Tagasi
AS STV Üldtingimused
13.06.2024

Kehtivad alates 22.06.2020

1. ÜLDSÄTTED 
1.1.Mõisted:
Ettemaks – STV poolt määratud tasu, mida Klient saab järgnevatel arveldusperioodidel kasutada Sideteenuste eest tasumiseks;
Hinnakiri – STV poolt kehtestatud dokument, mis määrab kindlaks Sideteenuste kasutamise ja tööde teostamise hinnad,  Seadmete Üüritasu määrad ning müügihinnad, allahindlused ja kliendile antava krediidimäära piirid;
Internetiteenus – see on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine võrguteenuse vahendusel;
Iseteenindus – STV koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond;
Isikuandmed – STV-le Kliendi poolt Sideteenuste tellimise või kasutamisega teatavaks saanud Kliendi isiklikud andmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jms), kontaktandmed (Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress) ja andmed Kliendi poolt Sideteenuse tarbimise kohta (Sideteenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin). Põhjalikult Isikuandmete töötlemise tingimustega võib tutvuda siin
Järelmaksutingimustega müügileping – STV ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme järelmaksutingimustega müügi kirjalik kokkulepe, mille alusel Kliendil on võimalik tasuda kauba eest võrdsete Osamaksetena STV poolt kehtestatud tähtaja jooksul;
Televisiooni teenus – üldkasutatav elektrooniline sideteenus, mis seisneb lõppkasutajale televisiooni- või raadiosaadete või televisiooni- või raadioprogrammide edastamises kokkulepitud tasu eest;
Kasutatud Soodustuse hind – hind, mis on võrdne kasutatud Sideteenuse või Seadme Hinnakirjajärgse tavahinna ja Lepingus fikseeritud Rahalise või Varalise soodustuse maksumuse vahega Soodustuse saamise perioodil;
Kasutusleping – STV ja Kliendi vahel sõlmitud STV-le kuuluva Seadme tasulise või tasuta kasutamise kirjalik kokkulepe. Kasutusleping on käesolevate Üldtingimuste tähenduses Seadme üürileping või Seadme tasuta kasutamise leping;
Kliendileping – STV ja füüsilise või juriidilise isiku vaheline leping, mille sõlmimisel saab isik STV Kliendiks. Kliendilepingus määratakse kindlaks Poolte isiklikud ja kontaktandmed ning muud rekvisiidid. Poolte õiguslike suhete aluseks on kehtiv Kliendileping koos Üldtingimustega.
Klienditeenindus – STV klientide nõustamisega ja teenindamisega tegelev allüksus;
Klient – STV-ga lepingulises suhtes olev juriidiline või füüsiline isik;
Krediidilimiit – STV poolt Kliendi suhtes kehtestatud rahaline krediidimäära piir, mille ületamise korral on STV-l õigus piirata Kliendile Sideteenuste osutamist ja nõuda tagatisraha või Ettemaksu;
Leping – Kliendileping, Teenuse osutamise leping või muu Pooltevaheline leping, mille alusel STV osutab Kliendile teenust ja/või müüb Seadmeid või annab Seadmeid Kliendi kasutusse;
Liin – tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Liitumine – Kliendi Võrku ühendamine Sideteenuse kasutamise eesmärgil;
Teenuse osutamise leping – STV ja Kliendi vahel sõlmitud Võrguga liitumise kirjalik kokkulepe, mille esemeks on STV poolt pakutava Sideteenuse tasuline edastamine Kliendile viimase poolt valitud Sideteenuse hinnakirja alusel;
Liitumistasu – tasu Sideteenuse aktiveerimise eest, mille hulka ei kuulu tasu võrguliini ja Seadme paigaldamise, Võrku ühendamise, Seadme installatsiooni- ja/või häälestustööde või mõne muu liitumiseks vajaliku lisatöö läbiviimise eest.
Lõpp-punkt – füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus Kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Võrgule;
Makse – Kliendi poolt Lepingu, Hinnakirja ja/või Õigusaktide alusel STV-le makstav või maksmisele kuuluv mistahes rahasumma, sh töö-, liitumis-, teenus-, püsi- ja Üüritasu, samuti käsitlustasu, järelmaksu Osamaksed, müügihind, ettemaksed, tagatisraha, leppetrahvid, kahjutasud, intressid ja viivised ning muu STV poolt tehtud kulutus ja/või STV-le tekitatud kahju hüvitamiseks makstav summa;
Maksetähtaeg – päev, millal Makse peab olema laekunud STV arvelduskontole;
Müügileping – STV ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme järelmaksutingimustega müügi või müügi kirjalik kokkulepe;
Number – telefonivõrgus Kliendile määratud number, millele STV osutab lepingus kokku lepitud tingimustel Sideteenuseid;
Numbri liikuvus – Kliendi võimalus säilitada Teenuse osutamise lepingu alusel tema kasutusse antud Number, kui ta vahetab Sideteenuse operaatorit või Sideteenuse kasutamise geograafilist asukohta; Osamaks – Kliendi poolt igakuiselt tasumisele kuuluv Seadme müügihinna osa;
Pakett – Sideteenuse või Sideteenuste alagrupp (kogum), mis erineb teistest oma tehniliste näitajate poolest;
Pool – STV või Klient (koos ja ühiselt nimetatud «Pooled»);
Rahaline soodustus – Sideteenuse müük Hinnakirjas sätestatud hinnast madalama hinnaga; Rike – olukord, mille tulemusel Sideteenuse või Seadme kasutamine Kliendi poolt on tehnilistel põhjustel häiritud või võimatu;
Salasõna – Kliendi valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon Kliendi tuvastamiseks STV poolt;
Seade – Sideteenuse kasutamiseks vajalik riistvara koos tarkvaraga;
Sideteenus – STV poolt Kliendile osutatav teenus (v.a Tehniline valveteenus), sh Interneti- (sh juhtmeta), Telefoni-, Televisiooni teenus  või muu elektroonilise side teenus Õigusaktides toodud tähenduses;
Sideteenuse piiramine – Sideteenuse osutamise või kasutamise osaline või täielik piiramine või peatamine Teenuse osutamise lepingut üles ütlemata;
Soodustus – müügikampaania käigus tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel Kliendile antav rahaline või varaline soodustus;
STV – AS STV (registrikood 10059388, aadress Valge 6-4, Tallinna linn, Harju maakond, 11413);
STV kodulehekülg – STV interneti kodulehekülg aadressil www.stv.ee; Tagatisraha – Lepingu täitmise tagamiseks Kliendi poolt makstav summa;
Tarbija – füüsilisest isikust lõppkasutaja, kes ei kasuta teenust oma majandus- või kutsetegevuses;
Tehniline valveteenus – Kliendi vallas- ja kinnisvara valvamiseks ja kaitsmiseks STV poolt sisse seatud valveobjekti kaugjälgimine, mille eesmärk on häire- ja jälgimisseadmestiku abil tuvastada ründeoht ja/või rünne Kliendi varale ning häireteatele kiiresti reageerida;
Telefoniteenus – on üldkasutatav elektrooniline sideteenus, mis võimaldab riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ning vastuvõtmist Eesti või rahvusvahelisse numeratsiooniplaani kuuluva numbri abil;
Terminalseade – tehniline vastuvõtuseade või selle osa, mis läbi Ühenduspunkti ühendatuna võimaldab saata, vastu võtta ja töödelda signaale;
Tingimused – STV poolt kehtestatud Üldtingimused, Hinnakiri, Tootetingimused ja/või muud tüüptingimused;
Tootetingimused – STV poolt kehtestatud dokument, mis tehniliselt ja sisuliselt määratleb konkreetse Sideteenuse kirjelduse ja sellega seotud teiste Sideteenuste kasutamise võimalused, Sideteenusele esitatavad kvaliteedinõuded, sh kvaliteedi parameetrid, ja muud Sideteenusega seonduvad nõuded ja kasutamistingimused; Turvateenuse leping – Pooltevaheline kokkulepe, mille alusel STV osutab Kliendile Tehnilist valveteenust;
Tööpäev – päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 08.00-st kuni 17.00-ni;
Varaline soodustus – olenevalt kontekstist, kas Sideteenuse kasutamiseks vajamineva Seadme tasuta kasutusse andmine tingimusega, et kasutusse antud Seadme omandiõigus läheb lepingutähtaja lõpul üle Kliendile või nimetatud soodustuse alusel Kliendi kasutusse antud Seade;
Võrk – elektroonilise side võrk ehk ülekandesüsteem koos selle tööks vajalike lülitusseadmete ning muude tugisüsteemidega, mis võimaldavad signaalide edastamist ja suunamist; Võrgu kaudu osutab STV Kliendile Sideteenust;
VÕS – kehtiv Võlaõigusseadus (RT I 2001, 81, 487). Kättesaadav Riigi Teataja veebilehel www.riigiteataja.ee;
Õigusaktid – Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid;
Ühenduspunkt – Kliendi Terminalseadme Liiniga ühendamise koht;
Üldtingimused – käesolevad AS STV üldtingimused;
Üüritasu – STV-le kuuluva Seadme kasutamise eest makstav ühe kuu üüri määr.
1.2. Üldtingimustes ja muudes Pooltevahelisi suhteid puudutavates dokumentides defineeritud mõisted omavad sama tähendust ka teistes Pooltevahelistes dokumentides, milles neid kasutatakse samas kontekstis, v.a juhul, kui need on teistes dokumentides sõnaselgelt muud moodi defineeritud. Ainsuses olevad sõnad võivad kontekstist olenevalt tähendada mitmust ja vastupidi.
1.3. Muude Pooltevaheliste Lepingute sõlmimise eeltingimuseks on Kliendileping. Kliendileping sõlmitakse ja seda muudetakse kirjalikus vormis. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingute, Üldtingimuste ja Isikuandmete töötlemise tingimuste sisuga eelnevalt tutvunud.
1.4. Üldtingimused, Isikuandmete töötlemise tingimused ja Hinnakiri kehtivad kõigi Klientide suhtes. Tootetingimused ja/või muud tüüptingimused kehtivad nende Klientide suhtes, kes kasutavad Sideteenust ja/või ostavad või kasutavad Seadmeid, mille pakkumist vastavad Tootetingimused või muud tüüptingimused reguleerivad. Sideteenuse kasutamise aluseks olev terviklik kokkulepe koosneb Lepingust koos kõikide vastava Sideteenuse kasutamist ja osutamist reguleerivate Tingimustega.
1.5. Tingimuste ja Lepingu vastuolu korral kohaldatakse Lepingus sätestatut.
1.6. Üldtingimused kohalduvad Tehnilise valveteenuse osutamisele Üldtingimuste punktis 15 sätestatud ulatuses.
1.7. Tingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled Õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
1.8. Käesolevad Üldtingimused ja muud Tingimused on avalikkusele kättesaadavad elektrooniliselt STV koduleheküljel ja paberkandjal igas STV klienditeeninduspunktis.

