas isik kasutab Kliendi huvide vastaselt iseteeninduse, panga või Kliendiinfo kaudu aktiveeritavaid või Klienti autoriseerivaid Teenuseid;
7.2.10. Operaatoril on piisav alus arvata, et Kliendi SIM-kaart on sattunud Kliendi poolt volitamata kolmandate isikute kätte või salasõna on teatavaks saanud selleks volitamata isikutele;
7.2.11. Kliendi suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
7.2.12. piiramine ei ole seaduse kohaselt keelatud või tuleneb otse seadusest.
7.3. Teenuse piiramine p. 7.2.3 nimetatud alusel on lubatud juhul, kui:
7.3.1. Seade ei vasta tavaliselt sellistele Seadmetele kehtestatu tehnilistele nõuetele;
7.3.2. Seade rikub võrgu terviklikkust;
7.3.3. Seade on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud;
7.3.4. Seadme kasutamisega häiritakse teisi Võrgu või Teenuse kasutajaid.
7.4. Kliendil on õigus Liitumisleping, v.a. tähtajaline Liitumisleping, peatada tema poolt soovitud ajaks 1 (ühest) kuust kuni 1 (ühe) aastani, teatades sellest Operaatorile, kui ta on täitnud p. 7.2.1 nimetatud kohustused. Avalduses tuleb ära näidata soovitud Teenuse piiramise või Liitumislepingu peatamise tähtaeg, telefoninumber, tingimused ja põhjused.
7.4.1. Operaator võib Kliendi palvel tähtajalise Liitumislepingu peatada p. 7.4 nimetatud tähtajaks juhul, kui Klient on täitnud Operaatori ees kõik p. 7.2.1 nimetatud kohustused ja on Operaatorile hüvitanud tähtajalise Liitumislepingu alusel saadud ja lepingus fikseeritud rahalise või varalise soodustuse maksumuse.
7.5. Operaator on kohustatud p. 7.4 ja 7.4.1 nimetatud piirangu või lepingu peatamise rakendama Kliendi avalduse alusel ühe (1) tööpäeva jooksul vastavasisulise Kliendi kirjaliku avalduse saamise päevast arvates.
7.6. Liitumislepingu peatamisel Teenuste edastamine lõpetatakse, lõpp-punk ühendatakse Võrgust välja, Klient ei pea maksma tasu Teenuse eest ja Operaator ei või anda telefoninumbrit edasisse kasutusse.
7.7. Teenuse piiramise või Liitumislepingu peatamise korral Tüüptingimuste p. 7.2.1-7.2.3, 7.2.6-7.2.8, ja 7.2.11 või 7.4 sätestatud alusel, Klient on koheselt kohustatud, kuid mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul, Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadme Operaatorile tagastama.
7.8. Liitumislepingu peatamine, lõpp-punkti võrgust lahti ühendamine ja uuesti liitumine on tasuline Teenus ning tasu suurus määratakse kindlaks Operaatori kehtiva Hinnakirja alusel.
7.8. Operaator on kohustatud taastama Teenuse kasutamise võimaluse endises ulatuses kahe (2) tööpäeva jooksul, piiramise aluseks olnud asjaolu või Seadme kõrvaldamisest arvates.
7.9. Liitumislepingu peatamise lõpetamisest Klient on kohustatud Operaatorit teavitama kirjaliku avalduse alusel. Vastavasisulise avalduse tähtajaks mittelaekumisel Operaatoril on õigus Liitumisleping ühepoolselt lõpetada.
7.10. Operaator võib piirata Teenust ja keelduda krediidi põhimõttel Teenuste osutamisest pärast Kliendi poolt tasutud ettemaksu realiseerimist juhul, kui Klient on olnud eelnevalt võlgu, makseviivituses või kui on alust kahelda Kliendi maksejõulisuses.
7.11. Operaator on kohustatud Teenuse piiramisest Tüüptingimuste p. 7.2.4, 7.2.7, 7.2.11 ja 7.2.12 alusel Kliendile ette teatama mitte vähem kui 5 (viis) päeva.
7.12. Operaator võib viivitamatult etteteatamata piirata Teenuse kasutamist Tüüptingimuste p. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8 - 7.2.10 alustel.

8. LEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE
8.1. Lepingu tingimusi võib üldjuhul muuta Poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui Lepingu tingimuste muutmise vajadus tuleneb otseselt Eesti Vabariigi õigusaktidest.
8.2. Operaator võib ühepoolselt muuta Poolte vahel sõlmitud lepingute lahutamatuks osaks olevaid Tüüptingimusi ja Hinnakirja, kui muutmise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktide muutmisest või kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud või Teenuste tehniline areng, mis loob paremad tehnilised võimalused Teenuste kasutamiseks Kliendile ja sellega kaasneb Operaatoril lepingu täitmise kulude oluline suurenemine või kui tingimuste muutmine on Tüüptingimuste enda sättega ettenähtud.
8.3. Tüüptingimuste ja Hinnakirja muutustest teatatakse Kliendile vähemalt 30 kalendripäeva ette, kas vastavasisulise märkega Kliendile saadetaval arvel või e-posti või Operaatori veebilehel http://www.stv.ee.
8.4. Uued või osaliselt muudetud Tüüptingimused ja/või Hinnakiri loetakse jõustunuks 30 kalendripäeva jooksul p. 1.6 nimetatud veebilehel avaldamise kuupäevast arvates ning saavad jõustumise päevast kõigi Tüüptingimustes nimetatud lepingute lahutamatuks osaks ja Pooltele täitmiseks kohustuslikuks.
8.5. Kui Klient kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul, punktis 8.3 nimetatud teate avaldamisest arvates, ei avalda soovi leping punktis 11.3, 11.4 ja 11.7 sätestatud korras üles öelda, siis loetakse, et Klient on Operaatorile andnud niinimetatud „vaikiva nõusoleku” Tüüptingimuste ja/või Hinnakirja muutmiseks.
8.6. Punktis 8.2 nimetatud Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga mittenõustumise korral Kliendil on õigus Liitumis- ja Kasutusleping Tüüptingimuste p. 11.3., 11.4. ja 11.7 sätestatud korras ühepoolselt üles öelda. Seejuures, kuni lepingu ülesütlemiseni kohaldatakse kohustuste täitmise osas seni kehtinud Tüüptingimusi ja Hinnakirja.
8.7. Kliendi poolt esitatud kirjaliku taotluse lepingutingimuste muutmiseks vaatab Operaator läbi neljateist (14) päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Keeldumise korral teatatakse sellest Kliendile koos põhjendusega seitsme (7) päeva jooksul.
8.8. Juhul, kui Klient ei kasuta Tüüptingimuste muutmisel sätestatud õigust Liitumisleping üles öelda, loetakse, et ta on Tüüptingimustes tehtud muudatusi aktsepteerinud ja tal ei ole muudatustest tulenevaid pretensioone. Uued Tüüptingimused muutuvad erinevate lepingute lahutamatuks osaks ja on pooltele täitmiseks kohustuslikud Tüüptingimuste jõustumise kuupäevast arvates.

9. TEADETE EDASTAMINE
9.1. Lepinguga seotud teadete, avalduste, taotluste ja pretensioonide edastamine toimub lepingus märgitud Operaatori teeninduspunktides, Poole elu- või asukoha või e-posti aadressil, faksi teel või kontakttelefonil.
9.2. Aadressi ja kontakttelefoni muutusest Pooled on kohustatud teavitama teist lepingu Poolt seitsme (7) päeva jooksul andmete muutuse päevast arvates ning Liitumislepingus näidatud arve saatmise aadressi muutumisest koheselt.
9.3. Teateid võib edastada tavakirjaga, Kliendi e-postile, Operaatori Interneti kodulehe VEB-vormi kaudu, telefoni või faksi teel.
9.4. Dispetšertalitusele võib teateid edastada telefonil nr. 6 880 000 või faksile nr. 6 006 767.
9.5. Kõik lepingu rikkumisest tulenevad nõuded ja pretensioonid peab esitama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, väljaarvatud juhud, kui Tüüptingimustes ei ole sätestatud teisiti.

10. VÄÄRAMATU JÕUD
10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.
