Документы
×

ДОВЕРЕННОСТЬ

 Kuupäev:
  
VOLITAJA/Klient: 
  
Ees- ja perekonnanimi: 
Isikukood: 
Dokumendi nr.: 
Aadress: 
  
Volituse saaja: 
  
Ees- ja perekonnanimi: 
Isikukood: 
Dokumendi nr.: 
Aadress: 
  
Volituse saaja on volitatud volitaja eest ja nimel allkirjastama

- teenuste kasutuslepinguid;
- seadmete valdamise ja/või kasutamise lepinguid;
- avaldusi või muid teenuste/seadmete kasutamiseks vajalike dokumente;
- avaldusi lepingute muutmiseks või lõpetamiseks;

Volikiri jõustab allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni: ........................a.

Volikirja lõppemisest volitaja on kohustatud koheselt teatama STV-le kirjalikult või e-posti teel.

Volitaja allkiri:
 
shortform