2. LIITUMINE JA SIDETEENUSE KASUTAMINE 
2.1. Võrguga Liitumine, Sideteenuste ja Seadmete kasutamine ja kõikvõimalike muude sellega kaasnevate lisateenuste osutamine Kliendile toimub kirjalikult sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Teenuse osutamise lepingu alusel. Teenuse osutamise lepingut muudetakse kirjalikus vormis. Kui kumbki Pooltest ei nõua Lepingu sõlmimist või muutmist kirjalikus vormis, võivad Pooled Lepingu sõlmida või seda muuta mingis muus vormis, sealhulgas vormis, mis eeldab edaspidi kirjaliku taasesitamise võimalust:
а) Poolte vahel elektronkirjade vahetamisega või;
b) Kliendi nõustumisega Lepingutingimuste või nende muutmisega (sh Tellimuse kinnitamisega) sidevahendite kaudu (sealhulgas e-keskkonnas, iseteenindusbüroos, telefoni teel, e-postiga aadressil kontakt@stv.ee või SMS-sõnumiga) või elektroonilise allkirjastamisega tahvelarvutist või muust seadmest.
2.1.1. Teenuse osutamise lepingud sõlmitakse tähtajalisena juhul, kui Klient saab STV-lt Rahalise või Varalise soodustuse.
2.1.2. Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu sõlminud Klient on kohustatud Sideteenuseid kasutama Lepingus ette nähtud tingimustel kogu Lepingu tähtaja jooksul. Tähtajalise Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ükskõik kumma Poole poolt on Klient kohustatud STV nõudel maksma STV-le ettenähtud leppetrahvi, v.a juhul, kui Lepingu lõpetamise aluseks on STV-poolne oluline lepingurikkumine või STV poolt ühepoolselt Lepingu muutmine vastavalt Üldtingimuste punktile 9.
2.1.3. Kui Klient hiljemalt kui 1 kuu enne tähtajalise Teenuse osutamise lepingu kehtivusaja lõppu ei ole STV-d teavitanud soovist tähtajalist Lepingut mitte jätkata, muutub Kliendiga sõlmitud tähtajaline Leping pärast tähtaja möödumist tähtajatuks Teenuse osutamise lepinguks ja tähtajalise Lepingu alusel antud Varaline soodustuse omandiõigus läheb üle Kliendile, kui see on Teenuse osutamise lepingu kiire sõlmimise eelduseks.
2.1.4 STV poolt kindlaks määratud juhtudel ja kehtestatud korras võib Klient ennast tuvastada Salasõna abil ja teha tehinguid, kasutades salasõna või PIN-koodi. Klient peab kindlustama, et tema Salasõna või PIN-kood ei saaks teatavaks kolmandatele isikutele, ning kannab vastutust nimetatud tuvastuskoodide kasutamisega seotud kõikide tagajärgede eest (sh vastutab Salasõna ja/või PIN-koodi kasutades tellitud Teenuste tasumise eest). Lisaks vastutab Klient Teenuste tasumise ja muude võimalike kulude eest juhul, kui ta on võimaldanud ligipääsu oma terminalseadmele, Salasõnale või PIN-koodile kolmandate isikute poolt või on kehtestanud sellise PIN-koodi, mis pole piiranud kolmandate isikute ligipääsu PIN-koodiga kaitstud Teenustele (näiteks jätnud tehase vaikeseadetega kehtestatud PIN-koodi muutmata).
2.1.5. Kui STV saadab Kliendile Poolte kokkuleppe või Kliendi tellimuse alusel Lepingu või Tellimuse kinnituse kas posti või elektronposti teel ning Klient ei tagasta Lepingut, mille STV talle sel viisil saatis, viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul, ega esita kirjalikult või elektronposti teel selleks tähtajaks pretensiooni Lepingus või tellimuskinnituses sätestatud tingimuste suhtes, loetakse Leping Kliendi poolt vaikimisi aktsepteerituks ja sõlmituks vastavalt Lepingu või tellimuskinnituse tingimustele. Sellele, et Kliendi tegevusetus võrdsustatakse sellistel asjaoludel Lepingu aktsepteerimisega, juhib STV tähelepanu Kliendile STV poolt saadetavas vastavasisulises kaaskirjas või muus sobivas vormis.
2.2. Teenuse osutamise leping sõlmitakse liituda sooviva isiku avalduse alusel, milles peab sisalduma:
2.2.1. füüsilise isiku ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nimi;
2.2.2. isiku- või registrikood;
2.2.3. elu- või asukoha aadress;
2.2.4. kontaktandmed (telefon ja e-post);
2.2.5. Lõpp-punkti ja Terminalseadme Ühenduspunkti asukoht ja osutatava Sideteenuse Ühenduspunkti aadress;
2.2.6. valitud Sideteenuse liik ja Pakett;
2.2.7. Sideteenuse aktiveerimise orienteeruv aeg;
2.2.8. kinnitust selle kohta, et avalduse esitaja on eelnevalt tutvunud STV kehtestatud Üldtingimustega, Üldtingimused on talle arusaadavad ning ta kohustub neid pärast Liitumislepingu sõlmimist järgima;
2.2.9. juhul, kui Kliendil puudub Sideteenuse kasutamiseks vajalik Seade, siis märget ka selle kohta, kas ta soovib Seadet kasutada STV-ga sõlmitud Kasutuslepingu alusel või omandada see STV-lt Müügilepingu alusel.
2.3. STV kohustub punktis 2.2 nimetatud avaldusele vastama 30 päeva jooksul arvates avalduse laekumise kuupäevast, teatades, kas liituda soovival isikul on võimalik sõlmida STV-ga Teenuse osutamise leping või ei ole Teenuse osutamise lepingu sõlmimine punktist 2.6.1. alusel tehniliselt võimalik.
2.4. Kui Võrguga Liitumine ja Sideteenuse kasutamine ei ole punkti 2.6.1 alusel võimalik, on STV kohustatud saadud liitumisavalduse registreerima ja liitumisvõimaluse avanemise korral sõlmima avaldajaga Teenuse osutamise lepingu avalduste laekumise järjekorras. Seejuures võtab STV avalduse esitamise kuupäeva selle rahuldamise aluseks ka juhul, kui avalduse esitanud isik on loovutanud oma avaldusest tulenevad õigused teisele isikule või kui on muudetud avalduses märgitud ja isiku poolt soovitud Sideteenuse osutamist võimaldava Võrguga ühendamise kohta.
2.5. Teenuse osutamise lepingu sõlmimisel on eelisjärjekorras puudega isik ning nimetatud eelisõigus ei ole üleantav.
2.6. STV võib keelduda Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest juhul, kui:
2.6.1. avalduse esitamise ajal ei ole soovitud piirkonnas ja/või viisil Terminalseadme ühendamine STV Võrguga tehniliselt võimalik;
2.6.2. avalduse esitaja ei ole andnud oma isiku identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid või soovitud Sideteenuse osutamist võimaldava Võrguga ühendamise asukoha aadressi (punktid 2.2.1 – 2.2.5);
2.6.3. avalduse esitaja annab avalduse esitamisel või Teenuse osutamise lepingu sõlmimisel ebaõigeid andmeid;
2.6.4. avalduse esitajal on sissenõutav võlgnevus talle osutatud sideteenuse eest;
2.6.5. avalduse esitaja suhtes toimub pankrotimenetlus.
2.7. Kui STV-l puuduvad Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest keeldumise alused, tagab STV Liini ühendamise Võrguga ning Sideteenuse aktiveerimise 10 Tööpäeva jooksul punktis 2.3 nimetatud positiivse vastuse edastamise kuupäevast arvates.
2.8. Sideteenuse aktiviseerimise päeval või varasemal Poolte vahel kokku lepitud kuupäeval sõlmivad Pooled kirjaliku Teenuse osutamise lepingu, mis sisaldab endas vähemalt:
2.8.1. Lepingu sõlmimise kuupäeva;
2.8.2. andmeid STV ja Kliendi kohta;
2.8.3. andmeid kasutatava Sideteenuse liigi, paketi ja selle tehniliste parameetrite kohta;
2.8.4. andmeid Lõpp-punkti ja Terminalseadme Ühenduspunkti asukoha ja osutatava Sideteenuse Ühenduspunkti aadressi kohta;
2.8.5. andmeid Kliendile määratud numbri kohta, kui Sideteenus eeldab numbri määramist;
2.8.6. andmeid Lepingu tähtaja, Sideteenuse aktiviseerimise ja Kliendile antava Rahalise või Varalise soodustuse väärtuse kohta;
2.8.7. arveldamise korda;
2.8.8. Kliendi kinnitusi selle kohta, et:
2.8.8.1. tema poolt STV-le esitatud andmed on õiged;
2.8.8.2. ta on tutvunud Liitumislepingu lahutamatuks osaks olevate Üldtingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad, ta nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma;
2.8.8.3. liitumisel kampaaniaga on ta tutvunud kampaania tingimustega.
2.8.9. Poolte või nende esindajate allkirju.
2.9. Teenuse osutamise leping jõustub lepingudokumendi allkirjastamise hetkest alates. Kirjalikuks vormiks loetakse seda, kui dokument allkirjastatakse Kliendi poolt kas käsitsi või digitaalselt. STV esindaja allkiri võib sellisel dokumendil olla trükitud, mispuhul loevad Pooled sellise allkirja võrdväärseks STV esindaja originaal- või digiallkirjaga, kui Klient ei nõua STV esindajalt kohe originaal- või digiallkirja kasutamist. STV võib võtta Kliendilt originaalallkirja paberkandja asemel elektroonilise seadme puuteekraanile ning selline Kliendi allkiri loetakse Poolte poolt originaalallkirjaga võrdväärseks ja võrdset jõudu omavaks.
2.10. Juhul, kui Kliendil puudub Sideteenuse kasutamiseks vajalik tehniline Seade, saab ta vajamineva Seadme STV-lt Kasutuslepingu alusel kasutusse võtta ja/või Müügilepingu alusel selle endale osta.
2.10.1. Klient võib vajaliku Seadme Kasutuslepingu alusel saada ka tasuta kasutamiseks juhul, kui vastav Soodustus on STV poolt Kliendi valitud Paketi koosseisus avalikult välja kuulutatud. Kasutuslepingu alusel saadud Varalise soodustuse omandiõigus läheb Kliendile üle ainult tähtajalise Liitumislepingu tähtaja möödumisel. Taolise Lepingu tingimused ja tähtaja määrab kindlaks STV ainuisikuliselt.
2.11. Liitumise eest on Klient kohustatud maksma ühekordset Liitumistasu, mille hulka ei kuulu tasu Üldtingimuste punktis 4.2 nimetatud tööde teostamise eest. 2.11.1. Kui STV teenuste pakkumiseks tuleb Kliendi territooriumil ja/või hoones ehitada välja sidevõrk, annab Klient Lepingu sõlmimisel, mis on aluseks teenuste osutamisele ja/või teenuse (toote) tellimisele, õiguse ja nõusoleku – ilma STV-poolse hüvitamiskohustuseta – STV sidevõrgu ja kaasnevate tehniliste lahenduste väljaehitamiseks Kliendi hoones ja territooriumil Poolte vahel kooskõlastatud võrgu üldskeemi alusel.
2.12. Võrguga ühendamise, liitumistööde teostamise ja Sideteenuse aktiveerimise täpne kuupäev määratakse poolte vahel kindlaks suulise kokkuleppe alusel ning viiakse läbi Üldtingimuste punktides 4.1 – 4.3 sätestatud korras.
2.13. Isiku poolt numbri säilitamise õiguse kasutamisel (Numbri liikuvus) sõlmitakse temaga edasilükkava tingimusega Leping, mis jõustub hetkest, mil STV on teatanud talle numbri teisaldamise tähtaja ja loonud võimaluse kasutada Sideteenuseid lepingus määratud numbriga. Edasilükkava tingimusega leping ei jõustu, kui lepingus märgitud numbrit loovutav sideettevõtja teatab numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamisest või kui isik ei lõpeta või ei volita STV-d lõpetama ettenähtud aja jooksul numbri suhtes kehtivat lepingut numbrit loovutava sideettevõtjaga.
2.14. STV-l on õigus Liitumislepingut sõlmida soovivalt isikult, ennekõike, kuid mitte ainult juhul, kui STV-l on Kliendi krediidiajalugu kontrollides tekkinud põhjendatud kahtlus Kliendi maksejõulisuses, nõuda täiendavalt Lepinguga võetavate kohustuste täitmise tagamiseks võlaõiguslike tagatisi (näiteks käendus, garantii), samuti nõuda Ettemaksu või Tagatisraha tasumist ja/või kehtestada Kliendile Krediidilimiit.
2.15. Juhul, kui STV otsustab kohaldada Tagatisraha ja/või Krediidilimiiti, mis erineb Hinnakirjas toodust, ja/või nõuda Kliendilt muid võlaõiguslikke tagatisi, alustab STV Sideteenuse osutamist 3 Tööpäeva jooksul Kliendi poolt vastavate kohustuste täitmisest arvates.