10.2. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes asjaolu, mida sellest mõjutatud Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
10.3. Vääramatu jõu all mõeldakse eelkõige loodusõnnetust, tulekahju, sõjategevust, rahvarahutusi ja õigusaktide, mis oluliselt takistab lepingu täitmist ning mistahes muid erakorralisi asjaolusid, mille saabumist vastavast asjaolust mõjustatud Pool ei saanud ette näha või isegi kui sai ette näha, siis ei saanud selle saabumist mõistlikult vältida.
10.4. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustusest rakendada kõiki jõupingutusi lepingu eesmärgi saavutamiseks, vääramatu jõu asjaolude ja tagajärgede kõrvaldamiseks ja lepingu täitmisele asumisest niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
10.5. Pool, kelle tegevus lepingu järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud teisele Poolele sellest koheselt kirjalikult teatama.
10.6. Vääramatu jõu esinemine peatab lepingu täitmise vääramatu jõu esinemise kestvuse võrra.
10.7. Juhul, kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle kolme kuu ja selle aja jooksul ei ole lepingust tulenevaid kohustusi täidetud, siis Pooltel on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult kümme kalendripäeva ette.

11. LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPETAMINE
11.1. Käesolevas Tüüptingimustes nimetatud lepingud jõustuvad lepingudokumendi allkirjastamise hetkest alates ning lõppevad lepinguliste kohustuste kohase täitmisega, kas poolte kokkuleppel või lepingu tähtaja möödumisel, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud.
11.1.1. Tähtajaline Liitumisleping, mis sõlmitakse Kliendiga müügikampaaniate ajal ja võimaldab kasutada Teenuseid ja/või Seadmeid soodsatel tingimustel, muutub märgitud kehtivusaja möödumisel tähtajatuks juhul, kui Klient ei ole esitanud soovi nimetatud leping lõpetada ja Klient jätkab Teenuse või Seadme kasutamist. Seejuures Teenuste ja Seadmete müügikampaaniast tulenevad soodustused ei laiene Klientidele, kes ei vasta kampaania tingimustele, omavad Operaatori ees võlgnevusi või on muul moel rikkunud Tüüptingimusi või Lepingut.
11.2. Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool lepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt poolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes, eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab.
11.3. Tarbijast Kliendil on õigus p. 9.3. sätestatud teate alusel Liitumisleping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda. Seejuures, kui teade ise ei sisalda lepingu lõpetamise täpset kuupäeva, siis loetakse Liitumislepingu ülesütlemine Operaatori suhtes jõustunuks teate saamisele järgnevast tööpäevast alates.
11.4. Juriidilisest isikust Kliendil on õigus Liitumisleping igal ajal üles öelda teatades sellest Operaatorile kirjalikult kümme (10) kalendripäeva ette.
11.5. Operaatoril on õigus Liitumisleping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui Teenuse kasutamist on piiratud käesoleva Tüüptingimuste p. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.6 - 7.2.12 ja 7.3 alusel ning piiramise alus ei ole ära langenud ühe (1) kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates.
11.6. Operaatoril on õigus nii tähtajaline kui tähtajatu Kasutusleping üles öelda, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt kolm (3) kalendripäeva ette, kui:
11.6.1. Klient ei kasuta vaatamata Operaatori eelnevale hoiatusele jätkuvalt Seadet hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele;
11.6.2. Kliendi tegevus halvendab Seadme seisundit või Klient kahjustab Seadet tahtlikult;
11.6.3. Klient on viivituses enam kui neliteist (14) kalendripäeva vähemalt ühe Tüüptingimuste p. 1.8.18 ja peatükis 5 nimetatud tasumisele kuuluva makse tasumisega;
11.6.4. Klient teeb Seadmele parendusi või muudatusi ilma Operaatori kirjaliku loata;
11.6.5. Klient ei võimalda, kahel korral eelnevalt kokkulepitud tähtajal, Võrgu või Seadme rikke kõrvaldamiseks või Seadme tehniliseks kontrollimiseks või hooldustööde läbiviimiseks Operaatori esindajale juurdepääsu Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadmele, samuti ka Võrgule liinile;
11.6.6. Klient on andnud Seadme ilma Operaatori eelneva kirjaliku nõusolekuta allüürile või muul viisil kolmanda isiku kasutusse;
11.6.7. Kliendi poolt soovitud Liitumislepingu peatamise tähtaeg on möödunud ja Klient ei ole avaldanud soovi Liitumislepingu jätkamiseks (vt. p. 7.9);
11.6.8. Klient on muul Kasutuslepingus sätestamata viisil oluliselt rikkunud lepingus kokkulepitud tingimusi ning ülesütlemine ei ole Tüüptingimuste ja seaduse alusel keelatud.
