EraklientUudisedÄriklientIseteenindus

AS STV Isikuandmete töötlemise tingimused

Kehtivad alates 25.05.2018

Klientide isikuandmete kaitse on STV jaoks ülioluline. Sellega me tagame läbipaistvuse kõrge taseme isikuandmete töötlemise osas.
Antud Isikuandmete Töötlemise tingimuste eesmärk on teavitada Klienti, milliseid isikuandmeid me kogume, kui Klient soovib sõlmida ja sõlmib Lepingu STV-ga ja mis on meie eesmärk Kliendi andmete kogumiseks. Lisaks sellele soovib STV anda ülevaate Kliendi õigustest seoses isikuandmete töötlemisega ning informeerida Klienti selle kohta, kes osalevad andmete töötlemisel ja isikuandmete vastuvõtjatest, samuti informeerida isikuandmete säilitamise aja ning andmekaitse eest vastutavate isikute kohta STV-s ja nendega ühenduse võtmise korrast.
Käesolevad tingimused on mistahes Kliendi ja STV vahel sõlmitava Lepingu lahutamatu osa.
Isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik igal ajal tutvuda STV koduleheküljel stv.ee  või STV esinduses.
Isikuandmete töötlemise tingimustes kasutatavad mõisted:
„STV“ – STV AS, registrikood 10059388, aadress Valge 6-4, Tallinn, 11413.
„Klient“ – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või kasutas STV teenuseid sõlmitud lepingu alusel või isik, kes andis oma nõusoleku tema isikuandmete kasutamiseks kommertsteadaande saamiseks.
„Kliendi esindaja“ – füüsiline isik, kes esindab Klienti seaduse (seaduslik esindaja, näiteks äriühingu juhatuse liige) või lepingu alusel (näiteks töötaja), samuti Kliendi perekonnaliige;
„Leping“ – mistahes leping, mis sõlmitakse STV ja kliendi vahel STV poolt pakutud teenuste või toodete tellimiseks.
„Isikuandmed“ – igasugune teave Kliendi kohta, mida Klient esitab STV-le seoses STV poolt pakutavate teenustega.
Sideandmed“ – andmed, mis on tekkinud Kliendi tegevuse tulemusena ja millistest sai STV teada seoses Lepingu (televisiooni-, interneti-, mobiilside-, telefoni – või muu teenus) täitmisega, näiteks andmed  terminalseadme ja tarkvara kohta, side alguse- ja lõppaja või side kestuse kohta, võrgu asukoha kohta  informatsioon andmeedastusprotokolli või muu sarnase info kohta.
Asukohaandmed“ – andmed Kliendi  lõppseadme geograafilise asukoha või teenuse osutamise asukoha kohta, mis on tekkinud Kliendi tegevuse tulemusena ja milliseid sai  STV teada seoses Lepingu täitmisega
Isikuandmete töötlemine“ – Kliendi isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 „Volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid STV nimel;
Kommertsteadaanne“ - on igasugune teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama STV kaupade ja teenuste pakkumist (näiteks reklaamid ja pakkumised jms).
„Isikut tõendav dokument“ – on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti.
„Iseteenindus“ – STV poolt loodud elektrooniline andmekogu ja infosüsteem, mille kaudu saab Klient Lepingut sõlmida ja milles töödeldakse Kliendi isikuandmeid.
STV esindus“ – STV klienditeenindusbüroo.

