Teenuste tingimused
×

TOOTETINGIMUSED STV-004

Toote nimetus: Telefoniteenus1. Mõisted
STV sidevõrgu lõpp-punkt punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks STV kaabelvõrgule
Liin - vastavat kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab STV Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt Teenuse kasutamiseks Kliendi seadme liini vahendusel STV sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus
Telefoniteenusega antakse kliendi kasutusse STV poolt pakutud või Kliendi poolt STV võrku üle toodud telefoninumber. Teenus võimaldab helistada välja ja võtta vastu telefonikõnesid.
Telefoniteenuste lepingut senise operaatoriga ei tohi lõpetada enne Teie numbri ülekandmist STV võrku.
- Vaikimisi on STV telefoniteenusele kehtestatud kuu krediidilimiit 75 € suuruses
AS STV rakendab Üldtingimustes punktid. 8.2.1 sätestatud Teenuse osutamise piiramise õigust, kui Klient ületab talle kehtestatud krediidilimiidi.
AS STV informeerib Klienti Teenuse piiramisest telefoni teel, juhul kui krediidilimiit hakkab lähenema.
Kliendil on võimalik hakata uuesti Teenust tarbima, kui ta tasub AS-le STV ettemaksu tema poolt kasutatud krediidilimiidi summas ning täiendavalt teeb ettemaksu võimalike kõnede eest, mida planeerib teha jooksval kuul.
Telefoninumbriga seotud protsessid:
Lepingu lõpetamisel  AS STV ei võta kasutusele  telefoninumbrit 6 kuud
Numbrit saab loovutada ja teisaldada teise operaatori telefonivõrku ainult aktiivse teenuse lepinguga ja kirjaliku avalduse alusel.

3. Teenuse raames pakutavad teenuse paketid on kirjeldatud ja kättesaadavad kodulehel

4. Teenuse parameetrid:
Liides RJ11 telefoniaparaadiga ühendamiseks.
Nõuded üldkasutatava abonendi analoogliidesega ühendatavale terminalile (EVS 728:1996)
Kvaliteedinõuded osutatavatele telefoniteenustele:
- sõltumata kõneliigist on ühenduse loomise tõenäosus mitte vähem kui 95 %;
- võrgusisestel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;
- võrkudevahelistel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 20 sekundit;
Puudub tugi veaparanduseta protokollide kasutamiseks üle dialupi (nt makseterminalid).
Teenust osutatakse 3,1 kHz ribalaiusega kanalil, mis võimaldab edastada G3 parameetritele vastavat faksisõnumit. Kasutatud G.711 a-law audiokoodek (64kbps)

5. Võimalikud lisateenused (tehniliste võimaluste olemasolul)
5.1. Numbrinäidu keeld
5.1.1 Ühekordne numbrinäidu keeld
5.1.2 Mitmekordne numbrinäidu keeld
5.2. Suunamisteenused *
5.2.1 Tingimusteta suunamine
5.2.2 Suunamine, kui number ei vasta
5.2.3 Suunamine, kui number on hõivatud
5.3. Täpne aeg, äratuskell ja meeldetuletus
5.3.1 Täpne aeg
5.3.2 Telefoniäratus
5.3.3 Meeldetuletus
5.4. PIN kood väljuvatele kõnedele ja PIN koodi vahetus
5.5. Väljuvate kõnede piirang
5.6. Leia mind (või kõnede suunamisteenus eemalt)

6. Kvaliteedinõuded Teenuse raames võimaldatavale telefoniteenusele
sõltumata kõneliigist on ühenduse loomise tõenäosus mitte vähem kui 95%;
- võrgusisestel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;
- võrkudevahelistel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 20 sekundit.
Puudub tugi veaparanduseta protokollide kasutamiseks üle dial-up`i (nt makseterminalid).
STV garanteerib Kliendile Telefoniteenuse Kliendi juures olevast esimesena STV sidevõrguga ühendatud seadmest kuni esimese STV ühenduspunktini, tagades seejuures igas kalendrikuus 99% ulatuses katkestusteta teenuse toimimise.

7. Hind
Teenus „ telefoniteenus“ tasu koosneb alljärgnevatest komponentidest:
kuutasu, mis sõltub valitud teenuse paketist ja teenusega seonduvatest tasudest.
Tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud Hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus on tasuline vastavalt hinnakirjale.

8. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib STV teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustessätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa
Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. STV ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

9. Teenuse piiramine võlgnevuse korral
AS-l STV on õigus arve maksetähtajaks tasumata jätmisel piirata kliendi väljuvaid kõnesid. Piirangu kehtivuse ajal säilib kliendil abonenttasu maksmise kohustus.

10. Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STVl on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01.00–07.00. STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
STVl on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22.00–04.00, samuti juhul, kui STV teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta rikkeks.
Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
fullform