3. SEADME KASUTUSSE ANDMINE JA MÜÜK
3.1. Seadme tasuta kasutusse või üürile andmine ning müük, s.h. järelmaksutingimustega müük, toimub kirjalikult sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Kasutus- või Müügilepingu alusel.
3.2. Punktis 3.1 nimetatud lepingud sõlmitakse Kliendiga ainult kehtiva Teenuse osutamise lepingu olemasolu korral.
3.3. Kasutamiseks antud ja/või ostetud Seade koos selle juurde kuuluvate dokumentidega antakse Kliendile üle üleandmis-vastuvõtu akti alusel pärast vastavasisulise lepingu allkirjastamist, kas Kliendi elukohas, Teenuse osutamise lepingus näidatud osutatava Sideteenuse Ühenduspunkti aadressil või STV klienditeeninduspunktis.
3.4. Punktis 3.3 nimetatud üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on vastava Lepingu esemeks oleva Seadme STV esindajalt vastu võtnud.
3.5. Seadme ja Varalise soodustuse juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle Kasutus-, Müügi- ja tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel Seadme ja Varalise soodustuse Kliendile üleandmise hetkest alates. Järelmaksutingimustega müügilepingu alusel soetatud Seadme omand läheb Kliendile üle ostuhinna täieliku tasumisega ning omand Varalisele soodustusele tähtajalise Teenuse osutamise lepingu tähtaja möödumisel.
3.6. Klient kohustub Kasutuslepingu alusel kasutatavat Seadet kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, järgides Seadme kasutamisel vastava Seadme tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid ning tagama Seadme nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise omal kulul selliselt, et on välistatud Seadme vargus, kaotsiminek, hävimine, kahjustumine ja/või rikkumine (sh mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel) alates Seadme valduse Kliendile üleminekust kuni Seadme tagastamiseni STV-le. Klient, kes on sõlminud Järelmaksutingimustega müügilepingu või tähtajalise Liitumislepingu, peab käesolevas punktis nimetatud kohustusi täitma kuni vastavalt Seadme või Varalise soodustuse omand on Kliendile üle läinud.
3.7. Seadme või Varalise soodustuse kadumine, vargus, hävimine või muu kahjustumine ei vabasta Klienti, kes on sõlminud Järelmaksutingimustega müügilepingu või tähtajalise Teenuse osutamise lepingu, Lepingus sätestatud kohustuste täielikust ja kohasest täitmisest.
3.8. Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme või tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel Kliendile antud Varalise soodustuse hävimise, kadumise või varguse korral, samuti kui Seadmel või Varalisel soodustusel on ilmnenud Rike või puudus, mis on tingitud Kliendi tegevusest või tegevusetusest Seadme kasutamisel (sh mehaanilised vigastused, niiskuse- või vedelikukahjustus, äikesekahjustus), on STV-l õigus nõuda kahju hüvitamist.
3.8.1. STV-l on õigus punktis 3.8 nimetatud kahjuhüvitist nõuda ka juhul, kui Klient ei ole võimaldanud STV esindajal kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõudele vaatamata viia kahel või enamal korral läbi Seadme või Varalise soodustuse hooldustöid või ei ole täitnud kahel või enamal korral STV Seadme või Varalise soodustuse ettenäitamise nõuet ning mille tõttu on STV-l põhjust arvata, et Kliendile kasutamiseks antud Seade või Varaline soodustus on hävinud, kadunud, varastatud või muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutunud.
3.9. Kasutamislepingu ja tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel kasutusse antud Seadme või Varalise soodustuse hooldus- ja Rikete kõrvaldamisega seotud kulud või Seadme ja Varalise soodustuse väljavahetamisega seotud kulud kannab STV, v.a juhul, kui Seadme või Varalise soodustuse kahjustumine või Rike on tingitud Kliendi poolt punktis 3.6 sätestatud kohustuste rikkumisest.
3.10. Kui Klient avastab Seadme või Varalise soodustuse vastuvõtmisel või hilisemal kasutamisel selle mittevastavuse Müügilepingu või tähtajalise Teenuse osutamise lepingu tingimustele, on Klient kohustatud VÕS §-s 220 sätestatud tingimustel ja tähtajal ning Üldtingimuste punktis 10 sätestatud korras sellest STV-le teatama.
3.11. Kliendi soovil ja kulul teostab STV Üldtingimuste punktis 4.2 sätestatud tingimustel Müügilepingu alusel ostetud, Kasutulepingu alusel kasutusse antud või tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel kasutusse antud Seadme või Varalise soodustuse paigaldamistööd.
3.12. Kui STV-le kuuluva Seadme omandiõigus ei lähe Lepingu alusel Kliendile üle, tuleb Kliendil Kasutuslepingu ühepoolseks ülesütlemiseks vastavalt Üldtingimuste punktile 11.8 või muudel juhtudel 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest tagastada Seade STV-le samas seisundis ja komplektsuses, milles see oli Kliendile üleandmise hetkel, arvestades normaalset kulumist, kas
3.12.1 STV klienditeeninduspunkti;
3.12.2. Kliendi soovil STV esindajale Sideteenuse tarbimiskohas, millisel juhul tasub Klient STV esindaja visiidi eest Hinnakirjajärgset tasu. Tasu ei tule maksta juhul, kui Sideteenuse tarbimispiirkonnas puudub STV klienditeeninduspunkt, v.a juhul, kui Kliendist tuleneva asjaolu tõttu peab STV esindaja külastama Seadme vastuvõtmiseks Sideteenuse tarbimiskohta teist või rohkemat korda, sellisel juhul arvestatakse tasu kõikide STV esindaja visiitide eest.
3.13. Kui Klient viivitab Seadme tagastamisega, on STV-l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi summas, mis on võrdne Seadme Hinnakirjajärgse ühe päeva Üüritasuga iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui Seadme Hinnakirjajärgne väärtus. Kui Klient ei ole tagastanud tagastamisele kuuluvat Seadet 2 (kahe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest, loetakse, et STV on kaotanud viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Taolisel juhul loobub STV Seadme tagastamise nõudest ja STV-l on õigus nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel kahjuhüvitist Hinnakirjas sätestatud suuruses.
3.14. Pooled on kokku leppinud, et STV-l on õigus tutvuda tagastatud Seadme komplektsuse ja seisukorraga 14 päeva jooksul alates Seadme Kliendi poolt STV-le tagastamisest. Kui tagastatud Seade ei vasta käesoleva Lepingus ja/või Õigusaktides toodud nõuetele, on STV-l õigus nõuda Kliendilt puuduste kõrvaldamist (sh puuduolevate Seadme osade tagastamist) ja/või kahju hüvitamist.

