TOOTETINGIMUSED STV – 009

Teenuse nimetus: WiFi ruuter kaugtoeteenusega

1.    Mõisted
Kasutusleping – STV ja Kliendi vahel sõlmitud STV-le kuuluva Seadme tasulise või tasuta kasutamise kirjalik kokkulepe. Kasutusleping on käesolevate Üldtingimuste tähenduses Seadme üürileping või Seadme tasuta kasutamise leping
Renditasu – rendi maksumus ühe kuu eest, mida makstakse STV-le kuulutatud seadme eest
Ühenduspunkt – Kliendi Terminalseadme Liiniga ühendamise koht

2.    Teenuse kirjeldus
Teenus «WiFi ruuter rendile“ annab kliendile  võimaluse võtta kasutusse ruuter WiFi võrgu tagamiseks. Ruuter väljastatakse ainult STV poolt pakuvate internetipakettidega.
Ruuteri STV kaugtoeteenus on ruuteri renditasu hinna sees ja võimaldab autoriseerida ruuteri seadistused ja juhtmeta võrku kontrollida distantsioonselt:
–    läbi viia juhtmeta interneti täiuslikku diagnoostikat,
–    diagnoosida WiFi signaali taset lõpliku seadmeni,
–    meelde tuletada või muuta wifi parooli,
–    meelde tuletada või muuta wifi võrgu nime,
–    muuta kliendile vajalikke ruuteri häälestusi (näiteks pordi suunamine*),
–    uuendada tarkvara ohutuse tagamiseks,
–    diagnoosida signaali taset kuni lõpp-punktini.
* Pordi suunamiseks on vajalik esitada järgmised andmed: pordi number, IP aadress ja lokaalse võrgu lõpliku seadme MAC aadress.
Kliendi WiFi võrgu nimetus ja parool on kirjutatud Teenuse osutamise ja seadmete kasutamise lepingusse.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Klient on kohustatud:
–    tasuma igakuiselt Üüritasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Arveldus loetakse alates kliendile ruuteri üleandmise hetkest ja vaatamata sellele, kas Klient kasutab teenust, Seadet või mitte (võlgnevuse tõttu teenuse välja lülitamine, peatamine jne)
–    kasutatavat seadet kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, järgides Seadme kasutamisel vastava Seadme tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid ning tagama Seadme nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise omal kulul selliselt, et on välistatud Seadme vargus, kaotsiminek, hävimine, kahjustumine ja/või rikkumine (sh mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel) alates Seadme valduse Kliendile üleminekust kuni Seadme tagastamiseni STV-le.
–    Kasutuslepingu alusel kasutusse antud Seadme või tähtajalise Teenuse osutamise lepingu alusel Kliendile antud Varalise soodustuse hävimise, kadumise või varguse korral, samuti kui Seadmel või Varalisel soodustusel on ilmnenud Rike või puudus, mis on tingitud Kliendi tegevusest või tegevusetusest Seadme kasutamisel (sh mehaanilised vigastused, niiskuse- või vedelikukahjustus, äikesekahjustus), on STV-l õigus nõuda kahju hüvitamist.

Kasutamislepingu alusel kasutusse antud seadme ja rikete kõrvaldamisega seotud kulud või seadme ja varalise soodustuse väljavahetamisega seotud kulud kannab STV, v.a juhul, kui seadme või varalise soodustuse kahjustumine või rike on tingitud Kliendi poolt.

4.    Seadme üleandmine ja vastu võtmine
Ruuteri rendile üleandmine kliendile toimub kirjalikult sõlmitud tähtajatu Kasutuslepingu alusel, mis sõlmitakse kliendiga kehtiva Teenuse osutamise lepingu olemasolul.
Kasutamiseks antud Seade koos selle juurde kuuluvate dokumentidega antakse Kliendile üle üleandmis-vastuvõtu akti alusel peale vastavasisulise lepingu allkirjastamist, kas Kliendi elukohas Teenuse osutamise lepingus näidatud osutatava Sideteenuse Ühenduspunkti aadressil või STV klienditeeninduspunktis.
Üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on vastava Lepingu esemeks oleva Seadme STV esindajalt vastu võtnud.
Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Kliendile üle Teenuse osutamise lepingu ja tähtajalise Kasutuslepingu alusel Teenuse osutamise lepingu alusel  üleandmise hetkest alates.

5.    Teenusest loobumine
Kliendil on õigus loobuda ruuteri rendi teenusest ja 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest tagastada Seade STV-le samas seisundis ja komplektsuses, milles see oli Kliendile üleandmise hetkel, arvestades normaalset kulumist, kas:
– STV klienditeeninduspunkti;
–  Kliendi soovil STV esindajale Sideteenuse tarbimiskohas, millisel juhul tasub Klient STV esindaja visiidi eest Hinnakirjajärgset tasu. Tasu ei tule maksta juhul, kui Sideteenuse tarbimispiirkonnas puudub STV klienditeeninduspunkt, v.a juhul, kui Kliendist tuleneva asjaolu tõttu peab STV esindaja külastama Seadme vastuvõtmiseks Sideteenuse tarbimiskohta teist või rohkemat korda, sellisel juhul arvestatakse tasu kõikide STV esindaja visiitide eest.

6. Seadme tagastus
Kui Klient viivitab Seadme tagastamisega, on STV-l õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi summas, mis on võrdne Seadme Hinnakirjajärgse ühe päeva Üüritasuga iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui Seadme Hinnakirjajärgne väärtus. Kui Klient ei ole tagastanud tagastamisele kuuluvat Seadet 2 (kahe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest, loetakse, et STV on kaotanud viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Taolisel juhul loobub STV Seadme tagastamise nõudest ja STV-l on õigus nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel kahjuhüvitist Hinnakirjas sätestatud suuruses.
Samas ruuter kaotab STV poolt osutava kaugtoe teenuse kehtivuse.
Pooled on kokku leppinud, et STV-l on õigus tutvuda tagastatud Seadme komplektsuse ja seisukorraga 14 päeva jooksul alates Seadme Kliendi poolt STV-le tagastamisest. Kui tagastatud Seade ei vasta käesoleva Lepingus ja/või Õigusaktides toodud nõuetele, on STV-l õigus nõuda Kliendilt puuduste kõrvaldamist (sh puuduolevate Seadme osade tagastamist) ja/või kahju hüvitamist.

7.    Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib STV teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. STV ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

8.     Kvaliteedinõuded Teenuse raames võimaldatavale internetiteenusele
Ruuterite mudelid ja tehnilised andmed on esitatud STV kodulehel.
Juhtmevaba ühendus (WiFi) on välistegurite suhtes palju tundlikum kui juhtmetega ühendus.
Juhtmevaba internetiühenduse kiirusele võivad konkretsel ajahetkel avadada mõju:
– Naaber WiFi võrgu ühendus
– Kasutatavate seadmete tehnilised näitajad
– WiFi võrgu üldine koormus(konkreetse juhtmevaba võrgu kasutajate ja seadmetes käivitatud programmide/lisade hulk)
– Ruuteri asukoht
Nende asjaolude tõttu ei saa STV garanteerida valitud internetipaketi WiFi võrgu lubatud maksimaalset kiirust.

9.    Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STVl on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01.00–07.00. STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
STVl on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22.00–04.00.
Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta riketeks.