11.7. Kliendil on õigus ilma eelneva etteteatamistähtajata, igal tööpäeval, koos Seadme tagastamisega, Kasutusleping ühepoolselt üles öelda. Nii tähtajaline kui tähtajatu Kasutusleping lõpeb Seadme tagastamise päevale järgnevast tööpäevast.
11.8. Kliendil on õigus Müügileping Operaatori poolse olulise rikkumise tõttu kirjaliku avalduse alusel seadusega ettenähtud korras ühepoolselt üles öelda.
11.9. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda arveid Operaatori poolt Liitumislepingu ja Kasutuslepingu alusel osutatud Teenuste ja Seadmete kasutamise eest ning ei too kaasa võlgnevatelt summadelt viiviste arvestamise katkestamist ega vabanemist.
11.10. Juhul, kui Klient soovib öelda lepingu üles seoses numbri liikuvusega, siis peab ta esitama Operaatorile vastava kirjaliku avalduse, mille põhjal vormistab Operaator edasilükkava tingimusega lepingu lõpetamise. Nimetatud avalduse laekumise päeval on Operaatoril õigus piirata Operaatori poolt Kliendile pakutavate lisateenuste osutamist avalduses toodud telefoninumbrile ning edasilükkav tingimus jõustub hetkest, mil Operaator on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega Teenuse osutamise Kliendi avalduses märgitud telefoninumbrile.
11.11. Tüüptingimuste p. 11.10 nimetatud edasilükkav tingimus ei jõustu, kui Klient ei ole kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul sõlminud telefoninumbri liikuvusega seoses esitatud avalduses märgitud telefoninumbri suhtes liitumislepingut teise sideettevõtjaga või kui nimetatud avalduses märgitud telefoninumbrit ei ole võimalik teisaldada.

12. POOLTE VASTUTUS
12.1. Pool on kohustatud täielikult hüvitama teisele Poolele lepingust, õigusaktidest või headest kommetest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju, välja arvatud juhul, kui kahju tekitanud Pool ei vastuta kahju tekkimise eest vastavalt vääramatu jõu sätetele. Seejuures Operaatori poolt tasutava hüvitise suurus ei või ületada kehtiva lepingu raames Kliendile saamata jäänud Teenuse püsitasu suurust.
12.2. Pool vastutab oma esindaja (juhatuse või seda asendava organi liikme või muu teda esindava isiku) ja isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas iseäranis töötajate, teenistujate, esindajate või käsundisaajate tegevusega põhjustatud kahju eest samamoodi nagu oma tegevusega põhjustatud kahju eest;
12.3. Klient vastutab lepingute kohase täitmise eest, vaatamata sellele, kas Klient kasutab Teenust, Seadet või varalist soodustust isiklikult või lubab seda teha kolmandatel isikutel.
12.4. Klient kannab täielikku materiaalset vastutust Seadme ja varalise soodustuse eest, mis on Kliendile peale Liitumislepingu sõlmimist Kasutus-, Müügi ja tähtajalise Liitumislepingu alusel üle antud (vt. p. 3.5 – 3.8).
12.4.1. Tähtajalise lepingu ülesütlemisel, sõltumata põhjusest ja poolest, Klient on kohustatud 10 päeva jooksul maksma Operaatorile viimase poolt kehtestatud Käsitlustasu ja hüvitama Operaatorilt saadud ja lepingus fikseeritud rahalise või varalise soodustuse maksumuse lepingu ülesütlemise päevale järgnevast päevast arvates.
12.5. Kui Klient viivitab maksete tasumisega, siis Operaatoril on õigus, Kliendi nõusolekust sõltumata, loovutada nõue Kliendi vastu kolmandatele isikutele.
