Tagasi
AS STV Isikuandmete töötlemise tingimused
13.06.2024


Inglise keelesKehtivad alates 25.05.2018

Klientide isikuandmete kaitse on AS STV jaoks oluline. Sellega tagame isikuandmete töötlemisel kõrge läbipaistvuse taseme.
Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste eesmärk on teavitada klienti sellest, milliseid andmeid me kogume, kui klient soovib sõlmida AS STV-ga lepingu, ning millisel eesmärgil me kliendi andmeid kogume.

Lisaks sellele soovib AS STV anda ülevaate kliendi õigustest seoses isikuandmete töötlemisega ning teavitada klienti sellest, kes isikuandmete töötlemisel osalevad ja kellel on õigus isikuandmeid saada, milline on isikuandmete säilitamise tähtaeg, millised isikud AS STV-s isikuandmete kaitse eest vastutavad ja kuidas saab nendega ühendust võtta.
Käesolevad tingimused on kõikide kliendi ja AS STV vahel sõlmitavate lepingute lahutamatu osa.
Isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik igal ajal tutvuda AS STV kodulehel stv.ee või AS STV esindustes.
Isikuandmete töötlemise tingimustes kasutatavad mõisted:
„AS STV“ – aktsiaselts STV, registrikood 10059388, aadress Valge 6–4, Tallinn, 11413.
„Klient“ – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või kasutas AS STV teenuseid lepingu alusel, või isik, kes andis nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks kaubanduslike teadaannete saamise eesmärgil.
„Kliendi esindaja“ – füüsiline isik, kes esindab klienti seaduse alusel (seaduslik esindaja, näiteks äriühingu juhatuse liige) või lepingu alusel (näiteks töötaja), samuti kliendi perekonnaliige.
„Leping“ – mis tahes leping, mis sõlmitakse AS STV ja kliendi vahel AS STV pakutavate teenuste või toodete tellimiseks.
„Isikuandmed“ – igasugune teave kliendi kohta, mille klient esitab AS STV-le seoses AS STV pakutavate teenustega.
„Sideandmed“ – kliendi tegevuse tulemusena tekkinud andmed, mis on AS STV-le teatavaks saanud seoses lepingu täitmisega (televisiooni-, interneti-, mobiilside-, telefoni- või muu teenuse osutamine), näiteks lõppseadmete ja tarkvara andmed, side algus- ja lõpuaja või kestuse andmed, teave võrgu asukoha ja andmeedastusprotokolli kohta või muu sarnane teave.
„Asukohaandmed“ – kliendi lõppseadmete geograafilise asukoha või teenuse osutamise koha andmed, mis on tekkinud kliendi tegevuse tulemusena ja mis on saanud AS STV-le teatavaks seoses lepingu täitmisega.
„Isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumiga tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, eemaldamine või hävitamine.
 „Volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, teenistus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid AS STV nimel.
„Kaubanduslik teadaanne“ – igasugune teave, mille otsene või kaudne eesmärk on edendada AS STV kaupade ja teenuste pakkumist (näiteks reklaamid, pakkumised jne).
„Isikut tõendav dokument“ – riigiasutuse väljastatud dokument, millele on kantud kasutaja ees- ja perekonnanimi ja sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis, allkiri või allkirja kujutis, kui seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.
„Iseteenindus“ – AS STV loodud elektrooniline andmebaas ja infosüsteem, mille kaudu klient saab sõlmida lepingu ja milles töödeldakse kliendi isikuandmeid.
„AS STV esindus“ – AS STV klienditeenindusbüroo.