4. LIITUMISTÖÖDE LÄBIVIIMINE, RIKETE KÕRVALDAMINE JA HOOLDUSTÖÖDE TEOSTAMINE
4.1. Liitumisega seotud võrguliini paigaldamistööd teostatakse STV kulul kuni Kliendi korteri piirini.
4.2. Kõik võrguliini (kaabli), Seadmete ja Varalise soodustuse paigaldustööd, Võrguga ühendamine, riistvara installatsiooni- ja häälestustööd või muud lisatööd viiakse läbi Kliendi korteris Kliendi kulul STV kehtiva Hinnakirja alusel;
4.3. Klient on kohustatud eelnevalt kokkulepitud tähtajaks tagama punktis 4.1 nimetatud tööde teostamiseks vajaminevad tehnilised tingimused, s.o tagama juurdepääsu kuni Kliendi korteri piirini ja juurdepääsu korterisse Kliendile või STV-le kuuluvate seadmeteni.
4.4. Rikketeadete vastuvõtmist ja registreerimist, Rikete kõrvaldamist, hooldustööde teostamist ja muude probleemide lahendamist korraldab ja eelnevaga seotud informatsiooni jagab Klienditeenindus telefonil nr. 6 880 000.
4.5. Klient on kohustatud teavitama Võrgu, Kasutuslepingu alusel antud Seadme ja tähtajalise Teenuse osutamise lepinguga tagatud Varalise soodustuse rikke avastamisel koheselt STV Klienditeenindust. Seejuures on Klient rikke kõrvaldamiseks kohustatud STV nõudel esitama Kliendile kuuluva riist- ja tarkvara tehnilised andmed.
4.6. Üldtingimuste punktis 8.2.4 nimetatud hooldustööde teostamisest ja sellega seotud Sideteenuse piiramisest on STV kohustatud Klienti teavitama massiteabevahendi (s.o STV kodulehekülje ja kui STV peab vajalikuks, siis täiendavalt vähemalt ühe üleriigilise levikuga päevalehe) kaudu vähemalt 5 Tööpäeva ette. Nimetatud hooldustööde teostamisest ja sellega seotud Sideteenuse piiramise kohta saab täiendavat informatsiooni STV klienditeeninduspunktidest ja Klienditeeninduse telefonilt nr. 6 880 000;
4.7. STV on kohustatud kõrvaldama punktis 4.5 nimetatud rikked 2 Tööpäeva jooksul rikketeate saamise päevale järgnevast Tööpäevast arvates.
4.8. Klient peab Võrgu, Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadme ja tähtajalise Teenuse osutamise lepinguga tagatud Varalise soodustuse rikke korral või Üldtingimuste punktis 8.2.4 nimetatud hooldustööde läbiviimise korral võimaldama STV esindajale juurdepääsu Võrgule ja selle osaks olevale Seadmele, sh kasutamiseks antud Seadmele ja Varalisele soodustusele, nende tehniliseks kontrollimiseks ja rikke asukoha selgitamiseks ning kõrvaldamiseks.
4.9. Kliendile kuuluva Liini või Seadme ja teiste selle kaudu Võrguga ühendatud Seadmete Rikete kõrvaldamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhud, kui rikke tekkes on süüdi STV.
4.10. Üldtingimuste punktis 8.2.4 nimetatud tööde teostamise ja sellega kaasneva Sideteenuse piiramise kulud ning Üldtingimuste punktis 3.9 nimetatud kulud kannab STV, välja arvatud juhud, kui rikke tekkimise eest vastutab Klient.
4.11. Müügilepingu alusel ostetud Seadme puuduse korral juhinduvad Pooled VÕS 11. peatüki sätetest.
4.12. Täiendavat tasu maksmist nõudvate tööde teostamiseks STV poolt sõlmib Klient STV-ga eelneva kokkuleppe.
4.13. STV ei ole vastutav Kliendile kuuluva ja kolmandalt isikult omandatud Seadme, Liini ja tarkvara töö ning kvaliteedi eest.