12.6. Klient on kohustatud hüvitama Operaatorile kõik Kliendi võlgnevuste sissenõudmisega tehtud mõistlikud kulud, sh sidekulud, õigusabi ja inkassoteenuste kulud, riigilõivud, menetlustasud jms.
12.7. Klient vastutab ise tema enese või teise isiku poolt tema võrgurekvisiitidega edastatava informatsiooni sisu eest, selle usaldusväärsuse ja levitamise õiguspärasuse eest, samuti kõikide oma toimingute ja tema võrgurekvisiitide nime all toimuva kolmandate isikute tegevuse eest võrgus, kaasa arvatud ka kahju, mis on tekitatud teistele võrgu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele.
12.8. Operaator ei vastuta Klienti ees viivituste ja seisakute eest töös, kaduma läinud või hävinenud andmete eest, mis tekivad võrgus Operaatorist või tema tegevusest mitteolenevatel põhjustel, samuti Võrgu ja Teenuse kvaliteedi eest, kui nende tööd korraldavad teised sideettevõtted.
12.9. Operaatori vastutus on Kliendi ees piiratud seoses sellega, et:
12.9.1. Operaator ei edasta ega kontrolli kolmandate isikute poolt Võrgu kaudu edastatavat informatsiooni, kaupa ja Teenuseid,
12.9.2. andmesideteenus on erinevate võrkude vabatahtlik ühendus ja Operaator ei vastuta teiste Operaatorite võrgu erinevate segmentide normaalse funktsioneerimise ja sinna sissepääsu eest, samuti ei garanteeri infovahetuse võimalikkuse nende sõlmede või serveritega, millele ei ole ajutiselt või alaliselt sissepääsu võrgu kaudu;
12.9.3. Operaator ei vastuta riskide eest, mis on seotud Internetist saadud programmide, materjalide, informatsiooni, reklaami, kaupade ja teenuste tarnimise ja kasutamise näol, samuti mis tahes kulude või kahjude eest, mis võivad tekkida Interneti kasutamise tagajärjel, samuti informatsioonivoo eest, mis võib sisaldada Kliendi jaoks ebasoovitavaid materjale, nagu avalik seksuaalse iseloomuga teave või Klienti isiklikult solvav info jms;
12.9.4. Klient vastutab oma sissepääsukoodide säilimise eest sissepääsuks Teenuste saamise eesmärgil ning ka kahjude eest, mida tal tuleb kanda seoses tema Teenuste sissepääsukanali sanktsioneerimata kasutamisega kolmandate isikute poolt. Seejuures, sissepääsukoodide, salasõna ja SIM-kaardi kaotamise või varguse korral peab Klient sellest kohe Operaatorile teatama ning koodide kadumisest või vargusest teatamise momendini loetakse kõik Kliendi sissepääsukoode, salasõna ja SIM- kaarti kasutades tehtud toimingud Kliendi enese poolt sooritatuks;
12.9.5. Operaator ei kanna vastutust mis tahes kahju eest, mis on Kliendile tekitatud Teenuse kasutamise tulemusel või Teenuse kasutamise võimaluse puudumisel vigade, vahelejätmiste või vaheaegade tõttu töös, failide kustutamise, funktsioonide muutmise, defektide ja viivituste, samuti viiruste tagajärjel jne ja milles Operaator ise süüdi ei ole;
12.9.6. Operaator ei vastuta ajutiste häirete eest Võrgu töös või Teenuste kasutamisel mis tekivad riiklikest pühadest või massiüritustest tulenevate ülekoormuste tõttu (Võrgu ajutine häiritus või katkestatus) tingimusel, et sellised ajutised häired jäävad EV kehtestatud kvaliteedinõuetega lubatud piiridesse;
12.9.7. Operaator ei vastuta samuti häirete eest Kliendi Seadmete töös, kolmandate isikute poolt hallatavate Võrkude töös või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamises.
12.10. Kui Klient ei saa Teenuseid kasutada või Teenuse kasutamine on piiratud, siis Operaator vastavalt p. 12.1. on vastutav ainult sel juhul, kui Teenuste kasutamine ei olnud võimalik Operaatori tahtliku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel. Seejuures Operaator ei vastuta Kliendile tekkinud kaudsete kahjude eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes.
