Tingimused
×

TOOTETINGIMUSED STV-005

Toote nimetus: STVAIR (traadita Interneti ühendus)


1. Mõisted
STV sidevõrgu lõpp-punkt punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks STV traadita võrgule
Liin - CAT 5 standardile vastavat kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab STV Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt Teenuse kasutamiseks Kliendiliini vahendusel STV sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus
Teenus “STVAIR" (traadita Interneti ühendus) on AS STV poolt pakutav internetiühendus, mis võimaldab Kliendile alalist ligipääsu Internetile teenusetingimustes fikseeritud tehnilistel tingimustel.
Teenusega on võimalik liituda tehniliste võimaluste olemasolul.
Interneti ühendusel kasutatakse järgmiseid protokolle: AirMAX TDMA, TCP/IP, DHCP

3. Teenuse raames pakutav toode
Internet STVAIR. Klientidel, kes asuvad piirkonnas, kus on tehnilised võimalused liituda internet STVAIR, toote pakkumine on realiseeritud traadita tehnoloogial põhineva ligipääsu ja CAT5 majasisese kaabelduse baasil. Pakutavad paketid on toodud STV kodulehel.

4. Teenuse parameetrid:
- dünaamiline avalik IP-aadress;
- ühenduse pordid on suletud vaikimisi.

5. Võimalikud lisateenused
Staatiline IP-aadress (v.a. teenusepakettidele toodud STV kehtivas hinnakirjas).

6. Kvaliteedinõuded Teenuse raames võimaldatavale internetiteenusele
AS STV garanteerib Kliendile internetiiteenuse Kliendi juures olevast esimesena STV sidevõrguga ühendatud seadmest kuni esimese STV ühenduspunktini, tagades seejuures igas kalendrikuus 97% ulatuses katkestusteta teenuse toimimise.
AS STV garanteerib Kliendile ühenduskiiruse ühenduspunktist (RJ45 pistikust) kuni esimese STV võrgusõlmeni ja ulatusega +/- 15% maksimaalsest lubatud ühenduskiirusest.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib AS STV eeldusel, et Kliendiliin vastab kehtivatele nõuetele. Ühenduskiiruse mõõtmiseks kasutatav metoodika on kättesaadavad speedtest.net lehel.
Teenuse kasutamiseks peab seade olema maandatud.

7. Hind
Teenus STVAIR tasu koosneb kuutasust, mis sõltub valitud teenuse paketist (kiirusest).
Teenusega STVAIR seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud STV kehtivas hinnakirjas.
AS STV poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt STV kehtivale hinnakirjale.

8. Tagasiarvestus
Juhul, kui teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib AS STV teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt.
Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu teenuste kogumahust.
AS STV ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

9. Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab AS STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STV-l on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01:00-07:00. AS STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
STV-l on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22:00-04:00, samuti juhul, kui AS STV teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta rikkeks.
Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav STV kodulehel.
shortform