5. MAKSED JA ARVELDAMINE
5.1. Sideteenustasud ja muud Klientidele ühtsed hinnad ja tasud määratakse kindlaks STV kehtiva Hinnakirja alusel.
5.2. Klient on kohustatud tasuma STV-le Makseid kas ühekordse maksena ja/või perioodiliselt iga jooksva kuu eest vastavalt esitatud arvetele, arvel märgitud Maksetähtajaks ning kasutades arvele märgitud pangarekvisiite (arveldusarve number, viitenumber jm). STV teenuse osutamisel või seadme ja kauba müümisel kestvuslepingu alusel esitakse arve iga kokkulepitud arveldusperioodi eest. Arve esitakse Kliendi valikul tema postiaadressile või e-posti aadressile. STV võib jätta arve nimetatud viisil esitamata juhul, kui tarbija on nõustunud sellega, et arve on kättesaadav STV elektroonilise klienditeeninduskeskkonna, internetipanga või muu sellise keskkonna või andmekandja kaudu.
5.3. STV arveldusperioodiks on jooksev kalendrikuu, mille kohta STV esitab üldjuhul koondarve Kliendi poolt kasutusel olevate Sideteenuste ja Seadmete, samuti Osamakse tasumise kohta.
5.4. Telefoniteenuste arved ja jooksval arvelduskuul STV poolt teostatud lisateenuste ja tööde arved esitatakse igal arvelduskuule järgneval kuul.
5.5. Kliendil on õigus esitada STV-le sooviavaldus erinevatele Sideteenustele eraldi arvete saamiseks, samuti sõlmida Sideteenuste eest tasumiseks e-arve püsimakse lepingu pangaga.
5.6. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti arve tasumise kohustusest. Kui Klient ei ole arvet saanud, on ta sellest kohustatud viivitamatult teatama STV Klienditeeninduse telefonile nr. 6 880 000.
5.7. Sideteenus- ja Üüritasu arvestamine, samuti lisateenuse ja igakuise püsitasu arvestamine algab iga vastava Sideteenuse aktiveerimise ja/või üürile võetud Seadme üleandmise kuupäevale järgnevast päevast ning lõppeb Sideteenuse kasutamise lõpetamisele (deaktiviseerimisele) ja/või Seadme STV-le tagastamise kuupäevale järgnevast päevast, arvestades käesolevate Üldtingimuste punkti 11.11 teises lauses sätestatut.
5.8. Sideteenus ja-/või Üüritasu ning Osamakse tasumise kohustus ei sõltu sellest , kas Klient on Sideteenust ja/või Seadet reaalselt kasutanud või ei. Klient on kohustatud maksma kuutasulise Sideteenuse kasutamisel kuutasu ka aja eest, mil STV on Õigusaktides, Lepingus või Tingimustes fikseeritud alustest lähtudes piiranud ühepoolselt Sideteenuse osutamist.
5.9. Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadme rikke korral Makse arvestamine peatub alates vastavasisulise teate Klienditeenindusele edastamise päevale järgnevast Tööpäevast ja taastub rikke kõrvaldamise kuupäevale järgnevast Tööpäevast. Seejuures, ettemakstud Sideteenus- ja/või Üüritasu tasaarveldatakse järgneva kuu Sideteenus- ja/ või Üüritasu arvega või tagastatakse Kliendile viimase poolt tehtud avalduse alusel.
5.10. Järelmaksutingimustega müügilepingu alusel soetatud Seadme hävimise, kaotsimineku või kahjustumise korral Osamaksete tasumise kohustus ei seisku.
5.11. Kõik Võrgu, Seadme ja Varalise soodustuse rikked ja nende kõrvaldamise kulud, mis on tekkinud Kliendist tingitud asjaolu, sh nende mittenõuetekohase kasutamise või hooldamise tõttu või Kliendile kuuluva Seadme või selle Seadme rikke tagajärjel, samuti Üldtingimuste punktis 4.9 nimetatud kulud ja Sideteenuse piiramise kulud (vt. p. 8), jäävad Kliendi enda kanda.
5.12. Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme ja tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel antud Varalise soodustuse rikke kõrvaldamise kulud jäävad STV kanda, v.a juhul, kui Rike on tekkinud Kliendi poolt Üldtingimuste punktis 3.6 sätestatud kohustuste rikkumisest ja/või kohustub rikke kõrvaldamise kulud kandma Klient vastavalt punktile 5.11.
5.13. STV-l on õigus osutada Kliendile Sideteenuseid krediidipõhimõttel. Kliendile STV poolt kehtestatud Krediidilimiidi ületamisel loetakse, et Klient ei ole temale osutatud Sideteenuse eest õigeaegselt tasunud.
5.14. STV võib Kliendilt Lepingu sõlmimisel või selle kehtivuse ajal nõuda käesolevates Üldtingimustes toodud korras täiendavate võlaõiguslike tagatiste esitamist (nt käendus, garantii), samuti Ettemaksu või Tagatisraha maksmist. Klient ei või Ettemaksult ja Tagatisrahalt nõuda intresse, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tagastab STV Kliendi poolt makstud Ettemaksu või Tagatisraha Kliendi vastavasisulise avalduse alusel ülekandega Kliendi poolt määratud pangakontole hiljemalt 2 kuu jooksul Lepingu lõppemisest. Kliendi poolt tasutud Tagatisrahast ja/või Ettemaksust võib STV tasaarvestuse teel arvestada maha kõik nõuetekohaselt tasumata Maksed, samuti Kliendi võlgnevused STV-le muu Pooltevahelise lepingu alusel.
5.15. Juhul, kui Klient peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma STV kulutusi võla sissenõudmisele ja intressi (viivist) ning Õigusaktidest ei tulene imperatiivselt teistsugust järjekorda, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Seejuures, Klient ei või ilma STV nõusolekuta määrata kohustuse täitmiseks erinevat järjekorda.
5.16. Kui Klient ei ole Makset Maksetähtajaks tasunud, on STV-l õigus nõuda Tarbijast Kliendilt tähtaegselt laekumata summalt viivist seadusjärgses määras ning muudelt Klientidelt 0,1% tähtaegselt tasumata summast päevas.
5.17. Kui Klient vaidlustab kirjalikult STV poolt esitatud arve summa suuruse enne arve tasumise tähtaja saabumist ning tasub õigeaegselt osutatud Sideteenuste eest osas, milles ta tasu ei vaidlusta, ei piira ega peata STV Kliendile Sideteenuse osutamist kuni pretensiooni läbivaatamiseni. Kui arve summa suhtes Kliendi poolt esitatud pretensioon ei ole põhjendatud, on Klient kohustatud tasuma vaidlustatud summa STV arvelduskontole 5 päeva jooksul Kliendi pretensioonile STV poolt vastamise kuupäevast arvates, vastasel juhul on STV-l õigus piirata või peatada Kliendile Sideteenuste osutamist Üldtingimustes sätestatud korras.
5.18. Kui Klient vaidlustab kirjalikult STV poolt esitatud arve summa suuruse pärast arve tasumise tähtaja saabumist ning pärast pretensiooni läbivaatamist ilmneb, et Kliendi kaebus oli põhjendamatu, kohaldub käesolevate Üldtingimuste punkti 5.17 teine lause ning lisaks on STV-l õigus nõuda Kliendilt tasumata summalt viivist vaidlustatud arve maksetähtaja ning arve tegeliku tasumise vahele jääva ajavahemiku eest 0,15% päevas.
5.19. Lepingu lõppemisel esitab STV Kliendile lõpparve hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Kliendil on õigus:
6.1.1. kasutada Sideteenust ja/või Seadmeid tööalaseks või isiklikuks otstarbeks Tingimuste ja Õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
6.1.2. saada STV klienditeeninduspunktidest ja Klienditeenindusest teavet esitatud arvete, Sideteenuste ja Hinnakirja, samuti Seadmete sihipärase ja ohutu kasutamise ning Sideteenuste osutamisel ja kasutamisel esineda võivate häirete kohta;
6.1.3. nõuda STV-lt Võrgu ning Kliendi kasutusse antud Seadme rikke kõrvaldamist Lepinguga kokkulepitud korras;
6.1.4. teha STV-le ettepanekuid Kliendi paremaks teenindamiseks ning esitada pretensioone;
6.1.5. paluda STV-lt arvete ja muu informatsiooni saamist elektrooniliselt või muul kokkulepitud viisil;
6.1.6. teha STV-le Ettemakseid talle tulevikus osutatavate või vahendatavate Sideteenuste eest;
6.1.7. tutvuda tema kohta STV poolt kogutud Isikuandmetega ja saada teavet nimetatud andmete kasutamise kohta vastavalt Õigusaktidele. Põhjalikult Isikuandmete töötlemise tingimustega võib tutvuda siin;
6.1.8. nõuda Sideteenuse osutamise piiramist ning öelda Leping üles Üldtingimustes ette nähtud korras;
6.1.9. taganeda 14 päeva jooksul Lepingust, mis on sõlmitud väljaspool STV bürood või sidevahendite kaudu, kui Klient ei ole loobunud sellise Lepingust taganemise õiguse kasutamisest. 14 päeva pikkuse perioodi arvestamine algab Lepingu sõlmimise hetkest või Kliendile Lepingu alusel vara üleandmise hetkest.
6.2. Klient on kohustatud:
6.2.1. kasutama Sideteenust, Seadet ja Varalist soodustust vastavalt Lepingule, Tingimustele, Õigusaktidele, headele kommetele ja tavadele;
6.2.2. viivitamatult informeerima STV-d oma volikirja alusel volitatud esindaja volituste lõppemisest;
6.2.3. viivitamatult teatama Klienditeenindusele Võrgu, Seadme ja Varalise soodustuse Riketest ning häiretest Võrgu, Seadme ja Varalise soodustuse töös;
6.2.4. tagama sellise elektritoite, mis on vajalik Terminalseadme funktsioneerimiseks, aga vajadusel ka muude Teenuse kasutamiseks vajalike Seadmete funktsioneerimiseks. Teenuse kvaliteetse funktsioneerimise huvides peavad Kliendile kuuluvad seadmed ja ühendamiseks kasutatavad kaablid vastama nõuetele, mis on kinnitatud Eesti Vabariigi seadusandlusega ning olema antud Teenuse kasutamiseks sobilikud; ühendama Võrguga vaid töökorras, tehnilistele normidele ning nõuetele vastavaid Seadmeid ja hoolitsema Seadme töökorras oleku ning Seadme tarkvara sobivuse eest;
6.2.5. mitte muutma STV eelneva loata STV poolt Kliendi Seadmele sätestatud võrguseadeid ja konfiguratsiooni, mis võib mõjutada Võrgu normaalselt funktsioneerimist;
6.2.6. mitte käivitama ega kasutama mis tahes programme ja/või Seadmeid, mis võivad segada Võrgu normaalset tööd ning teisi Sideteenuste kasutajaid;
6.2.7. mitte müüma STV poolt osutatavat Sideteenust, Seadmeid ja Varalist soodustust edasi kolmandatele isikutele, samuti mitte võimaldama kolmandatel isikutel Sideteenuse kasutamist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingus sätestatud Ühenduspunkti asukohta ilma STV sellekohase kirjaliku loata;
6.2.8. mitte üritama ilma loata pääseda sisse kolmandate isikute serveritele ja arvutisüsteemidele ega sekkuma STV Seadmete töösse;
6.2.9. mitte levitama Võrgus andmeid, veebilehekülgi või elektronposti sõnumeid, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassilist, etnilist või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikkust tegevust propageeriva jms iseloomuga, samuti mille levitamine on keelatud intellektuaalse omandi õigusi ja/või andmekaitset käsitlevate Õigusaktide või mistahes muude Õigusaktide ka Eestis kehtivate rahvusvaheliste lepingutega;
6.2.10. mitte saatma Võrgu vahendusel kolmandatele isikutele soovimatuid sõnumeid, sh masspostitusi;
6.2.11. mitte kasutama Võrgus või sellega ühendatud seadmetes paiknevaid andmeid, materjale, tarkvara, intellektuaalset omandit, ärisaladusi vms viisil, mis ei ole lubatud;
6.2.12. mitte kopeerima ega mistahes viisil edastama selliseid andmeid ja materjale, mis tekitavad serveritele ja Võrgule võrreldes tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu;
6.2.13. mitte levitama ega kasutama Võrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirivaid arvutiviirusi, programme või muu tarkvara;
6.2.14. mitte hävitama või kahjustama omavoliliselt STV või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmeid või nende terviklikkust.
6.2.15. vastutama Sideteenuste kasutamisel, sh informatsiooni edastamisel Võrgu kaudu, autoriõigust, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise ning Sideteenuse kasutamise nõuetelevastavuse eest;
6.2.16. tasuma Makseid vastavalt Lepingus, Tingimustes ja Õigusaktides ettenähtud korrale;
6.2.17. Kasutus- ja Müügilepingu alusel:
6.2.17.1. kinnitama üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega, et ta on vastava Lepingu esemeks oleva Seadme STV esindajalt vastu võtnud;
6.2.17.2. valdama ja kasutama Seadet kooskõlas Lepingu, Tingimuste ja Õigusaktidega vastavalt sihtotstarbele, järgides Seadme kasutamisel vastava Seadme tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid, sh varustama Seadme elektritoitega vastavalt Seadme kasutusjuhendile;
6.2.17.3. lubama STV-l kooskõlas Õigusaktide ja käesolevate Üldtingimuste punktiga 4.8 kontrollida Seadme seisukorda ja Lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist ja Seadme hooldustööde läbiviimist;
6.2.17.4. teatama STV-le viivitamatult STV-le kuuluva Seadme rikkest, vargusest, kaotsiminekust või hävimisest;
6.2.17.5. mitte tegema Seadmele parendusi või muudatusi ilma STV kirjaliku loata;
6.2.17.6. tasuma igakuiselt Tasu Teenuse kasutamise eest, Üüritasu ja Osamakseid ja kõiki muid Makseid Lepingus ja Tingimustes fikseeritud tingimustel;
6.2.17.7. mitte üle andma Seadet ega Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ega koormama neid kolmandate isikute kasuks STV eelneva kirjaliku nõusolekuta;
6.2.17.8. mitte andma Seadet allüürile või kolmanda isiku kasutusse ilma STV eelneva kirjaliku kooskõlastuseta;
6.2.17.9. tagastama Seadme STV-le Üldtingimuste punktis 3.12. sätestatud korras;
6.2.17.10. hüvitama STV-le või kolmandatele isikutele kahju, mis tekkis nõuetele mittevastava, rikkis või modifitseeritud Kliendile kuuluva Seadme kasutamisest; 6.2.18. hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud, sh ka kolmandate isikute poolt võlgade sissenõudmise kulud;
6.2.19. jälgima kehtestatud Krediidilimiiti ning tegema Ettemakseid Krediidilimiiti ületavate Sideteenuste eest;
6.2.20. mitte kasutama STV-le kuuluvaid seadmeid kolmandatele isikutele STV poolt osutatavate Sideteenuste vahendamise või muul viisil kasutamise võimaldamise eesmärgil;
6.2.21. koheselt STV-d teavitama, kui:
6.2.21.1. tema kontaktandmed on muutunud;
6.2.21.2. tema Salasõna ja/või muud identifitseerimise viisid on teatavaks saanud kolmandale isikutele;
6.2.21.3. tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
6.2.21.4. muudest asjaoludest, mis võivad takistada Kliendi lepinguliste kohustuste nõuetekohast täitmist;
6.2.22. täitma punktides 6.2.17.1 – 6.2.17.10 nimetatud tingimusi ka tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel üle antud Varalise soodustuse osas ja tasuma nimetatud Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Lepinguga ettenähtud leppetrahv;
6.2.23. täitma muid Lepingust, Tingimustest või Õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
6.3. STV-l on õigus:
6.3.1. analüüsida Sideteenuse kasutamist statistilistel ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel;
6.3.2. takistada varastatud või kaotatud Terminalseadme kasutamist Võrgus;
6.3.3. teha Kliendile märkusi Võrgu, Seadme ja Varalise soodustuse mittesihtotstarbelise kasutamise osas;
6.3.4. piirata Sideteenuse kasutamist Üldtingimuste peatükis 8 ja seaduses sätestatud juhtudel kuni piiramise aluseks oleva asjaolu kõrvaldamiseni;
6.3.5. kontrollida Seadme, Varalise soodustuse ja Sideteenuste Lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist Kliendi poolt;
6.3.6. teha Kliendile Lepingust, Tingimustest, headest kommetest või tavadest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral kohustuslikke ettekirjutusi kohustuste järgimiseks ja/või kohustuse rikkumise kõrvaldamiseks;
6.3.7. viivitamata peatada Sideteenuse, Seadme, Varalise soodustuse kasutamine Kliendi poolt, kui eelnimetatud kasutamine kujutab endast ohtu inimeste elule või tervisele, keskkonnale või Kliendi või kolmandate isikute varale;
6.3.8. nõuda STV-le kuuluv Seade ja Varaline soodustus välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja/või nõuda oma omandi igasuguse rikkumise lõpetamist;
6.3.9. nõuda Kliendilt Sideteenus- ja/või Üüritasu ja/või Osamaksete ja teisi Lepinguga ja/või sellega seoses ettenähtud tasude maksmist vastavalt Üldtingimustele ja Hinnakirjale,
6.3.10. teha muudatusi Sideteenuste koosseisus, informeerides sellest Klienti Üldtingimustes sätestatud korras;
6.3.11. teha täiendusi ja muudatusi Hinnakirjas, informeerides sellest Klienti Üldtingimustes sätestatud korras, muuhulgas osutada Kliendile Sideteenuste pakkumisel ühekordseid, lühiajalisi või perioodilisi soodustusi või korraldada müügikampaaniad STV poolt sätestatud tingimustel, samuti muuta vajadusel Kliendile määratud Krediidilimiiti;
6.3.12. teha muudatusi Sideteenuse osutamiseks kasutatavas tehnilises lahenduses. Kui vastavad muudatused eeldavad STV Võrgu osaks olevate seadmete ümbervahetamist, nende tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate seadmetega seotud muudatuste tegemist, siis kannab sellega seotud kulud STV. Kui vastavad muudatused eeldavad Kliendile kuuluvate või tema valduses olevate (sealhulgas STV poolt Kliendile Lepingu alusel kasutusse antud) Seadmete ümbervahetamist, tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate Seadmetega seotud muudatuste tegemist, kannab sellega seotud kulud Klient. Sideteenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muudatustest, millega kaasnevad Kliendi jaoks täiendavad kulutused, teatab STV Kliendile ette vähemalt 2 kuud. Kui Klient ei ole selliste muudatustega nõus, on tal enne muudatuste tegemist võimalus vastava Sideteenuse osutamise aluseks olev Leping ilma lepinguga ettenähtud leppetrahvi ja/või Kasutatud Soodustuse hinda maksmata üles öelda, teatades sellest kirjalikult;
6.3.13. muuta erandlikel tehnilistel või Õigusaktidest tulenevatel põhjustel numbrivalimise korda;
6.3.14. nõuda Kliendilt Seadme, Soodustuse ja Sideteenuse kasutamisega seotud STV poolt tehtud kulutuste hüvitamist või nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist juhul, kui need kulutused pidi vastavalt Lepingule, Tingimustele või Õigusaktidele kandma Klient;
6.3.15. loovutada Lepingust tulenevaid võlanõudeid Kliendi vastu kolmandatele isikutele või volitada kolmandaid isikuid võlgnevuste sissenõudmiseks. STV nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama seoses STV ja/või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud;
6.3.16. piirata Kliendi poolt edastatavate või vastuvõetavate andmete koguselist mahtu, kui see on vajalik Võrgu toimimise tagamiseks, kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks, Õigusaktidega kehtestatud eeskirjade täitmise võimaldamiseks või muul olulisel põhjusel;
6.3.17. teatada õiguskaitseorganitele Kliendi teost, mis võib kvalifitseeruda süüteona.
6.4. STV on kohustatud:
6.4.1. osutama Sideteenuseid vastavalt Lepingule, Tingimustele ja Õigusaktidele;
6.4.2 andma Kliendile tema soovi korral teavet STV poolt osutatavate või vahendatavate Sideteenuste, Lepingu tingimuste, esitatud arvete ja teadete kohta;
6.4.3. tagama Telefoniteenuse korral ühenduse loomise võimaluse hädaabinumbriga 112 ning lõppkasutaja numbri edastamise häirekeskusele helistaja asukoha määramiseks;
6.4.4. hoidma omal kulul nõutavas tehnilises seisukorras Võrgu ja selle Seadmed, samuti Kasutuslepingu ja tähtajalise Liitumislepingu alusel Kliendile kasutamiseks antud Seadmed või Varalised soodustused, v.a. juhul, kui rikke tekkimise eest vastutab Klient;
6.4.5. tagama Võrgu turvalisuse ning mitte võimaldama kolmandatel isikutel ilma seadusliku aluseta ligipääsu Kliendi andmetele ja Võrku;
6.4.6. mitte takistama ega piirama Klienti Sideteenuse kasutamisel ning Seadmete valdamisel ja kasutamisel, välja arvatud juhud, kui takistamine või piiramine on vajalik Võrgu, Seadme ja Varalise soodustuse kahjustamise või hävimise ärahoidmiseks või kui see tuleneb Lepingust, Tingimustest või Õigusaktidest.
6.4.7. teavitama Klienti massiteabevahendite (s.o STV kodulehekülje või üleriigilise levikuga päevalehe paber- või veebiväljaande) vahendusel olulistest tehnilistest häiretest, mis võivad mõjutada Sideteenuste või Seadme kasutamist;
6.4.8. korraldama ööpäevaringse rikketeadete vastuvõtmise klienditoe vahendusel telefoninumbril 6 880 000 (ajavahemikus 22.00-08.00 salvestab Kliendi kõne automaatvastaja), e-postiaadressil kontakt@stv.ee ja ärikliendi e-postiaadressil ariklient@stv.ee. STV on kohustatud Kliendi teatele vastama teate saamisele järgneva Tööpäeva jooksul ning teavitama Klienti rikke kõrvaldamise orienteeruvast tähtajast;
6.4.9. väljastama Kliendile Kliendi soovil informatsiooni Kliendi Lepingute ja STV poolt töödeldavate Isikuandmete kohta;
6.4.10. sulgema STV poolt avaldatud Isikuandmed, mille õigsus on Kliendi poolt vaidlustatud, kuni õigete Isikuandmete väljaselgitamiseni;
6.4.11. teavitama viivitamatult ebaõigete Isikuandmete parandamisest või isikuandmete sulgemisest või anonüümseks muutmisest Klienti ja kolmandaid isikuid, kellele Isikuandmeid on edastatud.
6.4.12. piirama või peatama Kliendi soovil Sideteenuse osutamist;
6.4.13. tagastama Kliendile Lepingu lõppemisel Kliendi poolt enam tasutud maksed vastavalt Üldtingimustele;
6.4.14. täitma muid Lepingust, Tingimustest või Õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

7. ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 
7.1. STV töötleb Isikuandmeid kooskõlas kehtivate Õigusaktide ja Üldtingimustega. Isikuandmete töötlemist teostavad vastutava töötlejana AS STV (registrikood 10059388, juriidiline asukoht Valge 6-4, Tallinna linn, Harju maakond, 11413) ja STV volitatud töötlejad. Klient saab tutvuda volitatud töötlejate ja nende kontaktandmetega STV klienditeeninduspunktides, STV koduleheküljel või e-postil andmekaitse@stv.ee ;
7.2. STV töötleb Isikuandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingute täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Kliendi teenindamiseks ning Isikuandmete töötlemise tingimustes  sätestatud eesmärkidel; .
7.3. Oma allkirjaga Liitumislepingul kinnitab Klient, et:
7.3.1. Klient annab STV-le nõusoleku tema Isikuandmete töötlemiseks käesolevate Üldtingimustega ja Isikuandmete töötlemise tingimustega sätestatud korras;
7.3.2. Tellides või kasutades Sideteenust, mis eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud selle Sideteenuse osutamisega, nõustub Klient enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Sideteenuse kasutamiseks ning sellisest Sideteenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmiseks;
7.3.3. Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega isikutele, kes tegelevad trükkimise, postitamise, arvelduse korraldamise, Sideteenuste osutamise või Kliendi teenindamisega ja kes töötlevad Isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses STV-ga sõlmitava lepingu alusel;
7.3.4. Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega numbriinfoteenistustele ja infokataloogidele juhul, kui Klient ei ole keelanud nendes vastavate andmete avaldamise;
7.3.5. Klient nõustub tema poolt Lepingu rikkumise korral Lepingu täitmisega seotud Isikuandmete avaldamisega maksehäireregistris (krediidiinfo) või avaldamisega kolmandatele isikutele õiguskaitsevahendite rakendamiseks, sealhulgas krediidiinformatsiooni või võlanõudeid käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale;
7.3.6. Klient nõustub Lepingu täitmiseks ja selle tagamiseks, sh Kliendi poolt tehtud taotluste, avalduste ja tehingute tõendamiseks, tema poolt Klienditeeninduse numbrile tehtud kõnede salvestamise ja säilitamisega.
7.3.7. Klient nõustub tema poolt Lepingu sõlmimisel esitatud isikut tõendavast dokumendist valguskoopia tegemisega eesmärgil tõendada Lepingu sõlmimise fakti. 7.4. Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete koosseisu ja allika, nende töötlemise eesmärgi kohta, samuti selle kohta, kellele tema Isikuandmeid on edastatud. Kliendil on õigus nõuda valede ja ebatäpsete Isikuandmete muutmist ja oma Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui nende töötlemise eesmärk on saavutatud.
7.5. Kliendil on õigus kirjalikult võtta tagasi nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks, kui õigus Isikuandmete töötlemiseks ei tulene Õigusaktidest. Juhul, kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Sideteenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Lepingu vastavalt Lepingu lõpetamise korrale.

8. SIDETEENUSE PIIRAMINE
8.1. Sideteenuse piiramine võib toimuda Kliendi või STV algatusel.
8.2. STV-l on õigus Sideteenust omal algatusel piirata juhul, kui:
8.2.1. Klient on hilinenud Sideteenuse eest tasumisega üle 14 päeva või Klient ületab talle kehtestatud Krediidilimiiti;
8.2.2. Klient on Võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Terminalseadme;
8.2.3. Klient häirib Terminalseadme kasutamisega Võrgu tööd või teisi Sideteenuse kasutajaid;
8.2.4. Sideteenuse piiramine on vajalik Võrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks; 8.2.5. Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi (sh Üldtingimuste punkte 6.2.5-6.2.14);
8.2.6. piirang tuleneb Õigusaktidest.
8.3. Sideteenuse piiramine p. 8.2.3 nimetatud alusel on lubatud juhul, kui:
8.3.1. Terminalseade ei vasta tavaliselt sellistele seadmetele kehtestatu tehnilistele nõuetele;
8.3.2. Terminalseade rikub Võrgu terviklikkust;
8.3.3. Terminalseade on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud;
8.3.4. Terminalseadme kasutamisega häiritakse teisi Võrgu või Sideteenuse kasutajaid.
8.4. STV võib Sideteenust piirata üksnes siis, kui ta on Kliendile sellest sobival viisil ette teatanud, märkides teates ühtlasi ära Sideteenuse piiramise aja ja põhjused. Punktis 8.2.4. ettenähtud tööde tegemisest teatab STV Kliendile vähemalt 5 Tööpäeva ette.
8.5. STV ei tohi punkti 8.2 (v.a punkti 8.2.4) alusel Sideteenust piirata, kui Klient kõrvaldab enne Sideteenuse piiramist piiramise aluseks olnud asjaolud ning STV on sellest teadlik.
8.6. Kliendil on õigus taotleda Teenuse osutamise lepingu peatamist ja/või Sideteenuse piiramist tema poolt soovitud mahus. STV on kohustatud rakendama Kliendi poolt soovitud piirangu 1 Tööpäeva jooksul Kliendi sellekohase avalduse kättesaamise päevast arvates. Avalduses tuleb ära näidata Sideteenuse piiramise tähtaeg ja tingimused. Juhul, kui Sideteenuse piiramise teenus on tasuline, on STV enne piirangu rakendamist kohustatud Klienti sellest informeerima, jättes talle võimaluse vähemalt ühe Tööpäeva jooksul nimetatud teenusest loobuda. Klient esitab Teenuse osutamise lepingu peatamise ja/või Teenuse piiramise avalduse ühel järgnevalt loetletud viisidest:
– isiklikult, tulles kohale klienditeeninduspunkti;
– STV kodulehekülje kaudu elektronposti aadressil kontakt@stv.ee;
– kodulehe iseteeninduse kaudu.
Avalduses peavad olema ära toodud järgnevad andmed:
– Kliendi ees- ja perekonnanimi;
– Kliendi isikukood;
– Kliendi viitenumber;
– Teenuse osutamise lepingu number (selle teenuselepingu, mille alusel Klient kasutab seda teenust, mida soovib peatada) – Teenuse peatamise/piiramise alguskuupäev;
– Teenuse peatamise/piiramise lõppkuupäev.
Kui esitatud avalduses puuduvad eelloetletud andmed, on STV-l õigus pakutavat teenust mitte piirata.
8.6.1. Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel osutatavate Sideteenuste täielikul piiramisel punkti 8.6 alusel peatub Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu tähtaja kulg. Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu peatatuse lõpetamisel jätkub tähtajalise Teenuse osutamise lepingu tähtaja kulg Kliendile Sideteenuse osutamise jätkamise päevast.
8.6.2. Kui Klient ei soovi peatada sõlmitud lepingu raames Paketis sisalduvaid teenuseid tervenisti, vaid ainult üht teenustest, ei ole tegu Teenuse piiramise, vaid Lepingu tingimuste muutmisega.
8.7. Sideteenuse täielikul piiramisel (v.a punktis 8.2.4 sätestatud juhul) tuleb Kliendil tema kasutuses olev STV-le kuuluv Seade või Varaline soodustus koheselt, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul arvates Sideteenuse piiramise algusest STV-le ajutiselt tagastada, või kui Seadet või Varalist soodustust ei tagastata, tasuda Seadme või Varalise soodustuse kasutamise eest Sideteenuse piiramise perioodil Hinnakirjajärgset Üüritasu.
8.8. Kui Sideteenust on piiratud punkti 8.2 alusel, on STV kohustatud taastama Sideteenuse kasutamise võimaluse endises ulatuses 2 Tööpäeva jooksul, arvates Sideteenuse piiramise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest.
8.9. Piiratud Sideteenuse taastamise eest tuleb Kliendil maksta kehtiva Hinnakirjajärgset tasu.

