Internetiteenuse tingumused

TOOTETINGIMUSED STV-003

Teenuse nimetus: Internetiteenus

1. Mõisted
STV sidevõrgu lõpp-punkt punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks STV kaabelvõrgule
Liin – CAT 5 standardile vastavat kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab STV sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse Teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt Teenuse kasutamiseks Kliendi seadme liini vahendusel STV sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus
Teenus “Internetiteenus“ on STV poolt pakutav internetiühendus, mis võimaldab Kliendile alalist ligipääsu Internetile teenusetingimustes fikseeritud sümmeetrilise/assümmeetrilise kiirusega.
Teenusega on võimalik liituda Klientidel kelle poolt soovitava Ühenduspunkti asukoht on mitte enam kui 100 meetri kaugusel samas hoones (kortermaja, eramaja, ärihoone) paiknevast STV sidevõrgu ühenduspunktist. Interneti ühendusel kasutatakse järgmiseid protokolle:
– Tallinn, Maardu ja Saha-Loo – PPPoE protokoll;
– kõik ülejäänud piirkonnad – DHCP.

3. Teenuse raames pakutavad teenuse liigid
– Internet fiiberoptilisel – ja CAT5 majasisesel võrgul „Saturn“
– Internet kaablimodemil (1.1/2.0/3.0 DOCSIS tehnoloogia)
– klientidel, kes asuvad piirkonnas, kus on Internet „Saturn“, toote pakkumine on realiseeritud optilisel kaablil põhineva ligipääsu ja CAT5 majasisese kaabelduse (kaabel Cat5e) baasil (Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 100Base-T, RJ45, auto-detect);
– klientidel, kes asuvad piirkonnas, kus on Internet kaablimodemi baasil, toote pakkumine on realiseeritud koaksiaalkaablil (RF Connector F-Type) ja DOCSIS modemi kasutusel põhineva ligipääsu ja CAT5 korterisisese kaabelduse (kaabel Cat5e) baasil (RJ-45 või USB 1.1/USB 2.0);
Pakutavate pakettide nimetuse-,kiiruse- ning hinnaga saab tutvuda Kodulehellehel sisestades sidevõrgu lõpp-punkti aadressi.

4. Teenuse parameetrid:
Ühenduse loomiseks vajalik võrgukaardi (10/100 Mbit/s või 1Gbit/s) olemasolu kliendi arvutis.
Teenuse parameetrid:
– dünaamiline avalik IP-aadress;
– registreeritud ühenduse pordid on avatud vaikimisi.
Kliendi arvuti peab toetama PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
Kliendi arvutis peab olema häälestatud protokoll TCP/IP dünaamilise IP-aadressi saamiseks.
RJ-45 voi USB 1.1/USB 2.0.

5. Võimalikud lisateenused
– staatiline IP-aadress (tehnilised võimalused ja hind toodud Hinnakirjas).

6. Kvaliteedinõuded Teenuse raames võimaldatavale internetiteenusele
STV garanteerib Kliendile internetiiteenuse Kliendi juures olevast esimesena STV sidevõrguga ühendatud seadmest kuni esimese STV ühenduspunktini, tagades seejuures igas kalendrikuus 99% ulatuses katkestusteta teenuse toimimise.
STV garanteerib Kliendile ühenduskiiruse ühenduspunktist (RJ45 pistikust) kuni esimese STV võrgusõlmeni ja ulatusega +/- 10% maksimaalsest lubatud ühenduskiirusest.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib STV eeldusel, et Kliendi liin(iosa) vastab kehtivatele nõuetele.
Eelnimetatud ühenduskiirus on garanteeritud eeldusel, et Kliendi liin ( või liini osa) vastab kehtivatele nõuetele.
Teenuse kasutamiseks peab kliendiseade olema maandatud.

7. Hind
Interneti teenuse tasu koosneb kuutasust, mis sõltub valitud teenuse paketist (kiirusest).
Interneti teenusega seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud Hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ning on tasuline vastavalt hinnakirjale.
STV poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt hinnakirjale.

8. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib STV teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. STV ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

9.Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STV-l on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01:00–07:00. STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
STV-l on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22:00–04:00, samuti juhul, kui STV teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta rikkeks.
Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.