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus
1.1.    STV kogub ja töötleb isikuandmeid Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele ning STV juriidilise kohustuse täitmiseks. STV kogub ja kasutab Kliendi isikuandmeid turunduslikul eesmärgil kommertsteadaande saatmiseks ainult Kliendi eelneval nõusolekul.
1.2.    STV töötleb isikuandmeid käesolevates Isikuandmete Töötlemise tingimustes määratud või õigusaktides sätestatud eesmärgil ja ulatuses ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
1.3.    STV kogub ja töötleb andmeid mida ta saab otseselt Kliendilt või milliseid on STV-le teatavaks saanud Kliendi poolt tehtud toiminguga seonduvalt Lepingu täitmise käigus (näiteks sideandmed või asukohaandmed).  STV kogub ja töötleb isikuandmeid, mida ta on saanud Kliendi kohta muudest allikatest (näiteks era- või avalikõigusliku isiku poolt hallatavatest registritest) ainult kui see on põhjendatud ja vajalik Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks ning selline isikuandmete töötlemine ei ole vastuolus õigusaktidega. 
1.4.    STV ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil peale selle, mis on märgitud käesolevates Isikuandmete Töötlemise tingimustes või mis tuleneb seadusest.
1.5.    Isikuandmete turvalisus on STV jaoks ülioluline ning isikuandmete kaitsmise tagamiseks rakendab STV kõiki vajalikke organisatsioonilisi, korralduslike ja tehnoloogilisi meetmeid. STV rakendab kõiki meetmeid, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus.
1.6.    STV-l on õigus isikuandmeid anda üle STV poolt määratud töötlejale Lepingu täitmiseks, Kliendi ja SVT õiguste ja huvide kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 
1.7.    Kõik kolmandad isikud, kellele STV edastab isikuandmeid (volitatud töötleja), on kohustatud täitma isikuandmete kaitse nõudeid ning rakendama kõiki vajalikke turvameetmeid ja lahendusi isikuandmete kaitsmiseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. 
1.8.    STV ei edasta isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid
1.9.    Isikuandmete esitamine Kliendi poolt on Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik nõue ja sõlmitud Lepingust tulenev kohustus. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient STV-le isikuandmeid STV iseteeninduses Lepingu sõlmimisel, elektroonselt e-posti kaudu Lepingu elektrooniliselt allkirjastamisel või paberkandjal STV esinduses.
1.10.    Lepingu sõlmimiseks ja Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamiseks kogub ja töötleb STV järgmised isikuandmeid Kliendi kohta:
-    Kliendi või tema esindaja ees- ja perekonnanimi,
-    Kliendi isikukood,
-    Kliendi või tema esindaja kontaktandmed (posti aadress, e-posti aadress ja telefoninumber),
-    isikut tõendava dokumendi number,
-    isikut tõendava dokumendi koopia,
-    andmed Kliendi seadusliku esindaja kohta avalikest registritest (äriregister),
-    isikuandmed, mis sisaldavad era- või avalikõigusliku isiku poolt hallatavates registrites.
1.11.    Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamiseks ja Kliendi tuvastamiseks esitab Klient või Kliendi seaduslik või volitatud esindaja STV-le Lepingu sõlmimiseks isikut tõendava dokumendi isikusamasuse kontrollimiseks, millest teeb STV endale koopia.
1.12.    Sõltuvalt Kliendile osutatavast teenusest kogub ja töötleb STV Lepingu täitmisel Kliendi Sideandmeid, Asukohaandmeid, Lepingust tulenevate teenuste andmeid (teenuse sisu ja selle maksumus) ning andmeid Kliendi seadmete kohta, sh IP-aadressi ning andmeid signalisatsiooni kohta.
1.13.    Kliendile arve tegemiseks, esitamiseks ja vajalike arvestuste pidamiseks, sealhulgas võimalike võlgnevuse nõuete esitamiseks Kliendile, töötleb STV Kliendi ees- ja perekonnanime, arveldusarve numbrit ning arvete edastamise aadressi.
1.14.    STV töötleb  käesolevas tingimustes nimetatudisikuandmeid Lepingust tulenevate õiguslike vaidluste lahendamiseks, oma nõuete tõendamiseks ja õiguste kaitsmiseks.
1.15.    Kliendi usaldusväärsuse tuvastamiseks ning Kliendi või STV õiguste või huvide tagamiseks, sh nõuete esitamiseks, võib STV koguda ja töödelda lisaks punktis 1.10. Kliendi poolt edastatud andmetele või Lepingu täitmisest tulenevatele andmetele isikuandmeid, mida STV sai Kliendi või tema esindaja kohta era- või avalikõigusliku isiku poolt hallatavatest registritest.
1.16.    Lepingu rikkumise ja võlgnevuse tekkimise korral, kui STV nõude maksetähtaeg ületab 30 kalendripäeva, on STV-l õigus edastada Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, informatsioon võlgnevuse suuruse, aja ja Lepingu kohta STV poolt volitatud töötlejale, kes tegeleb informatsiooni avaldamisega võlgnike ja võlgnevuse kohta ning võlgnevuse sissenõudmisega (OÜ Krediidiregister ja Julianus Inkasso OÜ).
1.17.    Kui peale Lepingu sõlmimist esitab Klient nõude isikuandmete kustutamiseks või isikuandmete töötlemise piiramiseks ning tema antud isikuandmetega ei ole võimalik Lepingut nõuetekohaselt täita, siis on STV-l õigus Leping üles öelda.