9. LEPINGU JA TINGIMUSTE MUUTMINE
9.1. STV-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirjas olevaid tasumäärasid ja muid Hinnakirjas fikseeritud tingimusi. Teisi Tingimusi ja Teenuse osutamise lepingut on STV-l õigus ühepoolselt muuta, kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb STV-l Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine, samuti kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides või tavades, teatud valdkonna või Sideteenus(t)e tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele Sideteenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Sideteenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.
9.2. STV teatab Kliendile Teenuse osutamise lepingu ja Tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt 1 kuu ette Kliendiga kokkulepitud muul mõistlikul viisil, nt kandeposti või e-kirjaga, vastava teate avaldamisega STV kodulehel, saadetaval arvel või veebilehe e-keskkonnas. Teates lepingu tingimuste muutmisest märgitakse lepingu tingimused, mida STV kavatseb muuta, Kliendi õigus muudatustega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles õelda, tingimuste muutmise põhjus ja õiguslik alus.
9.3. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil 1 kuu jooksul alates muudatuste kohta teate väljastamise kuupäevast õigus lepinguline suhe STV-ga üles öelda ilma Käsitlustasu ja/või leppetrahvi maksmata, teatades sellest STV-le ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient 1 kuu jooksul alates lepingutingimuste muudatuste kohta teate väljastamise kuupäevast suhet STV-ga üles ei ütle, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet muudatused ilma vastuväideteta aktsepteerida, ning muudatused jõustuvad Kliendiga sõlmitud Lepingute suhtes täies ulatuses. Antud juhtudel Kliendi tegevusetus on võrdsustatud tahteavaldusega, mille õiguslikuks tagajärjeks on lepinguliste suhete jätkamine uutel tingimustel.

10. TEADETE EDASTAMINE
10.1. Lepinguga seotud teateid, avaldusi, taotlusi ja pretensioone saavad Pooled teineteisele edastada mistahes vormis STV klienditeeninduspunktides, Iseteeninduses, STV kodulehekülje kontaktvormi kaudu, posti, e-posti või telefoni teel. Kui Lepingus või Üldtingimustes on teate, avalduse, taotluse või pretensiooni esitamiseks ette nähtud kindel vorm, tuleb teade, avaldus, taotlus või pretensioon esitada teisele Poolele ettenähtud vormis.
10.2. Klienditeenindusele saab teateid edastada telefonil nr. 6 880 000.
10.3. Kõik Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded ja pretensioonid peab esitama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhud, kui Üldtingimustes on sätestatud teisiti. Avaldus Sideteenuse piiramiseks või Lepingu lõpetamiseks peab olema esitatud allkirjastatult kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või läbi Iseteeninduse.
10.4. Oma posti- või e-posti aadressi ja kontakttelefoni muutusest on Pool kohustatud teavitama teist Poolt 7 päeva jooksul andmete muutuse päevast arvates ning Lepingus näidatud arve saatmise aadressi muutumisest viivitamatult.
10.5. STV saadab Kliendile personaalse teate sõltuvalt teate sisust Kliendi esitatud posti- või elektronposti aadressile, e-keskkonna või SMS-i vahendusel. STV lähtub eeldusest, et Klient on saanud need teated kätte kahe (2) tööpäeva jooksul alates saatmisest. Kui STV saadab teate Kliendile SMS-i teel, lähtub STV eeldusest, et Klient saab teate kätte samal päeval. Teateid, mida eelnimetatud viisidel edastatakse, võib Klient säilitada selliselt, et saab neid lugeda ka edaspidi, samuti juhuks, kui neid on vaja muutmata kujul taasesitada.

11. LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPETAMINE
11.1. Käesolevates Üldtingimustes nimetatud Lepingud jõustuvad lepingudokumendi allkirjastamisest kummagi Poole poolt ning lõppevad kas Poolte kokkuleppel, Lepingu tähtaja möödumisel või Lepingu ühepoolse ülesütlemisega.
11.2. Hoolimata punktis 11.1 sätestatust, muutub tähtajaline Liitumisleping, mis sõlmitakse Kliendiga müügikampaaniate ajal ja mille alusel antakse Kliendile Soodustusi, märgitud kehtivusaja möödumisel automaatselt tähtajatuks juhul, kui Klient ei ole esitanud soovi nimetatud Leping lõpetada ja Klient jätkab Sideteenuse või Seadme kasutamist. Seejuures Rahalised ja Varalised soodustused ei laiene Klientidele, kes ei vasta müügikampaania tingimustele, omavad STV ees võlgnevusi või on muul moel rikkunud Lepingut või Tingimusi.
11.3. Tarbijast Kliendil on õigus Üldtingimuste punktis 10.1. sätestatud vormis ja viisil esitatud teatega Teenuse osutamise leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda. Teenuse osutamise lepingu ülesütlemine loetakse STV suhtes jõustunuks teate saamisele järgnevast Tööpäevast alates, kui teates endas ei sisaldu hilisem tähtaeg.
11.4. Juriidilisest isikust Kliendil on õigus Teenuse osutamise leping igal ajal üles öelda, teatades sellest STV-le kirjalikult 10 kalendripäeva ette.
11.5. STV-l on õigus Teenuse osutamise leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui Sideteenuse kasutamist on piiratud käesolevate Üldtingimuste punkti 8.2 (v.a punkti 8.2.4) alusel ning piiramise alus ei ole ära langenud 1 kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates.
11.6. STV-l on õigus nii tähtajaline kui tähtajatu Teenuse osutamise leping üles öelda, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt 3 kalendripäeva ette, kui:
11.6.1. Klient rikub vaatamata STV eelnevale hoiatusele jätkuvalt või korduvalt Üldtingimuste punktis 3.6 sätestatud kohustusi;
11.6.2. Klient teeb Seadmele parendusi või muudatusi ilma STV kirjaliku loata ning tehtud parendused või muudatused rikuvad STV huve või õigusi;
11.6.3. Klient ei võimalda kahel korral eelnevalt kokkulepitud tähtajal, STV esindajale Võrgu või Seadme rikke kõrvaldamiseks või Seadme tehniliseks kontrollimiseks või hooldustööde läbiviimiseks juurdepääsu Kasutuslepingu alusel kasutamiseks antud Seadmele, Võrgule või Liinile;
11.6.4. Klient on andnud Seadme ilma STV eelneva kirjaliku nõusolekuta allüürile või muul viisil kolmanda isiku kasutusse;
11.6.5. Klient on muul viisil oluliselt rikkunud Lepingus kokkulepitud tingimusi ning ülesütlemine ei ole Üldtingimuste ega Õigusaktide alusel keelatud.
11.7. STV-l on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 2 kalendrikuud ette, kui:
11.7.1. STV lõpetab tervikuna Klientidele teatava Sideteenuse pakkumise;
11.7.2. STV lõpetab teatud piirkonnas või teataval aadressil Sideteenust kasutavale Kliendile Sideteenuse osutamise, sest Sideteenuse osutamiseks vajalik tehniline võimalus vastavas piirkonnas või vastaval aadressil lõpeb, see likvideeritakse või ei võimalda vastav tehniline võimalus selles piirkonnas või sellel aadressil jätkata Sideteenuse osutamist nõuetekohase kvaliteediga;
11.7.3. tehnilistel põhjustel, STV-st mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel on oluliselt takistatud või muutunud võimatuks Lepingu alusel Sideteenuse osutamine või muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmine või
11.7.4. ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa oodata, et STV jätkaks Lepingust tulenevate kohustuste täitmist.
11.8. Kliendil on õigus ilma eelneva etteteatamistähtajata igal Tööpäeval koos Seadme tagastamisega Kasutusleping ühepoolselt üles öelda. Nii tähtajaline kui tähtajatu Kasutusleping lõpeb Seadme tagastamise päevale järgnevast Tööpäevast. Kui tagastatud Seade ei vasta Üldtingimuste punktis 3.12 sätestatud nõuetele (sh, kuid mitte ainult, kui tagastatud Seade ei ole täiskomplektsuses), on STV-l õigus rakendada Üldtingimuste punktis 3.14 ja/või Õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
11.9. Teenuse osutamise lepingu kehtivuse lõppemisel lõpeb automaatselt ka Kasutuslepingu kehtivus.
11.10. Kliendil on õigus Müügileping STV-poolse olulise rikkumise tõttu kirjaliku avalduse alusel Õigusaktidega ettenähtud korras ühepoolselt üles öelda.
11.11. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda arveid STV poolt Lepingu alusel osutatud Sideteenuste ja Seadmete kasutamise eest ning ei too kaasa võlgnevatelt summadelt viiviste arvestamise lõpetamist. Juhul, kui Klient ütleb Lepingu üles enne kuu lõppu ning Leping sisaldab kuupõhist tasu, tasub Klient kuupõhise tasu täiskuu eest.
11.12. Juhul, kui Klient soovib öelda Lepingu üles seoses Numbri liikuvusega, peab ta esitama STV-le vastava kirjaliku avalduse, mille põhjal vormistab STV edasilükkava tingimusega lepingu lõpetamise. Nimetatud avalduse laekumise päeval on STV-l õigus piirata STV poolt Kliendile pakutavate lisateenuste osutamist avalduses toodud telefoninumbrile ning edasilükkav tingimus jõustub hetkest, mil STV on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega Sideteenuse osutamise Kliendi avalduses märgitud telefoninumbrile.
11.13. Punktis 11.12 nimetatud edasilükkav tingimus ei jõustu, kui Klient ei ole 30 kalendripäeva jooksul sõlminud Numbri liikuvusega seoses esitatud avalduses märgitud telefoninumbri suhtes liitumislepingut teise sideettevõtjaga või kui nimetatud avalduses märgitud telefoninumbrit ei ole võimalik teisaldada.
11.14. Kui Kliendil pole kehtivaid Lepinguid, mille alusel STV Kliendile teenust osutaks või tooteid müüks, võib kumbki Pooltest Kliendilepingust taganeda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult viisteist (15) kalendripäeva ette. Pooled võivad Kliendilepingu kehtivuse Pooltevahelise kokkuleppe alusel ka mistahes ajahetkel lõpetada. Kliendilepingu lõpetamist puudutav kirjalik avaldus tuleb Kliendil esitada vahetult klienditeeninduspunktis või kodulehe iseteeninduse kaudu.