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus

1.1. AS STV kogub ja töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele ning AS STV juriidilise kohustuse täitmiseks. AS STV kogub ja töötleb isikuandmeid turunduslikul eesmärgil kaubanduslike teadaannete saatmiseks ainult kliendi eelneval nõusolekul.
1.2. AS STV töötleb isikuandmeid käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes määratud või õigusaktides sätestatud eesmärgil ja ulatuses ning isikuandmeid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
1.3. AS STV kogub ja töötleb isikuandmeid, mida ta saab otse kliendilt või mis on AS STV-le teatavaks saanud lepingu täitmise käigus kliendi tegevuse tagajärjel (näiteks sideandmed või asukohaandmed).  AS STV kogub ja töötleb isikuandmeid, mida ta on saanud kliendi kohta muudest allikatest (näiteks era- või avaõigusliku isiku hallatavatest registritest), ainult juhul, kui see on põhjendatud ja vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks ning selline isikuandmete töötlemine ei ole vastuolus õigusaktidega. 
1.4. AS STV ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil peale selle, mis on osutatud käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes või mis tuleneb seadusest.
1.5.    Isikuandmete turvalisus on AS STV jaoks väga oluline ning isikuandmete kaitsmise tagamiseks rakendab AS STV kõiki vajalikke organisatsioonilisi, korralduslike ja tehnilisi meetmeid. AS STV rakendab kõiki meetmeid, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus.
1.6. AS STV-l on õigus anda isikuandmeid üle AS STV poolt määratud töötlejale lepingu täitmiseks, kliendi ja AS STV õiguste ja huvide kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 
1.7. Kõik kolmandad isikud, kellele AS STV edastab isikuandmeid (volitatud töötleja), on kohustatud täitma isikuandmete kaitse nõudeid ning kasutama kõiki vajalikke turvameetmeid ja lahendusi isikuandmete kaitsmiseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. 
1.8. AS STV ei edasta andmeid kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Milliseid andmeid me lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil kogume ja töötleme ning millised on isikuandmete töötlemise eesmärgid

1.9. Kliendi poolt isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise ja täitmise vältimatu eeltingimus ning sõlmitud lepingust tulenev kohustus. Lepingu sõlmimiseks esitab klient AS STV-le isikuandmeid AS STV iseteeninduses lepingu sõlmimisel, elektrooniliselt e-posti kaudu lepingu digiallkirjastamisel või paberkandjal AS STV esinduses.
1.10. Lepingu sõlmimiseks ja lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks kogub ja töötleb AS STV kliendi kohta järgmisi isikuandmeid:
–    kliendi või tema esindaja ees- ja perekonnanimi;

–    kliendi isikukood;

–    kliendi või tema esindaja kontaktandmed (postiaadress, meiliaadress ja telefoninumber);

–    isikut tõendava dokumendi number;

–    isikut tõendava dokumendi koopia;

–    avalikes registrites (äriregister) sisalduvad andmed kliendi seadusliku esindaja kohta;

–    era- või avaõigusliku isiku hallatavates registrites sisalduvad isikuandmed.
1.11. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks esitab klient või kliendi seaduslik/volitatud esindaja AS STV-le isikut tõendava dokumendi, mida on vaja isikusamasuse kontrollimiseks lepingu sõlmimise eesmärgil ja millest AS STV teeb endale koopia.
1.12. Sõltuvalt kliendi ostetud teenusest kogub ja töötleb AS STV lepingu täitmiseks kliendi sideandmeid, lepingust tulenevaid teenuste andmeid (teenuse sisu ja maksumus) ning andmeid kliendi seadmete kohta, sh IP-aadress ja signalisatsiooni andmed.
1.13. Kliendile arve koostamiseks ja esitamiseks ning vajaliku arvestuse pidamiseks, sealhulgas kliendile võimalike võlgnevusnõuete esitamiseks, töötleb AS STV kliendi ees- ja perekonnanime, arveldusarve numbrit ning arvete edastamise aadressi.
1.14. AS STV töötleb käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmeid lepingust tulenevate õiguslike vaidluste lahendamiseks, oma nõuete tõendamiseks ja õiguste kaitsmiseks.
1.15. Kliendi usaldusväärsuse tuvastamiseks ning kliendi või AS STV õiguste või huvide tagamiseks, sh nõuete esitamiseks, võib AS STV lisaks punktis 1.10. osutatud kliendi poolt esitatavatele andmetele või lepingu täitmisest tulenevatele andmetele koguda ja töödelda isikuandmeid, mille AS STV on saanud kliendi või tema esindaja kohta era- või avaõigusliku isiku hallatavatest registritest.
1.16. Lepingu rikkumise ja võlgnevuse tekkimise korral, kui AS STV nõude maksetähtaeg ületab 30 kalendripäeva, on AS STV-l õigus edastada kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, teave võlgnevuse suuruse, aja ja lepingu kohta AS STV volitatud töötlejatele, kes tegelevad võlgnike ja võlgnevuste kohta teabe avaldamisega ning võlgnevuste sissenõudmisega (OÜ Krediidiregister ja Julianus Inkasso OÜ).
1.17. Kui klient esitab pärast lepingu sõlmimist nõude isikuandmete kustutamiseks või isikuandmete töötlemise piiramiseks ning tema esitatud isikuandmetega ei ole võimalik lepingut nõuetekohaselt täita, siis on AS STV-l õigus leping üles öelda.