Milliseid isikuandmeid me töötleme turunduslikul eesmärgil
1.18.    STV töötleb isikuandmeid turunduslikul eesmärgil kommertsteadaannete saatmiseks Kliendile.
1.19.    STV töötleb Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete saatmiseks turunduslikel eesmärkidel ainult Kliendi eelneval nõusolekul. Kliendil on võimalik anda nõusolek kommertsteadaande edastamiseks kinnitava tahtevalduse tegemisega elektroonselt iseteeninduses või paberkandjal STV esinduses.
1.20.    Kommertsteadaande saatmiseks töötleb STV Kliendi või tema esindaja elektroonilisi kontaktandmeid (e-post ja telefoninumber) ning Kliendi või tema esindaja ees- ja perekonnanimi. Klient valib ise, millisele elektroonilisele kontaktile soovib kommertsteadaannet saada.
1.21.    STV kasutab Kliendi isikuandmeid turunduslikul eesmärgil, et esitada Kliendile personaalseid pakkumisi, teavitada Kliente STV reklaamkampaaniatest, pakutavatest toodetest või teenustest, elektroonses iseteeninduses Kliendile personaalse valiku sisu ja pakkumiste edastamiseks.
1.22.    Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ning keelata kontaktandmete kasutamine kommertsteadaande edastamiseks. STV tagab Kliendile tema õiguse keeldumist realiseerida elektroonilise sidevõrgu kaudu lihtsal ja arusaadaval viisil iga kord, kui Kliendi elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse.
1.23.    Kui Klient keelab oma kontaktandmete kasutamise kommertsteadaande saamiseks, lõpetab STV Kliendi isikuandmete kasutamise kommertsteadaande edastamise eesmärgil.
Muud toimingud, millal me võime Kliendi isikuandmeid koguda ja töödelda
1.24.    Oma seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks võib STV koguda ja töödelda Kliendilt saadud isikuandmeid või Lepingu täitmise või mittetäitmise käigus tekkinud isikuandmed, nt riigiasutuste (politsei, maksuamet) päringutele vastamiseks või kohtule või muu kaebuse lahendamise organite nõuetele vastamiseks.
1.25.    STV võib koguda ja töödelda isikuandmeid Klientide rahulolu kohta, kui Klient soovib vastavas rahuoluküsitluses osaleda.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel STV poolt
1.26.    Kliendil on õigus nõuda STV-lt isikuandmetega tutvumist, parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad ning mittetäielike isikuandmete täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist või Klienti puudutavate andmete töötlemise piiramist.
1.27.    Kliendil on õigus saada teda, milliseid teda puudutavaid isik
uandmeid STV omab struktureeritud üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et STV, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks.
1.28.    Kliendil on õigus taotleda STV-lt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
1.29.    Kliendil on juurdepääs teda puudutavatele isikuandmetele ning õigus andmetega tutvuda ja parandada elektroonselt iseteeninduse kaudu või kirjalikult, pöördudes STV esindusse.    
1.30.    Kliendil on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse võimaliku rikkumise kohta, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemisega on rikutud seaduse nõudeid.
1.31.    Kliendil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes.