12.11. Klient võib Operaatori nõuetega tasaarveldada üksnes nõudeid, mis on tuvastatud jõustunud kohtulahendiga ning on muutunud sundtäidetavaks.

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
13.1. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel Poolte kokkuleppel, kompromissi mittesaavutamisel seadusega ettenähtud korras, olenevalt Kliendist, kas tarbijakaitsekomisjonis ja/või kohtus.
13.2. Tarbijast Klient võib lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitada Operaatorile mis tahes vormis, kas ise või oma seadusliku või volitatud esindaja kaudu.
13.3. Kui vaidluse lahendamine suuliselt esitatud kaebuse alusel ei ole võimalik, esitab tarbijast Klient selle Operaatorile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis peab endas sisaldama:
13.3.1. Kliendi nime ja kontaktandmed;
13.3.2. kaebuse esitamise kuupäeva;
13.3.3. Seadme või Teenuse puudust;
13.3.4. Operaatorile esitatava nõuet koos asjakohaste dokumentide koopiatega.
13.4. Kui tarbijast Kliendi kaebus on esitatud p. 13.3 sätestatud vormis, siis Operaator peab samas vormis kinnitama ka kaebuse Kliendilt vastuvõtmist.
13.5. Operaator on kohustatud p. 13.3 nimetatud kaebuse läbi vaatama viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul, kaebuse saamisest arvates, ning teavitama p. 13.2 nimetatud Kliendile kaebuse võimalikust lahendusest.
13.6. Kui p. 13.5. nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, siis Operaator on kohustatud viivitust kirjalikult põhjendama ning määrama uue mõistliku tähtaja kaebuse lahendamiseks.
13.7. Kui Operaator leiab, et p. 13.2 nimetatud Kliendi nõue on alusetu või põhjendamatu ning Kliendiga kokkulepet ei saavutata või saavutatakse see osaliselt, väljastatakse Kliendile sellekohane kirjalik teade p. 13.5. nimetatud tähtaja jooksul. Seejuures, Operaator on kohustatud nõude rahuldamata jätmist või osalist rahuldamist põhjendama.
13.8 Kui Operaator p. 13.5 nimetatud tähtaja jooksul ei ole täitnud oma lubadust kaebus lahendada, loetakse, et Operaator on keeldunud kaebuse lahendamisest.
13.9. Kui Operaator on keeldunud p. 13.2 nimetatud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Operaatori poolt pakutud lahendusega ja leiab, et Operaator on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.
13.10. Juriidilisest isikust Klient on kohustatud lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitama Operaatorile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mitte hiljem kui Tüüptingimuste p. 11.4 nimetatud tähtaja jooksul, lepingu rikkumise teadasaamise hetkest arvates. Kaebus peab endas sisaldama:
13.10.1. Kliendi nimetus ja kontaktandmed (sh. Kliendi esindaja kontaktandmeid);
13.10.2. kaebuse esitamise kuupäeva;
13.10.3. Seadme või Teenuse puuduse täpset kirjeldust;
13.10.4. Operaatorile esitatava nõuet koos asjakohaste dokumentide koopiatega.
13.11. Operaator on kohustatud p. 13.9 nimetatud Kliendile kirjalikult vastama p. 13.5 – 13.8 sätestatud korras. Seejuures, kui juriidilisest isikust Klient ta ei ole nõus Operaatori poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ta esitada vastavasisulise hagiavalduse Harju Maakohtule.

14. LÕPPSÄTTED
14.1. Käesolevad tüüptingimused jõustuvad alates 01.06.2009. a. kuupäevast.
14.2. Pooled peavad lepingut täitma vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, heas usus ning vastavuses heade kommete ja tavaga.
14.3. Käesolevate Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes Pooled juhinduvad eelkõige kehtivast EV Seadusandlusest.
14.4. Kui Tüüptingimuste eesti- ja muukeelne tekst erinevad teineteisest või on mitmeti mõiste tavad, siis pooled juhinduvad eelkõige eestikeelsest tekstist.
14.5. Kõik lepingud koostatakse kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi Poolele.
shortform