Milliseid isikuandmeid me töötleme turunduslikul eesmärgil

1.18. AS STV töötleb isikuandmeid turunduslikul eesmärgil kliendile kaubanduslike teadaannete saatmiseks.
1.19. AS STV töötleb kliendile turunduslikul eesmärgil kaubanduslike teadaannete saatmiseks isikuandmeid ainult kliendi eelneval nõusolekul. Klient saab anda nõusoleku kaubanduslike teadaannete edastamiseks kinnitava tahtevalduse tegemisega elektrooniliselt iseteeninduses või paberkandjal AS STV esinduses.
1.20. Kaubanduslike teadaannete saatmiseks töötleb AS STV kliendi või tema esindaja elektroonilisi kontaktandmeid (meiliaadress ja telefoninumber) ning kliendi või tema esindaja ees- ja perekonnanime. Klient valib ise, millisele elektroonilisele kontaktile ta soovib kaubanduslikke teadaandeid saada.
1.21. AS STV kasutab kliendi isikuandmeid turunduslikul eesmärgil, et esitada kliendile personaalseid pakkumisi, teavitada AS STV kliente reklaamikampaaniatest, pakutavatest toodetest või teenustest ning edastada kliendile iseteeninduses personaalselt valitavat sisu ja pakkumisi.
1.22. Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ja keelata kontaktandmete kasutamine kaubanduslike teadaannete edastamiseks. AS STV tagab kliendile võimaluse teostada oma keeldumisõigust lihtsalt ja arusaadavalt elektroonilise sisevõrgu kaudu iga kord, kui kliendi elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse.
1.23. Kui klient keelab oma kontaktandmete kasutamise kaubanduslike teadaannete saatmiseks, lõpetab AS STV kliendi isikuandmete kasutamise kaubanduslike teadaannete edastamise eesmärgil.

Muud toimingud, mille käigus me võime kliendi isikuandmeid koguda ja töödelda

1.24. Seadustest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks võib AS STV koguda ja töödelda kliendilt saadud isikuandmeid või lepingu täitmise või mittetäitmise käigus tekkinud isikuandmeid näiteks riigiasutuste (politsei- ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet) ja kohtu päringutele või kaebuste lahendamisega tegelevate muude asutuste nõuetele vastamiseks.
1.25. Kliendi rahulolu puudutavaid isikuandmeid võidakse koguda ja töödelda juhul, kui klient soovib vastavas küsitluses osaleda.

Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega AS STV-s

1.26. Kliendil on õigus nõuda AS STV-lt isikuandmetega tutvumist, puudulike või väärate isikuandmete parandamist ning mittetäielike isikuandmete täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete eemaldamist või klienti puudutavate andmete töötlemise piiramist.
1.27. Kliendil on õigus saada struktureeritud üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul teave, milliseid teda puudutavaid isikuandmeid AS STV omab, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et AS STV, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks.
1.28. Kliendil on õigus taotleda AS STV-lt võimalust tutvuda andmesubjekti puudutavate isikuandmetega ning taotleda nende parandamist või eemaldamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
1.29. Kliendil on juurdepääs teda puudutavatele isikuandmetele ning õigus andmetega tutvuda ja neid parandada elektrooniliselt iseteeninduses või kirjalikult AS STV esindusse pöördudes.    
1.30. Kliendil on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonilekaebus võimalike rikkumiste kohta, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemisega on rikutud seaduse nõudeid.
1.31. Kliendil on õigus esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas sellele olukorrale tugineva profiilianalüüsi suhtes.

