Turvateenused
×

Telli


Käesolevaga kinnitan, et:
- Minu poolt Operaatorile esitatud andmed on õiged.
- Olen tutvunud käesoleva Liitumislepingu lahutamatuks osaks olevate Tüüptingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on mulle arusaadavad, nõustun nimetatud tingimustega ja kohustun neid täitma.
- Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks, mis on Operaatorile vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks, arvete esitamiseks, sidumistasude kindlaksmääramiseks ja arvestamiseks ning muuks äriliseks infovahetuseks, mille eesmärgiks on teenuse osutamine võrgu kaudu.
shortform