Kliendi vastutus oma isikuandmete õigsuse tagamiseks
1.32.    Klient ja tema esindaja peavad esitama STV-le õiged andmed enda kohta ning viivitamatult teavitama STV-d, kui asjakohased isikuandmed on muutunud.
1.33.    Klient peab tagama, et seadmed, mida Klient kasutab Lepingu sõlmimiseks elektroonses iseteeninduses, on turvalised.
1.34.    Klient on kohustatud hoidma saladuses teiste isikute ees tema identifitseerimiseks vajaliku info (PIN-kood), samuti iseteeninduses kasutatavad paroolid ja kasutajatunnuse.
1.35.    Klient tagab ja vastutab, et tema esindaja on teadlik käesolevatest Isikuandmete Töötlemise tingimustest ning täidab neid nõuetekohaselt.  
Kliendi isikuandmete töötlejad ja vastuvõtjad
1.36.    STV on Kliendi isikuandmete vastutav töötleja.
1.37.    Lepingust või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ning samuti Kliendi ja STV õiguste ja huvide kaitsmiseks on STV-l õigus edastada Kliendi järgmised isikuandmed järgmistele volitatud töötlejatele:
-    AS-le Eesti Post Kliendi ees- ja perekonnanimi ja postiaadress arvete või muu Lepingust tulenevate kirjalike teatiste edastamiseks;
-    Itella SmartPOST OÜ-le Kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ja postiaadress kullerteenuste osutamiseks Kliendile,
-    OÜ-le Krediidiregister ja Julianus Inkasso OÜ Kliendi poolt Lepingu rikkumisel ja võlgnevuse tekkimisel Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, informatsioon võlgnevuse suuruse, aja ja Lepingu kohta, kes tegeleb informatsiooni avaldamisega võlgnike ja võlgnevuse kohta ning võlgnevuse sissenõudmisega;
-    Tehnilise Järelevalve Ametile Kliendi ees- ja perekonnanimi ja telefoninumber, selleks et vastata päringule;
-    USS Security Eesti AS Kliendi ees- ja perekonnanimi ja aadress Kliendile turvateenuste Lepingu osutamiseks.   
-    Swedbank AS-le, SEB Pank AS-le, LHV AS-le ja Coop Pank AS-le Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontonumber e-arvete vormistamiseks ja Kliendi maksevõimaluste hindamiseks.
Isikuandmete säilitamise ajavahemik
1.38.    STV töötleb isikuandmeid ainult ajavahemiku jooksul, mis on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või nii kaua ja ulatuses, nagu seaduses ettenähtud säilitamise aeg kohustab STV-d selliseid andmeid töötlema või säilitama.
1.39.    Kliendi ja STV vahel sõlmitud Lepingu kehtivuse ajal säilitab STV kõik Kliendi isikuandmed, mis olid kogutud Kliendi kohta Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
1.40.    Peale Lepingu lõppemist säilitab STV Kliendi isikuandmeid 7 aastat alates Lepingu lõppemise aasta lõppemise kuupäevast. Juurdepääs Kliendi isikuandmetele on lõppenud Lepingu puhul piiratud ning andmete kasutamine võib toimuda ainult seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või Kliendi nõudele reageerimiseks.
1.41.    Kui Kliendi või STV vahel on vaidlus Lepingu või sellest tuleneva isikuandmete töötlemise üle, säilitab STV Kliendi isikuandmeid nii kaua kui vajalik vaidlustuse lõppemiseks. 
1.42.    Kui töötlemise eesmärki enam ei kohaldata ja säilitamise aeg lõpeb, siis kustutab STV isikuandmed.

Andmekaitseametnik ja tema kontaktandmed
1.43.    STV poolt määratud andmekaitseametniku e-posti aadress on andmekaitse@stv.ee ja postiaadress Valge 6-4, Tallinn, 11413, märkusega „Andmekaitseamentik“. Kui Kliendil tekivad küsimused teda puudutavate isikuandete töötlemise kohta, võib Klient saata päringu nimetatud e-postile või saata kirjaliku päringu posti aadressile või esitada avaldus STV esinduse kaudu.
Informeerime Teid, et kasutame cookies faile meie kodulehe informatiivsemaks muutmiseks. Vajutades nuppu “Nõustun” Teie annate nõusoleku kasutada cookies faile meie kodulehel. Nõustun
fullform