12. POOLTE VASTUTUS 
12.1. Lepingu rikkumise korral on kahjustatud Poolel õigus nõuda Lepingut rikkunud Poolelt talle Lepingu rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist, arvestades käesolevates Üldtingimustes sätestatut. Pooled ei vastuta teineteise ees saamata jäänud tulu ning mittevaralise kahju tekkimise eest, v.a juhul, kui põhjustatud on teise Poole surm või kahjustatud tema tervist või kui Pool on kahju tekitanud tahtlikult või raskest hooletusest, samuti kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest.
12.2. Pool vastutab oma seaduslike ja volitatud esindajate ning isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas töötajate, teenistujate, ja käsundisaajate, poolt põhjustatud kahju eest samamoodi nagu tema enda poolt põhjustatud kahju eest;
12.3. Klient vastutab Lepingute kohase täitmise eest, vaatamata sellele, kas Klient kasutab Sideteenust, Seadet või Varalist soodustust isiklikult või lubab seda teha kolmandatel isikutel.
12.4. Klient vastutab ise tema enese või teise isiku poolt tema võrgurekvisiitidega edastatava informatsiooni sisu eest, selle usaldusväärsuse ja levitamise õiguspärasuse eest, samuti kõikide oma toimingute ja tema võrgurekvisiitide nime all toimuva kolmandate isikute tegevuse eest võrgus, kaasa arvatud ka kahju, mis on tekitatud teistele võrgu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele.
12.5. STV ei vastuta:
12.5.1. Kliendile edastatava televisiooni- ja raadioprogrammide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja lubatud saatekavale;
12.5.2. kolmandate isikute poolt Võrgu kaudu edastatava informatsiooni ja Sideteenuste sisu eest;
12.5.3. Kliendi soovil Liiniga või Terminalseadmega ühendatud seadmete töökorras oleku ja nõuetekohase toimimise eest ning selliste seadmete mittenõuetekohasest toimimisest tulenevate kulude eest;
12.5.4. häiretes Sideteenuse kasutamisel ning Kliendi seadmetes andmete kadumise või hävimise eest, kui selle on põhjustanud kolmandate isikute seadusevastane tegevus;
12.5.5. Võrgu ja Sideteenuse kvaliteedi eest, kui nende tööd korraldavad teised sideettevõtjad;
12.5.6. teiste operaatorite võrgu erinevate segmentide normaalse funktsioneerimise ja sinna sissepääsu eest, samuti infovahetuse võimalikkuse eest nende sõlmede või serveritega, millele ei ole ajutiselt või alaliselt sissepääsu Võrgu kaudu;
12.5.7. riskide eest, mis on seotud Internetist saadud programmide, materjalide, informatsiooni, reklaami, kaupade ja Sideteenuste kasutamise näol, samuti mis tahes kulude või kahjude eest, mis võivad tekkida Interneti kasutamise tagajärjel, samuti informatsioonivoo eest, mis võib sisaldada Kliendi jaoks ebasoovitavaid materjale, nagu avalik seksuaalse iseloomuga teave või Klienti isiklikult solvav info jms;
12.5.8. mistahes kahju eest, mis on Kliendile tekitatud Sideteenuse kasutamise tulemusel või Sideteenuse kasutamise võimaluse puudumisel vigade, vahelejätmiste või vaheaegade tõttu töös, failide kustutamise, funktsioonide muutmise, defektide ja viivituste, samuti viiruste tagajärjel jne ja milles STV ise süüdi ei ole;
12.5.9. ajutiste häirete eest Võrgu töös või Sideteenuste kasutamisel mis tekivad riiklikest pühadest või massiüritustest tulenevate ülekoormuste tõttu (Võrgu ajutine häiritus või katkestatus) tingimusel, et sellised ajutised häired jäävad Õigusaktidega kehtestatud kvaliteedinõuetega lubatud piiridesse;
12.5.10. häirete eest Kliendi Seadmete töös, kolmandate isikute poolt hallatavate Võrkude töös või kolmandate isikute poolt pakutavate Sideteenuste kasutamises.
12.6. Klient vastutab oma sissepääsukoodide (sh Salasõna) säilimise eest ning nende jagamisel kolmandate isikute poolt põhjustatud kahju eest. Seejuures, sissepääsukoodide ja Salasõna kaotamise või varguse korral peab Klient sellest kohe STV-le teatama. Kuni koodide ja Salasõna kadumisest või vargusest teatamiseni eeldatakse, et kõik Kliendi sissepääsukoode, Salasõna ja SIM- kaarti kasutades tehtud toimingud on Kliendi enese poolt sooritatud;
12.7. Klient võib STV nõuetega tasaarveldada üksnes nõudeid, mis on tuvastatud jõustunud kohtulahendiga ning on muutunud sundtäidetavaks.

13. VÄÄRAMATU JÕUD 
13.1. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
13.2. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustusest rakendada kõiki jõupingutusi Lepingu eesmärgi saavutamiseks, vääramatu jõu asjaolude ja tagajärgede kõrvaldamiseks ja Lepingu täitmisele asumisest niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
13.3. Pool, kelle tegevus Lepingu järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud teisele Poolele sellest koheselt mõistlikul viisil teatama.
13.4. Vääramatu jõu esinemine peatab Lepingu täitmise vääramatu jõu esinemise kestvuse ajal.
13.5. Juhul, kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle kolme kuu ja selle aja jooksul ei ole Lepingust tulenevaid kohustusi täidetud, on Pooltel on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult kümme kalendripäeva ette.

14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
14.1. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel Poolte kokkuleppel, kompromissi mittesaavutamisel seadusega ettenähtud korras, kas Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonis ja/või kohtus.
14.2. Tarbijast Klient võib Lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitada STV-le mistahes vormis, kas ise või oma seadusliku või volitatud esindaja kaudu.
14.3. Kui vaidluse lahendamine suuliselt esitatud kaebuse alusel ei ole võimalik, esitab tarbijast Klient selle STV-le kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, märkides selles:
14.3.1. Kliendi nime ja kontaktandmed;
14.3.2. kaebuse esitamise kuupäeva;
14.3.3. Seadme või Sideteenuse puuduse;
14.3.4. STV-le esitatava nõude koos asjakohaste dokumentide või nende koopiatega.
14.4. Kui Tarbijast Kliendi kaebus on esitatud punktis 14.3 sätestatud vormis, peab STV samas vormis kinnitama kaebuse vastuvõtmist.
14.5. STV on kohustatud punktis 14.3 nimetatud vormis esitatud dokumendid läbi vaatama selle saamisest alates 15 kalendripäeva jooksul ning teavitama Tarbijast Klienti esitatud küsimuste võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik küsimust lahendada, on STV kohustatud viivitust kirjalikult põhjendama ning määrama uue mõistliku tähtaja küsimuse lahendamiseks.
14.6. Kui STV leiab, et Tarbijast Kliendi nõue on alusetu või põhjendamatu ning Kliendiga kokkulepet ei saavutata või saavutatakse see osaliselt, väljastatakse Kliendile sellekohane kirjalik teade punktis 14.5. nimetatud tähtaja jooksul. Seejuures on STV kohustatud nõude rahuldamata jätmist või osalist rahuldamist põhjendama.
14.7. Kui STV ei ole punktis 14.5 nimetatud tähtaja jooksul täitnud oma lubadust kaebus lahendada, loetakse, et STV on keeldunud kaebuse lahendamisest.
14.8. Kui STV on keeldunud Tarbijast Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus STV poolt pakutud lahendusega ja leiab, et rikutud on tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada Tarbijakaitseameti kaudu kaebuse tarbijakaebuste komisjonile või kohtule.
14.9. Juriidilisest isikust Klient on kohustatud Lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitama STV-le kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mitte hiljem kui 10 päeva jooksul lepingu rikkumise teadasaamise hetkest arvates. Kaebus peab olema märgitud:
14.9.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed (sh. Kliendi esindaja kontaktandmeid);
14.9.2. kaebuse esitamise kuupäev;
14.9.3. Seadme või Sideteenuse puuduse täpne kirjeldus;
14.9.4. STV-le esitatav nõue koos asjakohaste dokumentide või nende koopiatega.
14.10. STV on kohustatud juriidilisest isikust Kliendile vastama punktides 14.5 – 14.7 sätestatud korras. Seejuures, kui juriidilisest isikust Klient ei ole nõus STV poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ta esitada vastavasisulise hagiavalduse Harju Maakohtule.

15. TEHNILISE VALVETEENUSE OSUTAMINE 
15.1. STV osutab Kliendile Tehnilist valveteenust kirjalikult sõlmitud Valveteenuste lepingu alusel. Valveseadmestiku paigaldamiseks ja üürimiseks sõlmitakse eraldi kirjalik kokkulepe. Valveseadmestiku paigaldamist ja üürimist teostatakse käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel. Seadmete paigaldamine ja üleandmine Kliendile fikseeritakse seadmete üleandmise-vastuvõtmise aktis.
15.2. Valveteenuste Lepingu lahutamatuteks osadeks on kehtivad Üldtingimused ja STV kodulehelt leitav valveteenuste hinnakiri. Vastuolude korral Lepingus ja Üldtingimustes sisalduvate sätete vahel lähtutakse prioriteetsuse määramisel alltoodud järjestusest (alustades kõige prioriteetsemast):
15.2.1. Leping;
15.2.2. Valveteenuste hinnakiri;
15.2.3. käesolevad Üldtingimused.
15.3. Lepingus ning selle lisades reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Õigusaktides sätestatust.
15.4. Valveteenuste Leping jõustub alates selle Poolte poolt allkirjastamise hetkest, seda võidakse sõlmida nii määramatuks ajaks kui ka tähtajalisena. Kui paigaldatud seadmete omandiõigus ei lähe vastavalt Lepingu tingimustele Kliendile üle, on Klient kohustatud seadmed Lepingu lõppemisel seitsme (7) päeva jooksul teenusepakkujale tagastama.
15.5. Kumbki Pool võib nii Valveteenuse lepingu kui valveseadmestiku paigaldus- ja üürilepingu igal ajal 30-päevase etteteatamisega üles öelda. Valveteenuste lepingu ja valveseadmestiku paigaldus- ja üürilepingu erakorralise ülesütlemise ja peatamise alused on toodud vastavas Lepingus.
15.6. Valveteenuste lepingut ja valveseadmestiku paigaldus-ja üürilepingut saab muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel selleks volitatud isikute poolt.

16. LÕPPSÄTTED 
16.1. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad alates 25 juunist 2018. a, muutes kehtetuks 01.11. 2016.a jõustunud AS STV elektroonilise side võrguga liitumise, Sideteenuste ja seadmete müügi ning kasutamise tüüptingimused.

Hooldustööd ja teadaanded
Kõik teadaanded