Kliendi vastutus oma isikuandmete õigsuse tagamisel

1.32. Klient ja tema esindaja peavad esitama AS STV-le enda kohta õigeid andmeid ning teavitama AS STV-d viivitamatult, kui vastavad andmed on muutunud.
1.33. Klient peab tagama, et tema poolt elektroonilises iseteeninduses lepingu sõlmimiseks kasutatavad seadmed on turvalised.
1.34. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest salajas tema tuvastamiseks vajalikku teavet (PIN-kood) ning iseteeninduses kasutatavat salasõna ja kasutajatunnust.
1.35.  Klient tagab ja vastutab, et tema esindaja on teadlik käesolevatest isikuandmete töötlemise tingimustest ning täidab neid nõuetekohaselt.   

Kliendi isikuandmeid vastu võtvad ja töötlevad isikud

1.36. AS STV on kliendi isikuandmete vastutav töötleja.
1.37.   Lepingust või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ning AS STV ja kliendi õiguste ja huvide kaitsmiseks on AS STV-l õigus edastada kliendi allpool osutatud isikuandmeid järgmistele volitatud töötlejatele:
–   AS Eesti Post: kliendi ees- ja perekonnanimi ning postiaadress arvete ja lepingust tulenevate muude kirjalike teadete edastamiseks;

– OÜ TBE: kliendi ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber ja postiaadress AS STV teenuste otsemüügiks kliendile;

– Eesti Andmesidevõrgu AS: teenuste osutamise aadress juhul, kui AS STV teenuseid osutatakse kliendile Eesti Andmesidevõrgu AS-ile kuuluva taristu kaudu;

–  Itella Estonia OÜ:  kliendi ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber ja postiaadress kliendile kullerteenuse osutamiseks;

– OÜ Krediidiregister ja OÜ Julianus Inkasso, kes tegelevad võlgnikke ja võlgnevusi käsitleva teabe avaldamisega ja võlgade sissenõudmisega, juhul kui klient on rikkunud lepingut ja tal on tekkinud võlgnevus: kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, teave võlgnevuse suuruse, aja ja lepingu kohta;

– Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA):  kliendi ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber päringutele vastamiseks;

– Forus Security AS: kliendi ees- ja perekonnanimi ning aadress kliendile turvateenuse osutamiseks.   

– AS Swedbank, AS SEB Pank, AS LHV ja AS Coop Pank: kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontonumber e-arvete vormistamiseks ja kliendi maksevõime hindamiseks.

Isikuandmete säilitamise aeg

1.38. AS STV töötleb isikuandmeid ainult ajavahemiku jooksul, mis on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks, või sellise aja jooksul ja sellises ulatuses, mis tuleneb seadusega AS STV-le pandud kõnealuste andmete töötlemise või säilitamise kohustusest.
1.39. AS STV ja kliendi vahel sõlmitud lepingu kehtivuse ajal säilitab AS STV kõiki kliendi isikuandmeid, mis on kliendi kohta kogutud lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil.
1.40. Pärast lepingu lõppemist säilitab AS STV kliendi isikuandmeid seitse aastat alates lepingu lõppemise kuupäevast. Lõppenud lepingu korral on juurdepääs kliendi isikuandmetele piiratud ning andmeid võib kasutada üksnes lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks või kliendi nõudele vastamiseks.
1.41. Kui kliendi ja AS STV vahel on vaidlus lepingu või sellest tuleneva isikuandmete töötlemise üle, säilitab AS STV kliendi isikuandmeid vaidluse lõppemiseni kuluva aja vältel. 
1.42. Kui töötlemise eesmärk on ära langenud ja säilitamise tähtaeg on lõppenud, eemaldab AS STV isikuandmed.

Andmekaitseametnik ja tema kontaktandmed

1.43. AS STV määratud andmekaitseametniku meiliaadress on andmekaitse@stv.ee ja postiaadress on Valge 6–4, Tallinn, 11413, märkusega „andmekaitseametnik“. Kui kliendil tekib tema isikuandmete kaitse kohta küsimusi, võib klient saata päringu osutatud meiliaadressile, saata kirjaliku päringu osutatud postiaadressile või esitada avalduse AS STV esinduse kaudu.  Hooldustööd ja teadaanded
Kõik teadaanded